Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 januari 2018
gepubliceerd op 19 februari 2018

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2000 betreffende de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding

bron
vlaamse overheid
numac
2018030393
pub.
19/02/2018
prom.
19/01/2018
ELI
eli/besluit/2018/01/19/2018030393/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JANUARI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/02/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000035338 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra type besluit van de vlaamse regering prom. 11/02/2000 pub. 12/04/2000 numac 2000035298 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 betreffende de deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra sluiten betreffende de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, artikel 82, eerste lid, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003, 21 december 2012 en 19 juli 2013;

Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, artikel 56, eerste lid, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003, 21 december 2012 en 19 juli 2013;

Gelet op de decreten sommige bepalingen voor het onderwijs, gecodificeerd op 28 oktober 2016, artikel V.53;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, artikel V. 65, V. 155 en V. 177;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/02/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000035338 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra type besluit van de vlaamse regering prom. 11/02/2000 pub. 12/04/2000 numac 2000035298 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 betreffende de deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra sluiten betreffende de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 24 juli 2017;

Gelet op protocol nr. 65 van 24 november 2017 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op protocol nr. 81 van 24 november 2017 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs, vermeld in de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013;

Gelet op advies 62.601/1 van de Raad van State, gegeven op 19 december 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015, wordt de zinsnede "in 2016 en 2017" vervangen door de zinsnede "in 2018 en 2019".

Art. 2.In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/02/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000035338 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra type besluit van de vlaamse regering prom. 11/02/2000 pub. 12/04/2000 numac 2000035298 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 betreffende de deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra sluiten betreffende de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2012, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt: " § 3. Buiten het onderwijs mag het betrokken personeelslid geen andere winstgevende activiteit uitoefenen dan de activiteit die toegestaan is bij cumulatie van een rustpensioen met een beroepsactiviteit, zoals bepaald in de artikelen 76, 80, 85, 86 en 89 van titel 8, hoofdstuk 1 van de programmawet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 januari 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

^