Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 september 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/09/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010024426 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de Pachtprijzencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 24/09/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010205899 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 24/09/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010205901 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010031446 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Vorst type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010031449 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031450 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Kamer van de Middenstand van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010031448 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het bodemattest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010031457 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. V/2 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 december 1955 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010031456 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. I/2 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 27 september 1962 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010031458 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. VI/1 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 oktober 1961 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010031459 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. XIV/1 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 oktober 1961 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010031460 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. IV/1 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 21 november 1963 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031472 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van het Gewestelijk Adviescomité voor de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010035766 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie CB0 CB005 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010035765 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie DB0 DB000 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010035836 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 houdende de voorwaarden tot toekenning van de subsidies en houdende de wijze van selectie, de duur en de evaluatie van kortdurende en langdurige time-outprogramma's

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen en van de ordonnanties waarvan het toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van deze ordonnantie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2010 van het Vlaams Parlement type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010205269 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de benaming van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010205425 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de zetel van de Raad voor vergunningsbetwistingen, vastgesteld bij artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor vergunningsbetwistingen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2010 pub. 28/10/2010 numac 2010205559 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009 betreffende vorming voor directeurs van de onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2010 pub. 03/11/2010 numac 2010205592 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010205686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen met betrekking tot het ontslag om dringende redenen, verschillende maatregelen van orde en de tuchtregeling
^