Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 juli 2008
gepubliceerd op 26 november 2008

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen

bron
vlaamse overheid
numac
2008204225
pub.
26/11/2008
prom.
10/07/2008
ELI
eli/besluit/2008/07/10/2008204225/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JULI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen


De Vlaamse Regering, Gelet op de programmawet van 30 december 1988, artikelen 96, § 2, en 97, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 8 mei 2008;

Gelet op het advies 44.680/1 van de Raad Van State, gegeven op 24 juni 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997, 8 december 1998, 1 juni 1999, 8 juni 1999, 6 juli 2001, 24 juli 2001, 14 december 2001, 14 mei 2004, 8 juli 2005 en 1 februari 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 4° wordt vervangen door wat volgt : "4° het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie : het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 tot oprichting van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie";2° punt 22°, punt 32° en punt 35° worden opgeheven;3° er worden een punt 37° en een punt 38° toegevoegd, die luiden als volgt : "37° leerwerkbedrijf : promotor als vermeld in artikel 1, 7° van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring"; "38° werkervaring : project in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring."

Art. 2.In artikel 3, § 1, van hetzelfde besluit wordt punt 8° vervangen door wat volgt : "8. de werknemers tewerkgesteld op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring;"

Art. 3.In artikel 6bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 december 2001, 13 december 2002 en 22 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 en § 2bis worden de woorden "de administratie" telkens vervangen door de woorden "het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie";2° in § 4, eerste lid, worden de woorden "de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" vervangen door de woorden "het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 4.In artikel 7, § 1 en § 6, artikel 16, 29 en 34, § 7, van hetzelfde besluit, worden de woorden "de administratie" telkens vervangen door de woorden "het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 5.Artikel 7bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1998, 8 juni 1999, 10 juni 2005 en 8 juli 2005, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 7bis.§ 1. Met toepassing van artikel 94 van de wet en binnen de perken van een daartoe bestemd begrotingskrediet kan de minister in het kader van werkervaring een loon- en omkaderingspremie toekennen voor de aanwerving van de volgende categorieën van personen : 1° de zeer langdurig werkzoekenden;2° de niet-werkende werkzoekenden deeltijds lerenden met draaglast;3° de niet-werkende werkzoekenden met een psychologische, psychiatrische, medische, mentale of sociale beperking;4° de personen die minder dan 12 maanden recht hebben op een leefloon en de personen die minder dan 12 maanden recht hebben op financiële maatschappelijke hulp. § 2. De loonpremie bedraagt jaarlijks : 1° maximaal 8.600 euro bij een tewerkstelling waarvan de uurregeling minstens halftijds is; 2° maximaal 13.760 euro bij een tewerkstelling die minstens vier vijfde bedraagt van de voltijdse uurregeling; 3° maximaal 17.200 euro bij een voltijdse tewerkstelling. § 3. De omkaderingspremie, toegekend aan de werkgevers, vermeld in artikel 2, 3°, 4° en 5°, bedraagt per toegekende gesubsidieerde contractueel maximaal 25 % van de loonpremie.

De aanvullende omkaderingspremie, toegekend aan de leerwerkbedrijven, bedraagt op jaarbasis : 1° maximaal 1.000 euro bij een tewerkstelling waarvan de uurregeling minstens halftijds is; 2° maximaal 1.600 euro bij een tewerkstelling die minstens vier vijfde bedraagt van de voltijdse uurregeling; 3° maximaal 2.000 euro bij een voltijdse tewerkstelling. § 4. De premies, vermeld in § 1, § 2 en § 3, worden alleen verworven als de reglementering, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van DATUM betreffende de werkervaring integraal wordt nageleefd."

Art. 6.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 juni 1999, 14 mei 2004 en 10 juni 2005, worden de woorden "de administratie" telkens vervangen door de woorden "het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 7.In artikel 17, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997, 6 juli 2001, 10 juni 2005 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "6bis, 7 en 7bis " vervangen door de woorden "6bis en 7";2° het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 8.In artikel 19 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 en 10 juni 2005, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 9.In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de woorden ", ter uitvoering van alle overeenkomsten en bijzondere overeenkomsten," geschrapt.

Art. 10.In artikel 23 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 1998 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "de VDAB" vervangen door de woorden "het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie";2° in § 2 wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 11.In artikel 26 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2 worden de woorden ", met uitzondering van overeenkomsten in het kader van artikel 7bis waar de termijn zes maanden is" geschrapt;2° in § 3, eerste lid, worden de woorden ", met uitzondering van projecten in het kader van artikel 7bis waar de termijn zes maanden is" geschrapt;3° in § 3, tweede lid, worden de woorden ", met uitzondering van projecten in het kader van artikel 7bis," geschrapt.

Art. 12.In artikel 27, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008, worden de woorden "en 7bis " geschrapt.

Art. 13.In artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "inspecteurs van de administratie" vervangen door de woorden "sociaalrechtelijke inspecteurs van de afdeling Inspectie van het departement Werk en Sociale Economie";2° in § 2 worden de woorden "de administratie" telkens vervangen door de woorden "het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 14.In artikel 34 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997, wordt § 9 opgeheven.

Art. 15.In artikel 36 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "de administrateur-generaal van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" vervangen door de woorden "de leidend ambtenaar van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie";2° in het tweede lid worden de woorden "de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" vervangen door de woorden "het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 16.In hetzelfde besluit wordt een artikel 37septies ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 37septies.De premie, vermeld in artikel 7bis, die werd toegekend aan een gesubsidieerde contractueel, tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereenkomst, gesloten voor 1 januari 2009, blijft onveranderd verschuldigd tot aan zijn uitdiensttreding."

Art. 17.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009, met uitzondering van artikelen 1, 3, 4, 6, 9, 10, 13 en 15, die uitwerking hebben met ingang van 1 april 2006.

Art. 18.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juli 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

^