Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 18 maart 2016
gepubliceerd op 03 mei 2016

Besluit van de Vlaamse Regering om met het oog op het rechtsherstel de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen in Ekeren' in openbaar onderzoek te brengen als vermeld in artikel 9 van het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan

bron
vlaamse overheid
numac
2016035739
pub.
03/05/2016
prom.
18/03/2016
ELI
eli/besluit/2016/03/18/2016035739/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering om met het oog op het rechtsherstel de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen in Ekeren' in openbaar onderzoek te brengen als vermeld in artikel 9 van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014035516 bron vlaamse overheid Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan sluiten houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan


De Vlaamse Regering, Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikel 2.2.7 en 2.2.8, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/11/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011035991 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten en bij het decreet van 15 december 2015;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014035516 bron vlaamse overheid Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan sluiten houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/1997 pub. 21/03/1998 numac 1998035282 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Definitieve vaststelling Bij besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 wordt het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit. De Advies van de Vlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, over het ontwerp van Ruimtelijk St(...) sluiten houdende de definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17 december 1997 wat de bindende bepalingen betreft, en op de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 en 17 december 2010 houdende de definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij de decreten van 19 maart 2004 respectievelijk 25 februari 2011 wat de bindende bepalingen betreft;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011203358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspleging voor het Milieuhandhavingscollege type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011203113 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder basisallocatie HB0 HB001 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 sluiten houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen te Ekeren';

Overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011203358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspleging voor het Milieuhandhavingscollege type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011203113 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder basisallocatie HB0 HB001 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 sluiten houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen te Ekeren' tot stand is gekomen op basis van een planmilieueffectrapportage met toepassing van het Integratiespoorbesluit waarvoor de consultatie over de inhoudsafbakening van het plan-MER niet heeft plaatsgevonden volgens de algemene regeling, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's;

Overwegende dat een aantal verzoekschriften tot schorsing en nietigverklaring zijn ingediend tegen het besluit van de gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaar van het Departement RWO van 10 februari 2012, waarbij een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend aan INFRABEL nv voor de aanleg van de `vertakking Oude Landen' in Antwerpen-Ekeren;

Overwegende dat het GRUP `Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen in Ekeren ' voorziet in de nodige bestemmingswijzigingen om de aanleg van nieuwe treininfrastructuur mogelijk te maken; dat de NMBS het initiatief genomen heeft voor de effectieve realisatie van die nieuwe spoorlijnen, onder meer door de vereiste stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, en dat die vergunning is verkregen; dat de vergunning wordt betwist bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waarbij onder meer de toepassing van het Integratiespoorbesluit als middel wordt opgeworpen;

Overwegende dat de voormelde infrastructuurwerken noodzakelijk zijn voor de modernisering van het Belgische spoornetwerk, in het bijzonder voor de bediening van de regio Antwerpen voor personentreinverkeer en de haven van Antwerpen voor goederentreinverkeer; dat de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER bij het GRUP `Oude Landen', met toepassing van artikel 9 van het hersteldecreet, noodzakelijk is om het nodige rechtsherstel te verkrijgen en de uitvoering van de vastgelegde aanleg van nieuwe spoorlijnen te verzekeren;

Overwegende dat de neerslag van de ruimtelijke afweging is opgenomen in de toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen in Ekeren' wordt in openbaar onderzoek gebracht als vermeld in artikel 9 van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014035516 bron vlaamse overheid Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan sluiten houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 maart 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

^