Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 12 maart 2010
gepubliceerd op 08 april 2010

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring, artikelen 1 en 7bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en artikelen 1 en 7bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

bron
vlaamse overheid
numac
2010035248
pub.
08/04/2010
prom.
12/03/2010
ELI
eli/besluit/2010/03/12/2010035248/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 MAART 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204224 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008036282 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende werkervaring sluiten betreffende werkervaring, artikelen 1 en 7bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en artikelen 1 en 7bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen


De Vlaamse Regering, Gelet op de programmawet van 30 december 1988, artikel 96, § 2 en artikel 97, § 3;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, IX, 2°, vervangen bij de bijzondere wet van 13 juli 2001;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, artikel 1;

Gelet op het decreet van 17 maart 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/1998 pub. 17/04/1998 numac 1998035402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse beleidsbepalingen sluiten houdende diverse beleidsbepalingen, artikel 11, § 5, vervangen bij het decreet van 8 december 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204224 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008036282 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende werkervaring sluiten betreffende werkervaring;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 maart 2010.

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat krachtens het Werkgelegenheidsplan en krachtlijnen voor het Investeringsplan van 18 december 2009 dringend specifieke maatregelen dienen uitgevoerd ten behoeve van de langdurig werkzoekenden;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009, worden punten 40° en 41° toegevoegd, die luiden als volgt : « 40° WIP- doelgroep : a) de niet-werkende werkzoekende die in het kader en voor de duur van het WIP wordt tewerkgesteld en die op de dag voor zijn indiensttreding minstens twaalf maanden als werkzoekende ingeschreven is bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.De niet-werkende werkzoekenden is gedurende die periode geen volledig vergoede werkloze geweest, en heeft niet in loondienst gewerkt of een zelfstandig beroep uitgeoefend; b) de werkzoekende die in het kader en voor de duur van het WIP wordt tewerkgesteld, en die op de dag voor zijn indiensttreding minstens twaalf maanden volledig vergoede werkloze is;41° WIP : het Werkgelegenheidsplan en krachtlijnen voor het Investeringsplan van 18 december 2009.».

Art. 2.In artikel 7bis, § 1, van hetzelfde besluit wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° de WIP- doelgroep. »

Art. 3.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009202687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen sluiten, worden punten 35° en 36° toegevoegd die luiden als volgt : « 35° WIP-doelgroep : a) de niet-werkende werkzoekende die in het kader en voor de duur van het WIP wordt tewerkgesteld en die op de dag voor zijn indiensttreding minstens twaalf maanden als werkzoekende ingeschreven is bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.De niet-werkende werkzoekenden is gedurende die periode geen volledig vergoede werkloze geweest, en heeft niet in loondienst gewerkt of een zelfstandig beroep uitgeoefend; b) de werkzoekende die in het kader en voor de duur van het WIP wordt tewerkgesteld, en die op de dag voor zijn indiensttreding minstens twaalf maanden volledig vergoede werkloze is;36° WIP : het Werkgelegenheidsplan en krachtlijnen voor het Investeringsplan van 18 december 2009.»

Art. 4.Aan artikel 7bis, § 1, van hetzelfde besluit wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° de WIP- doelgroep. »

Art. 5.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204224 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008036282 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende werkervaring sluiten betreffende werkervaring, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, worden punten 15° en 16° toegevoegd, die luiden als volgt : « 15° WIP- doelgroep » : a) de niet-werkende werkzoekende die in het kader en voor de duur van het WIP wordt tewerkgesteld en die op de dag voor zijn indiensttreding minstens twaalf maanden als werkzoekende ingeschreven is bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.De niet-werkende werkzoekenden is gedurende die periode geen volledig vergoede werkloze geweest, en heeft niet in loondienst gewerkt of een zelfstandig beroep uitgeoefend; b) de werkzoekende die in het kader en voor de duur van het WIP wordt tewerkgesteld, en die op de dag voor zijn indiensttreding minstens twaalf maanden volledig vergoede werkloze is;16° WIP : het Werkgelegenheidsplan en krachtlijnen voor het Investeringsplan van 18 december 2009.»

Art. 6.Aan artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° de WIP- doelgroep. »

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2010.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 maart 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, P. MUYTERS

^