Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 mei 2019
gepubliceerd op 21 augustus 2019

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap

bron
vlaamse overheid
numac
2019041812
pub.
21/08/2019
prom.
24/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/24/2019041812/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009035683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035587 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, artikel 59, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015;

Gelet op het besluit van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 januari 2019;

Gelet op het begrotingsakkoord van de minister van Financiën, gegeven op 29 maart 2019;

Gelet op advies nr. 65.960 van de Raad van State, gegeven op 10 mei 2019, met toepassing van artikel 84 § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014036575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 4° wordt de zinsnede "101bis, 2°, van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "II.12, 4°, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013"; 2° punt 8° wordt vervangen door wat volgt : "8° vennootschap : Belgische vennootschap, zoals bedoeld onder art.1, 12°, of buitenlandse vennootschap, zoals bedoeld onder art. 1, 14° ;"; 3° punt 9° wordt vervangen door wat volgt : "9° VLAIO Netwerk : het netwerk van intermediaire organisaties en kenniscentra die actief zijn op het vlak van innovatie-ondersteuning, gecoördineerd door het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen;"; 4° in punt 10° wordt de het leesteken "." vervangen door het leesteken ";"; 5° er wordt een punt 11° toegevoegd dat luidt als volgt : "11° Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, afgekort VLAIO : het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005036483 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Infrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005036448 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005036383 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het Agentschap Economie sluiten aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen;"; 6° er wordt een punt 12° toegevoegd dat luidt als volgt : "12° Belgische vennootschap : iedere vennootschap, vermeld in artikel 1 :5, § 2 en § 3, van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, alsook vermeld in één van de hierna volgende rechtsvormen : de vennootschap onder firma, de gewone commanditaire vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de coöperatieve met onbeperkte aansprakelijkheid, de naamloze vennootschap, de naamloze vennootschap van publiek recht, de commanditaire vennootschap op aandelen, het economisch samenwerkingsverband, de Europese vennootschap, de Europese Coöperatieve Vennootschap, de landbouwvennootschap;"; 7° er wordt een punt 13° toegevoegd dat luidt als volgt : "13° bevoegde departement : Departement Economie Wetenschap en Innovatie;"; 8° er wordt een punt 14° toegevoegd dat luidt als volgt : "14° buitenlandse vennootschap : iedere vennootschap in het buitenland waarvan de rechtsvorm nauw aansluit bij een van de in artikel 1, 12° vermelde rechtsvormen;"; 9° er wordt een punt 15° toegevoegd dat luidt als volgt : "15° digital object identifier, afgekort DOI : een identificatiecode van elektronische bestanden die deze ondubbelzinnig identificeerbaar maakt;"; 10° er wordt een punt 16° toegevoegd dat luidt als volgt : "16° FRIS : Flanders Research Information Space, de informatieruimte binnen het domein Economie, Wetenschap en Innovatie waarin onderzoeksinformatie op een transparante en geautomatiseerde manier kan doorstromen en kan worden uitgewisseld en ontsloten op een open en herbruikbare manier;"; 11° er wordt een punt 17° toegevoegd dat luidt als volgt : "17° IOF-raad : Industrieel Onderzoeksfondsraad, zoals vermeld in artikel 58,1°, van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035587 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid;"; 12° er wordt een punt 18° toegevoegd dat luidt als volgt : "18° IOF-reglement : reglement voor het beheer van het Industrieel Onderzoeksfonds van de associatie, zoals vermeld in artikel 58, van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035587 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid;"; 13° er wordt een punt 19° toegevoegd dat luidt als volgt : "19° onderzoeksdiscipline : een van de disciplinaire subdomeinen van de Vlaamse onderzoeksdisciplinestandaard zoals gedefinieerd door ECOOM en gebruikt in FRIS;"; 14° er wordt een punt 20° toegevoegd dat luidt als volgt : "20° open researcher and contributor ID, afgekort ORCID : een identificatiecode die wordt gebruikt om auteurs van wetenschappelijke werken uniek en ondubbelzinnig te identificeren;"; 15° er wordt een punt 21° toegevoegd dat luidt als volgt : "21° Technology Readiness Level, afgekort TRL : de schaal die gebruikt wordt om de maturiteit van een technologie in te schatten.".

Art. 2.Aan artikel 4, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 april 2011 en 23 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt in de derde zin het getal "30" vervangen door het getal "25";2° in het eerste lid worden in de derde zin de woorden "van onbepaalde duur" opgeheven; 3° aan het eerste lid wordt de volgende zin toegevoegd : "Ervaring in de industrie strekt tot aanbeveling."; 4° het derde lid wordt vervangen door wat volgt : "Ten hoogste 10 % van de IOF-middelen kan worden aangewend ter dekking van de kosten, daaronder begrepen werkingsuitgaven en loonlasten, verbonden aan het beheer van de via het IOF bekostigde mandaten en projecten en de werking van het IOF, de IOF-raad, en de werking van daartoe ingestelde diensten of departementen.Het associatiebestuur kan daartoe dit bedrag geheel of gedeeltelijk transfereren naar de werkingsuitkering van de partners binnen de associatie.".

Art. 3.In artikel 5, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014036575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het vijfde lid wordt vervangen door wat volgt : "Ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden van de IOF-raad is van hetzelfde geslacht.Als niet wordt voldaan aan die voorwaarde, kan de IOF-raad geen rechtsgeldig advies uitbrengen. Die regel geldt ook voor alle selectie- en adviescommissies die betrokken zijn bij de toekenning van de middelen, vermeld in artikel 9."; 2° er wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "In het IOF-reglement van de associatie wordt het aantal leden van de IOF-raad vastgelegd en aangetoond hoe daarmee aan dit artikel wordt voldaan.".

Art. 4.In artikel 7, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014036575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs sluiten, worden tussen de zinsnede "verspreiding van onderzoeksresultaten)" en de woorden "van de instellingen" de woorden "en in de versterking van IOF- en interfaceactiviteiten" ingevoegd.

Art. 5.Artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014036575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 8.§ 1. Om de vijf jaar stellen de associaties een strategisch plan op voor het IOF en de interfaceactiviteiten.

Het strategische plan, vermeld in het eerste lid, bevat al de volgende elementen : 1° de strategische visie van de associatie op de opbouw van toepassingsgerichte kennis, de samenwerking met het bedrijfsleven en de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek;2° de strategische en operationele doelstellingen die de associatie met het IOF wil bereiken;3° de strategische en operationele doelstellingen die de associatie met de interfacedienst wil bereiken;4° de wijze waarop het IOF past in het ruimere kader van strategisch basisonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek, met economische finaliteit, van de associatie;5° de wijze waarop de associatie tot een optimale interfacewerking wil komen binnen de associatie en op associatieniveau;6° de wijze waarop de associatie tot een optimale samenwerking wil komen tussen de associaties onderling en in het kader van het VLAIO Netwerk;7° de wijze waarop de werking van de interfacedienst aansluit bij de werking van het IOF. § 2. Elke associatie heeft in zijn strategisch plan aandacht voor : 1° samenwerking tussen de Vlaamse instellingen, internationale en regionale samenwerking;2° responsible research and innovation, afgekort RRI;3° interdisciplinariteit;4° diversiteit van het personeel. § 3. Het strategisch plan bevat voor de looptijd, uitgesplitst per jaar : 1° een financiële begroting;2° een personeelsplan;3° de gekwantificeerde doelstellingen. § 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid, kan nadere regels voor dat strategische plan vastleggen, in het bijzonder voor samenwerkingsinitiatieven tussen de associaties onderling en in het kader van het VLAIO Netwerk. § 5. De associaties sturen, voor 1 oktober van het jaar waarin de lopende strategische plannen aflopen, hun nieuwe strategische plannen digitaal naar de Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid én naar het bevoegde departement, dat deze op zijn beurt overmaakt aan VLAIO. Het bevoegde departement beoordeelt het plan binnen drie maanden na de indiendatum op volledigheid en conformiteit met dit besluit. Voor die beoordeling beoordeelt VLAIO het plan binnen twee maanden na de indiendatum op de wijze waarop de associaties tot een optimale samenwerking willen komen tussen de associaties onderling en met de andere partijen in het VLAIO Netwerk.

Als aan sommige voorwaarden niet is voldaan, kunnen de associaties in overleg met het bevoegde departement aanpassingen doorvoeren in de ingediende, nog niet goedgekeurde strategische plannen.

Op advies van het bevoegde departement keurt de Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid, het plan goed binnen drie maanden na de indiendatum.".

Art. 6.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014036575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : "In afwijking van het eerste lid wordt voor de volgende associaties een gegarandeerd minimum percentage van de totale subsidie voor IOF voorzien : 1° Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw : 10,41 %;2° Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg vzw : 4,00 %; 3° Universitaire Associatie Brussel vzw : 9,51 %.". 2° het derde lid tot en met het vijfde lid worden opgeheven.

Art. 7.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014 en 15 januari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt in de tweede zin de zinsnede "het criterium, vermeld in artikel 33, van het BOF-besluit." vervangen door de zinsnede "de doctoraatsparameter C1, vermeld in artikel 40/2, van het BOF-besluit, maar dan berekend op het niveau van de associaties in plaats van de universiteiten."; 2° in paragraaf 2 wordt in de laatste zin de zinsnede "criteria publicaties en citaties, vermeld in artikel 35 tot en met 40 van het BOF-besluit." vervangen door de zinsnede "citatiedistributieparameter C2, vermeld in artikel 40/3 en artikel 44/1, § 2, van het BOF-besluit, maar dan berekend op het niveau van de associaties in plaats van de universiteiten."; 3° in paragraaf 3 wordt in het tweede lid de zinsnede "wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, "vervangen door de zinsnede "gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor het onderzoek of onderzoekgedeelte dat wordt uitgevoerd door een onderzoeksgroep van de associatie,";4° in paragraaf 3 wordt in het tweede lid in punt 1° het woord "handelsvennootschappen" vervangen door het woord "vennootschappen";5° in paragraaf 3 wordt in het tweede lid, in punt 2° de laatste zin opgeheven;6° in paragraaf 3 wordt in het tweede lid, in punt 3°, in de eerste zin, tussen de woorden "volgende trapfunctie" en het woord "ingebouwd" het woord "jaarlijks" ingevoegd;7° in paragraaf 3 wordt in het derde lid, in de laatste zin het woord "handelsvennootschap" vervangen door het woord "vennootschap";8° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt : " § 4.Parameter 4 betreft het procentuele aandeel van de associatie in het geheel van de verworven contractinkomsten uit het lopende Europese Kaderprogramma en aangevuld met verworven contractinkomsten uit het laatst afgesloten Europese Kaderprogramma.

De berekening van parameter 4 voor de associaties gebeurt volgens dezelfde werkwijze als de berekening van de hefboomparameter C4 voor de universiteiten, vermeld in artikel 40/5 en artikel 44/1, § 5 van het BOF-besluit, maar dan berekend op het niveau van de associaties in plaats van de universiteiten."; 9° paragraaf 7 wordt opgeheven.

Art. 8.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 11.De parameters, vermeld in artikel 10, worden vanaf 2019 gewogen op de volgende wijze :

gewicht

parameter 1

5 %

parameter 2

5 %

parameter 3

30 %

parameter 4

20 %

parameter 5

20 %

parameter 6

20 %


Art. 9.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014036575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs sluiten, worden de woorden "bevoegd voor innovatie" vervangen door de zinsnede ", bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid,".

Art. 10.In artikel 14 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014036575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs sluiten, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : "De subsidie voor de interfaceactiviteiten wordt op de volgende wijze onder de associaties verdeeld, volgens een verdeelsleutel die rekening houdt met de verdeling van het wetenschappelijk personeel en met name enkel met de categorieën "Zelfstandig Academisch Personeel, afgekort ZAP", "Assisterend Academisch Personeel, afgekort AAP" en "Wetenschappelijk Personeel, afgekort WP" over de universiteiten in de periode 2014-2018 : 1° de Associatie Katholieke Universiteit Leuven vzw ontvangt 40,58 % van de subsidie;2° de Associatie Universiteit Gent vzw ontvangt 31,99 % van de subsidie;3° de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw ontvangt 12,25 % van de subsidie;4° de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg vzw ontvangt 4,28 % van de subsidie; 5° de Universitaire Associatie Brussel vzw ontvangt 10,90 % van de subsidie.".

Art. 11.In artikel 15 van hetzelfde besluit gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014036575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt voor het leesteken "." de zinsnede "voor een maximum conform artikel 5, § 3 en § 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels inzake subsidiëring" ingevoegd; 2° er wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt : "In afwijking van het tweede lid kunnen de aan het IOF toekomende middelen die na afloop van het kalenderjaar 2019 niet zijn toegewezen, met behoud van bestemming worden overgedragen naar de begroting van de associatie van het jaar 2020 voor een maximum van 50 % van de in 2019 aan de associatie toegekende IOF-middelen.".

Art. 12.In artikel 16, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014036575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs sluiten, wordt de zinsnede " § 1, 1°, 3° en 5° " vervangen door de zinsnede " § 1, 1°, 3°, 5° en 7°, en artikel 20/1".

Art. 13.In artikel 17, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014036575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs sluiten, wordt de zinsnede " § 1, 1°, 2°, 4° en § 3" vervangen door de zinsnede " § 1, 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° en § 3 en artikel 20/1".

Art. 14.In artikel 18 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 30 december 2006 (2006/C 323/01)" vervangen door de zinsnede "Kaderregeling (Nr. 2014/C 198/01) van 27 juni 2014 betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie".

Art. 15.In artikel 19 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "Als de regeringscommissaris of de commissaris die belast is met het toezicht op de associatie, of het bevoegde departement dat belast is met toezicht op de aanwending van de middelen voor IOF en interfaceactiviteiten, een overtreding van de subsidiëringsvoorwaarden vaststelt, vervalt overeenkomstig artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels inzake subsidiëring, de beslissing tot toekenning van de subsidie voor het niet verantwoorde gedeelte.".

Art. 16.Artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014036575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 20.§ 1. De associaties rapporteren jaarlijks voor 30 april van jaar n aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid, over jaar n-1 met betrekking tot : 1° de realisaties op het vlak van de implementatie van de strategische visie op de opbouw van toepassingsgerichte kennis, de samenwerking met het bedrijfsleven en de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek, vermeld in artikel 8, tweede lid, 1° ;2° de realisaties op het vlak van de implementatie van de strategische en operationele doelstellingen die de associatie met het IOF wil bereiken, vermeld in artikel 8, tweede lid, 2° ;3° de realisaties op het vlak van de implementatie van de strategische en operationele doelstellingen die de associatie met de interfacedienst wil bereiken, vermeld in artikel 8, tweede lid, 3° ;4° de realisaties op het vlak van de inpassing van het IOF in het ruimere kader van strategisch basisonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek, met economische finaliteit, van de associatie, vermeld in artikel 8, tweede lid, 4° ;5° de realisaties op het vlak van de implementatie van de wijze waarop de associatie tot een optimale interfacewerking wil komen, binnen de associatie en op associatieniveau als vermeld in artikel 8, tweede lid, 5° ;6° de realisaties op het vlak van de aandachtspunten, vermeld in artikel 8, § 2;7° de uitvoering van de in het strategisch plan opgenomen elementen, vermeld in artikel 8, § 3, inclusief cumulatieve reserves en eigen cofinanciering;8° de concrete samenstelling van de IOF-raad, zo gepresenteerd dat wordt aangetoond dat er aan de bepalingen van artikel 5 § 3 is voldaan. Het rapport wordt digitaal bezorgd aan het bevoegde departement, dat het op zijn beurt overmaakt aan VLAIO. Op advies van het bevoegde departement, beoordeelt de Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid, met oog op de toepassing van artikel 16 en 17, de volgende aspecten van de rapportering binnen drie maanden na de indiendatum : 1° de volledigheid van de rapportering;2° de conformiteit van de rapportering met dit besluit;3° de conformiteit van de rapportering met het strategische plan, vermeld in artikel 8. § 2. De associaties rapporteren jaarlijks voor 30 april aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid, over de realisaties op het vlak van de samenwerking tussen de associaties onderling en in het kader van het VLAIO Netwerk, vermeld in artikel 8, § 1, tweede lid, 6°.

Het rapport wordt digitaal bezorgd aan het bevoegde departement, dat het op zijn beurt overmaakt aan VLAIO. Op advies van VLAIO beoordeelt de Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid, met oog op de toepassing van artikel 16, de volgende aspecten van de rapportering binnen drie maanden na de indiendatum : 1° de volledigheid van de rapportering;2° de conformiteit van de rapportering met dit besluit;3° de conformiteit van de rapportering met het strategische plan, vermeld in artikel 8. § 3. Het associatiebestuur bezorgt het IOF-reglement, aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid.

Het IOF-reglement bevat eveneens een omschrijving van het loopbaanbeleid voor de onderzoeksmandaten die worden gefinancierd met IOF-middelen. Bij wijziging van het IOF-reglement wordt de gewijzigde tekst bezorgd.

Het IOF-reglement is ingebed in het Charter Goed Bestuur van de betrokken instellingen. § 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid, kan nadere regels vastleggen voor de rapportering, vermeld in dit artikel.".

Art. 17.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 april 2011, 23 mei 2014 en 15 januari 2016, wordt een artikel 20/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : " § 1. Het associatiebestuur rapporteert via hun universiteit en hogescholen maximaal over het gebruik van de hun toegekende IOF- en Interfacemiddelen aan FRIS. Daarbij wordt volgens de geldende procedures en technische standaarden de nodige detailinformatie bezorgd zodat er vanuit FRIS minstens kan worden gerapporteerd over : 1° de inzet van de IOF-middelen, uitgesplitst naar projecten en mandaten, per type zoals gedefinieerd in artikel 4, onderzoeksdiscipline, toekenningsjaar, onderzoekers en de onderzoeksgroep van de universiteit of hogeschool die de financiering ontvangt;2° de wetenschappelijke publicaties inclusief de publicaties die worden meegerekend voor de berekening van parameter 2 vermeld in artikel 10, § 2, de doctoraatsproefschriften en de onderzoeksdata;3° de gepubliceerde aangevraagde en toegekende octrooien, zoals deze worden meegenomen in de berekening van parameter 5, vermeld in artikel 10, § 5;4° de wetenschappelijke apparatuur die aangeschaft is met de IOF-middelen;5° regionale, nationale en internationale samenwerking;6° interdisciplinariteit. § 2. Om een analyse van het hefboomeffect van de IOF-middelen mogelijk te maken, wordt in FRIS ook informatie aangeleverd over projecten en mandaten die gefinancierd worden via andere kanalen dan de Industriële Onderzoeksfondsen, inclusief de kanalen uit de derde en de vierde geldstroom. Voor de derde geldstroom wordt de informatie bezorgd per onderzoeker en per onderzoeksgroep op het niveau van projecten en mandaten; voor de vierde geldstroom wordt de informatie bezorgd geaggregeerd op niveau 2 van de FRIS onderzoeksdisciplines, zonder de geldende confidentialiteitsregels te schenden. § 3. De associaties stellen samen met het bevoegde departement uiterlijk tegen 1 juli 2019 een plan van aanpak op dat de precieze definities en de nadere modaliteiten over de aanlevering van deze gegevens, vermeld in paragraaf 1, bevat en rondt de implementatie hiervan uiterlijk eind 2021 af. De aanlevering van deze informatie aan FRIS heeft betrekking op de periode vanaf 1 januari 2019. De Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid, kan maximaal één jaar uitstel toestaan op het aanleveren tegen eind 2021 mits een duidelijke motivatie voor de reden van uitstel wordt voorgelegd. § 4. De financiële rapportering over de inzet van de IOF- en interfacemiddelen gebeurt integraal via FRIS. De toekenningen van onderzoeksprojecten en mandaten worden in FRIS gerapporteerd op detailniveau per kostensoort. De bestedingen van onderzoeksprojecten worden enkel gerapporteerd aan FRIS na afloop ervan en op projectniveau, niet per kostensoort. Over de bestedingen van mandaten wordt gerapporteerd via FRIS op het niveau van een individueel mandaat. Over alle andere bestedingen met de IOF-middelen en bestedingen met de interfacemiddelen wordt via FRIS op geaggregeerd niveau gerapporteerd. Voor de interfacemiddelen betekent dit een rapportering op niveau van de hoofdrubrieken personeels-, werkings- en overheadkosten.

Het bevoegde departement gebruikt deze informatie als basis voor de overzichtsrapportering over de inzet van de IOF-middelen. Het bevoegde departement bezorgt die rapportering jaarlijks proactief aan de associaties ter validering en gebruikt het gevalideerde overzichtsrapport voor de goedkeuring van de rapportering door de minister, bevoegd voor technologisch innovatiebeleid, zoals beschreven in artikel 20. § 5. In de komende jaren wordt er in het kader van administratieve vereenvoudiging en eenmalige bevraging van gegevens naar gestreefd om voor alle financiële rapporteringsverplichtingen, zoals onder meer opgelegd in het Besluit van de Vlaamse regering houdende vastlegging van de voorschriften voor het opstellen van het jaarverslag van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap van 4 februari 1997, FRIS als primaire bron in de onderzoeksverslaggeving te gebruiken. FRIS wordt gebruikt als basis voor de rapportering over de inzet van de middelen voor onderzoek, om te voldoen aan de nationale en internationale verplichtingen qua onderzoeksrapportering, voor eigen analyses en voor analyses door derden, om onderzoeksinformatie openbaar ter beschikking te stellen via FRIS en daarvan afgeleide producten. § 6. Om de kwaliteit van de data in FRIS over de inzet van de IOF-middelen verder te verbeteren, wordt naast de informatie die de universiteit van de associatie reeds aan FRIS aanlevert, ten minste de volgende informatie bijkomend aangeleverd : 1° voor onderzoekers : een ORCID, het geslacht, het statuut en waar van toepassing : de datum van verdediging van doctoraat en de rol van business developer in de interfacewerking inclusief zijn expertise;2° voor projecten en mandaten : de slaagkansen van de ingediende projecten en mandaten;de goedgekeurde projecten en mandaten op detailniveau, het toekenningsjaar, de onderzoeksdiscipline, type project, en de partners zoals vermeld in het contract, inclusief het land waarin ze gevestigd zijn; 3° voor publicaties : waar bestaand, het label voor BOF-WoS en VABB-SHW, een ISBN, een ISSN, een DOI, een open access-label, en de link naar het digital repository, en waar van toepassing de link naar het IOF-project of -mandaat;4° voor datasets : informatie over de inhoud, toegankelijkheid, het technische formaat, een DOI, een open data-label, de link naar de open data repository, en waar van toepassing de link naar het IOF-project of -mandaat;5° voor wetenschappelijke apparatuur : waar van toepassing een link naar het IOF-project of -mandaat en informatie over de toegankelijkheid en gebruiksmodaliteiten;6° voor octrooien : waar van toepassing de link naar het IOF-project of -mandaat. § 7. Publicaties die resulteren uit het onderzoek gefinancierd met IOF-middelen worden zo snel als mogelijk gratis en online toegankelijk gemaakt in een open access repository. Data op basis van dat onderzoek worden publiekelijk ter beschikking gesteld volgens het principe "zo open als mogelijk, zo gesloten als noodzakelijk". De monitoring en rapportering hiervan dient te verlopen via FRIS. Hiervoor wordt een gedetailleerde timing opgenomen in het plan van aanpak, rekening houdend met de afspraken die worden gemaakt in de Flemish Open Science Board.

Gezien FRIS wordt ingezet als centrale hub om metadata van publiek gefinancierd onderzoek te ontsluiten en ook de connectie met de European Open Science Cloud, afgekort EOSC, zal verzekeren, zijn bijkomende vragen voor de aanlevering van informatie in de toekomst mogelijk. De Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid, kan, in samenspraak met de Flemish Open Science Board en na toetsing van de technische haalbaarheid, de open access publicaties en de onderzoeksdata, uit het onderzoek gefinancierd met IOF-middelen, volgens de FAIR-principes via FRIS toegankelijk maken voor EOSC. § 8. De FRIS-data die publiek ontsloten mogen worden, worden ter beschikking gesteld als open data middels de gratis open data licentie van de Vlaamse overheid. Het bevoegde departement neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen opdat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de aangeleverde informatie wordt gegarandeerd. Dit betekent dat minstens de informatie over slaagkansen, over de bestedingen van de individuele mandaten en de informatie over de vierde geldstroom niet openbaar kan worden gemaakt op FRIS. Waar de aangeleverde informatie persoonsgegevens zijn, verwerkt het bevoegde departement deze gegevens in overeenstemming met de beginselen van de gegevensverwerking uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal het bevoegde departement haar verplichtingen onder deze Verordening nakomen. § 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid, kan nadere technische modaliteiten met betrekking tot de hier uitgewerkte principes verder bepalen in een ministerieel besluit.

Art. 18.Artikel 21 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 21.§ 1. In 2023 en vervolgens vijfjaarlijks laat de Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid, het beheer van en de activiteiten waarvoor de subsidies, vermeld in hoofdstuk V van dit besluit, worden ingezet, evalueren. Dat gebeurt met oog voor de doelstelling van de subsidie, vermeld in artikel 57, § 3, van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035587 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid.

In de evaluatie worden de volgende zaken onderzocht : 1° de toepassing van dit besluit;2° de realisatie van de strategische plannen, vermeld in artikel 8;3° de plaats van de subsidies, vermeld in hoofdstuk V, ten opzichte van andere middelen voor onderzoek en innovatie;4° de hefboomwerking die de subsidies, vermeld in hoofdstuk V, eventueel bewerkstelligen, bijvoorbeeld in termen van het werven van andere financiering;5° het ontwerp van strategisch plan van elk van de associaties dat betrekking heeft op de periode die volgt op het kalenderjaar van de evaluatie;6° de wetenschappelijke output en de resultaten op het vlak van economische valorisatie, met aandacht voor het Technology Readiness Level;7° de kwaliteit en volledigheid van de informatie over de besteding van de IOF- en de Interfacesubsidie in FRIS;8° de mogelijkheden voor actualisatie van het juridisch kader. Ter ondersteuning van de uitvoering van de evaluatie stellen de associaties een zelfevaluatie op die bestaat uit een ex-post- en een ex-anteluik. Het ex-postluik heeft betrekking op de periode sinds de vorige evaluatie en het ex-anteluik op de periode van vijf jaar die volgt op het kalenderjaar van de evaluatie. Die zelfevaluatie kan opgesteld worden op basis van een vragenlijst die het bevoegde departement heeft opgesteld en aan de associaties aanreikt. Het ex-anteluik bevat het ontwerp van strategisch plan. De volledige zelfevaluatie wordt beschouwd als een werkdocument dat input levert voor de evaluatie.

Tijdens de evaluatie worden de nodige elementen verzameld om de ondersteuning van de interfaceactiviteiten en de IOF van de associaties eventueel bij te sturen. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat de overheid, voor wat betreft de interfaceactiviteiten, een co-financierder is. § 2. Voor de evaluatie, vermeld in paragraaf 1, stelt het bevoegde departement een plan van aanpak op dat nadere bepalingen bevat over de inhoud en reikwijdte van de evaluatie en licht dat uiterlijk in de eerste helft van het jaar van de evaluatie toe aan de associaties. Dat plan van aanpak wordt vervolgens aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid, meegedeeld. § 3. Voor de uitvoering van de evaluatie, vermeld in paragraaf 1, wijst het bevoegde departement de gepaste evaluatieorganen aan die over de expertise beschikken om die evaluatie vakkundig uit te voeren.

Daarbij worden de algemene en specifieke procedures gevolgd die het bevoegde departement heeft uitgewerkt. § 4. Het finale evaluatierapport van de evaluatieorganen vermeld in paragraaf 3 wordt overgemaakt aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid, kan nadere regels vastleggen voor de evaluatie, vermeld in paragraaf 1.".

Art. 19.In artikel 29 van hetzelfde besluit worden de woorden "bevoegd voor innovatie" vervangen door de zinsnede ", bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid,".

Art. 20.De Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 mei 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

^