Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 januari 2006
gepubliceerd op 16 mei 2006

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

bron
vlaamse overheid
numac
2006035728
pub.
16/05/2006
prom.
13/01/2006
ELI
eli/besluit/2006/01/13/2006035728/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 JANUARI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, § 1;

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin, inzonderheid op artikel 4bis, gewijzigd bij het decreet van 24 juni 1997;

Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, inzonderheid op artikel 47;

Gelet op de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991, inzonderheid op artikel 15, § 1, tweede lid, 11°, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1994;

Gelet op de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990, inzonderheid op artikel 31 en 36, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 1997;

Gelet op het decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 1997;

Gelet op het decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, inzonderheid op artikel 24, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding, inzonderheid op artikel 10, 14 en 17;

Gelet op het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 januari 1989, 17 april 1991, 19 januari 1994, 18 december 1998, 30 november 2001, 4 april 2003 en 4 juni 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 1986 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en het rekeningenstelsel voor de instellingen erkend in het kader van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 december 1986, 19 januari 1994, 18 december 1998 en 23 november 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1989 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en het rekeningenstelsel voor de serviceflatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de rusthuizen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende de vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, de werkings- en subsidiëringsmodaliteiten voor diensten voor zelfstandig wonen van gehandicapte personen zoals bedoeld in artikel 3, § 1bis, van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 tot instelling van een Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 maart 2000, 15 december 2000, 13 juli 2001, 23 november 2001 en 18 juli 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 december 1986 tot bepaling van de rekeningen en de codes bedoeld bij artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 1986 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en het rekeningenstelsel voor de instellingen erkend in het kader van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 19 januari 1994;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 1986 met betrekking tot het neerleggen van de aanvangsbalans en de jaarrekening door de instellingen erkend in het kader van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997 betreffende de invoering van de boekhouding, de jaarrekening en het rekeningenstelsel voor kinderdagverblijven, diensten voor opvanggezinnen, initiatieven voor buitenschoolse opvang en centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 11 december 1998 en 3 december 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 mei 2002 tot bepaling van de vorm en inhoud van het financieel verslag voor de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg;

Gelet op de omzendbrieven Boekhouding/1994/1 en Boekhouding/1995/2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 oktober 2005;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 6 december 2005 met als nummer 39.425/3, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen en de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid;2° voorziening : een instelling, een voorziening, een dienst, een centrum, een organisatie of een vereniging die erkend of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;3° sector : het gedeelte van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dat door een welbepaalde basisregelgeving valt onder het toepassingsgebied van dit besluit;4° activiteitencentrum : elke entiteit die als dusdanig erkend of gesubsidieerd is en elke activiteit waarvoor aan de overheid een afzonderlijk financieel verslag moet worden bezorgd.De minister kan per sector de definitie van een activiteitencentrum beperken of uitbreiden; 5° administratie : het agentschap of het departement van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dat bevoegd is voor de erkenning of subsidiëring van de sector in kwestie.

Art. 2.De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de voorzieningen die erkend of gesubsidieerd zijn met toepassing van de volgende decreten en besluiten : 1° de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991;2° de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990;3° het decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk;4° het decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector;5° het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk;6° het decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg;7° het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg;8° het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding;9° het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid met inbegrip van de palliatieve netwerken bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken;10° het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders;11° het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;12° het besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 1997 betreffende de centra voor opsporing van de aangeboren metabolische afwijkingen;13° het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg;14° het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2000 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden;15° het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen;16° het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang;17° het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg;18° het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning.

Art. 3.De voorzieningen die opgericht zijn door een vereniging zonder winstoogmerk of een stichting, voeren een boekhouding volgens de bepalingen van de volgende wet en de volgende besluiten : 1° de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen;2° het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk;3° het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.

Art. 4.De voorzieningen die opgericht zijn door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voeren een boekhouding volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Art. 5.De voorzieningen die opgericht zijn door een stadsbestuur of gemeentebestuur, voeren een boekhouding volgens de regelgeving die van toepassing is op stadsbesturen en gemeentebesturen.

Art. 6.De voorzieningen die opgericht zijn door een provinciebestuur, voeren een boekhouding volgens de regelgeving die van toepassing is op provinciebesturen.

Art. 7.De voorzieningen die opgericht zijn door een intergemeentelijk samenwerkingsverbanden, voeren een boekhouding volgens artikel 64 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

Art. 8.De voorzieningen die opgericht zijn door een andere publiekrechtelijke rechtspersoon, voeren een boekhouding volgens de regelgeving die van toepassing is op die rechtspersoon.

Art. 9.De voorzieningen die opgericht zijn door een landsbond of een ziekenfonds als vermeld in artikel 2 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van de ziekenfondsen, voeren een boekhouding volgens de regelgeving die van toepassing is op landsbonden en ziekenfondsen.

Art. 10.De voorzieningen die opgericht zijn door een natuurlijke persoon of een onderneming, voeren een boekhouding volgens de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen.

Art. 11.De minister kan per sector opleggen dat bepaalde rekeningen in de boekhouding worden opgenomen. Elke wijziging hieraan moet worden doorgevoerd minstens zes maanden voor de aanvang van een boekjaar. De minister kan per sector de begin- en einddatum van het boekjaar opleggen.

Art. 12.Het voeren van een boekhouding overeenkomstig de bepalingen van dit besluit is een erkennings- en subsidiëringsvoorwaarde.

Art. 13.De voorzieningen, vermeld in artikel 3 en 10, die een vereenvoudigde boekhouding voeren, maken jaarlijks een financieel verslag op, dat bestaat uit een staat van het vermogen en een staat van ontvangsten en uitgaven, opgesplitst per activiteitencentrum. In een bijlage leggen de voorzieningen uit hoe de ontvangsten en uitgaven verdeeld zijn over de activiteitencentra.

De voorzieningen, vermeld in artikel 3 en 10, die een dubbele boekhouding voeren, maken jaarlijks een financieel verslag op, dat bestaat uit de goedgekeurde jaarrekening van de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de voorziening opricht. Naast de jaarrekening omvat het financieel verslag de resultatenrekening, opgesplitst per activiteitencentrum. In een bijlage leggen de voorzieningen uit hoe de kosten en opbrengsten verdeeld zijn over de activiteitencentra.

De voorzieningen, vermeld in artikel 4 tot en met 9, maken jaarlijks per voorziening een financieel verslag op, dat bestaat uit een uittreksel uit de rekening van de rechtspersoon met alle rekeningen die betrekking hebben op de voorziening.

Art. 14.Bij het financieel verslag voegen de voorzieningen die gesubsidieerd worden, een lijst met alle door een overheid verstrekte subsidies, de subsidieverleners en het doel van de subsidies. De minister kan per sector aanvullende documenten opvragen en kan de vorm bepalen waarin de documenten worden ingediend.

Art. 15.Het financieel verslag wordt bezorgd aan de administratie uiterlijk zeven maanden na afsluiting van het boekjaar. De minister kan per sector een andere indieningsdatum opleggen.

Art. 16.De minister kan per sector aan voorzieningen, vermeld in artikel 3, die worden opgericht door een kleine vereniging zonder winstoogmerk, opleggen dat zij de boekhouding van een grote vereniging voeren.

Art. 17.De minister kan per sector bepalen voor welke voorzieningen de boekhouding moet worden voorgelegd aan een bedrijfsrevisor of aan een accountant.

Art. 18.De personeelsleden van de agentschappen en het departement van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin houden toezicht op de naleving van dit besluit.

Art. 19.De volgende besluiten, normen en omzendbrieven worden opgeheven : 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 1986 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en het rekeningenstelsel voor de instellingen erkend in het kader van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten, gewijzigd bij de besluiten van 18 december 1998 en 23 november 2001;2° het ministerieel besluit van 11 december 1986 tot bepaling van de rekeningen en de codes bedoeld bij artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 1986 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en het rekeningenstelsel voor de instellingen erkend in het kader van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten;3° het ministerieel besluit van 12 december 1986 met betrekking tot het neerleggen van de aanvangsbalans en de jaarrekening door de instellingen erkend in het kader van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten;4° het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1989 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en het rekeningenstelsel voor de serviceflatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de rusthuizen, gewijzigd bij de besluiten van 19 januari 1994 en 1 juni 2001; 5° norm 6.1. van de bijlage A en norm 6.1. van de bijlage B van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen; 6° het ministerieel besluit van 26 november 1997 betreffende de invoering van de boekhouding, de jaarrekening en het rekeningenstelsel voor kinderdagverblijven, diensten voor opvanggezinnen, initiatieven voor buitenschoolse opvang en centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 11 december 1998 en 3 december 1999;7° het ministerieel besluit van 22 mei 2002 tot bepaling van de vorm en inhoud van het financieel verslag voor de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg;8° de omzendbrieven Boekhouding/1994/1 en Boekhouding/1995/2;9° artikel 10, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap;10° artikel 17, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende de vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, de werkings- en subsidiëringsmodaliteiten voor diensten voor zelfstandig wonen van gehandicapte personen zoals bedoeld in artikel 3, § 1bis, van het koninklijk besluit nr.81 van 10 november 1967 tot instelling van een Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten.

Art. 20.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2006.

Art. 21.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen en voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 januari 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, I. VERVOTTE

^