Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 januari 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 29/01/2018 numac 2018010383 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Ministerieel besluit over de benoeming ad interim van de voorzitster van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 02/02/2018 numac 2018010419 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 02/02/2018 numac 2018010420 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Evere type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018010472 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 april 2014 tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018010504 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 0,80 % - 22 juni 2028" type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018030345 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

decreet

type decreet prom. 19/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2018010830 bron vlaamse overheid Decreet houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 26/01/2018 numac 2018010290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de opstelling van een frequentieplan en de vaststelling van frequenties die ter beschikking worden gesteld van de particuliere regionale en landelijke radio-omroeporganisaties type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018010905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018030290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft de subsidiëring van de onregelmatige prestaties gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018030289 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N139 tussen kilometerpunt 3.95 en 6.63 op het grondgebied van de gemeente Arendonk type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018030291 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie en tot wijziging van diverse besluiten als gevolg van die opheffing type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018030394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 en 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030404 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de Vlaamse deelname aan en/of subsidiëring van internationale onderzoeksinfrastructuren type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018030393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2000 betreffende de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding
^