Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010000078 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001 type wet prom. 25/01/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010000184 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie. - Duitse vertaling type wet prom. 28/06/2009 pub. 08/04/2010 numac 2010000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek der successierechten wat betreft de bevrijdende betaling bij een erfenis en de terbeschikkingstelling van een bepaald bedrag aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 06/05/2009 pub. 08/04/2010 numac 2010000188 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 08/04/2010 numac 2010000185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Duitse vertaling type wet prom. 30/12/2009 pub. 08/04/2010 numac 2010000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010040212 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 december 2009 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. ACTIEF (miljoenen euro's(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 08/04/2010 numac 2009012257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de vergoeding voor het gebruik van persoonlijke motorvoertuigen voor dienstredenen type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 08/04/2010 numac 2009012258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 08/04/2010 numac 2009024475 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de samenstelling en werking van het raadgevend comité van gebruikers van de gegevens van de stichting van openbaar nut van het Kankerregister type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 08/04/2010 numac 2009205207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007 tot toekenning van bijkomende verlofdagen aan het personeel van de socio-culturele sector die afhangt van het Waalse Gewest (1) type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 08/04/2010 numac 2009205238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2008 betreffende de terugbetaling voor het gebruik van persoonlijke motorvoertuigen voor dienstredenen type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 08/04/2010 numac 2009205241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2009205789 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2010 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen type koninklijk besluit prom. 19/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010000189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010011163 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 23 maart 2010 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Oupeye, Wezet, Voeren, Dalhem, Plombières, type koninklijk besluit prom. 09/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010024089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en de leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010029177 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2008 : Wordt het Burgerlijk Kruis eerste klasse verleend aan de hierna genoemde personeelsleden : De heer André BALON, Eerstaanwezend Attaché; de heer Jacky BARBIOT, Hoofdinspecteur; de type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010029178 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 19 december 2007 : Wordt het Burgerlijk Kruis eerste klasse verleend aan de hierna genoemde personeelsleden Voor 35 dienstjaren Niveau 1 De heer AERTS Jules, Vertaler-Directeur; de heer ANDRE Pol, Dire(...) type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een specifieke eindejaarspremie voor de handelsvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar met minstens veertig jaar loopbaan type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de basisloonwaarborg voor zwangere bedienden type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de carenzdagen type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010201890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Aanvullende voorwaarden voor inrichtingen van klasse I in toepassing van de artikelen 6 en 13 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming v Bij koninklijk besluit van 8 februari 2010 wordt een aanvullende voorwaarde opgelegd aan de Instell(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010003168 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 2,75 % - 28 maart 2016" type ministerieel besluit prom. 30/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010031183 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot erkenning van Quality Partner NV als privecontroleorgaan belast met de controle op de naleving van de productie- en etiketteringsnormen voor biologische producten

arrest

type arrest prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010201127 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 11/2010 van 18 februari 2010 Rolnummer 4654 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 128 van het Wetboek van strafvordering, zoals aangevuld bij artikel 8 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaa Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010201490 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 20/2010 van 25 februari 2010 Rolnummer 4734 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 29 van de herstelwet van 31 juli 1984, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld u wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010031174 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « Sociaal Verhuurkantoor in Brussel » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010031173 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « Sociaal Verhuurkantoor Les Trois Pommiers » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010031171 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « Sociaal Verhuurkantoor in Schaarbeek » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010031172 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « Sociaal Verhuurkantoor in Jette »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor Hogescholen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2010 wordt het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor H In artikel 13, 1e lid, worden de woorden « Luc BARBAY » vervangen door de woorden « Giovanni SUTERA(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2010, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010031175 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « Sociaal Verhuurkantoor Le Nouveau 150 » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010031177 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « Sociaal Verhuurkantoor Quartier » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010031176 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « Sociaal Verhuurkantoor in Ukkel » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010031178 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « Sociaal Verhuurkantoor Logement pour Tous » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010031182 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « Sociaal Verhuurkantoor BAITA » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « Sociaal Verhuurkantoor Comme chez Toi » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010031180 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « Sociaal Verhuurkantoor Habitat et Rénovation » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010031179 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « Sociaal Verhuurkantoor IRIS » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010031184 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010035231 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende het decreet van 18 juli 2008 tot wijziging van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010035241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010035247 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed om voor het Vlaamse Gewest deel te nemen aan de werking van de internationale vereniging zonder winstoogmerk Europae Archaeologiae Consilium type besluit van de vlaamse regering prom. 12/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010035248 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring, artikelen 1 en 7bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en artikelen 1 en 7bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010035245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1959 tot regeling van het stelsel der dienstprestaties van de surveillanten en studiemeesters bij de Rijksinrichtingen voor middelbaar en technisch onderwijs, het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982 tot vaststelling van de wijze waarop voor de rijksinstituten voor buitengewoon onderwijs en de tehuizen van het Rijk de ambten worden bepaald van het paramedisch personeel en van het personeel toegekend in het kader van het internaat, het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 1992 betreffende de opvangcentra en het besluit van de Vlaamse Regering van 28 augustus 2000 inzake het tehuis van het Gemeenschapsonderwijs dat instaat voor de opname van jongeren in het kader van hulp- en bijstandsregeling type besluit van de vlaamse regering prom. 12/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010201845 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en houdende oprichting van een Sociale Dienst voor het personeel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 31/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010000197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief m.b.t. de mogelijkheid tot schaalvergroting van de politiezone

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010018138 bron belgische senaat Oproep tot kandidaten voor de functie van griffier Op basis van artikel 10 van de Grondwet en de artikelen 91 en 92 van het Reglement van de Senaat, gaat de Belgische Senaat over tot een openbare oproep tot kandidaten voor de benoeming van(...) I. Beschrijving van de functie en de vaardigheden van de Griffier De griffier staat de voorzitte(...) type bericht prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010201515 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 januari 2010 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 110,51 wordt, vanaf 1 januari 2010, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastg(...) A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk b(...) type bericht prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010201514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 juni 2009 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 110,51 wordt, vanaf 1 juni 2009, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd (...) A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers (dagbedragen) 1. Krachten(...) type bericht prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010201814 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 februari 2010 in zake de nv « Straps » tegen de nv « C.P.T.E. » en de nv « Elia Asset », en in zake de nv « Elia Asset » tegen de nv « Straps », wa « Is artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening, doordat het, in het k(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Lijst van de Hogescholen. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2010 worden in bijlage 27A van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 1996 tot vaststelling van de lijst van d

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010003226 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 januari 2006 nr. 7 : - worden bevorderd : Orde van Leopold Commandeur Administratie der thesaurie De heer VERLY, P.A.G., directeur. Administratie der Buitendiensten De heer RASNEUR, J.L.G., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur. Admini(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010011143 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 maart 2010 werden met ingang van 15 november 2009 benoemd of bevorderd : Kroonorde Gouden Palmen De heren : Michel Dierick, Grembergen; Roger Lebrun, Robert Linotte, Borgworm; Willy Remy, Borgworm. Zilveren Palmen De heren : Pascal Ampe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010029171 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 december 2007 : Worden benoemd tot Commandeur in de Le Niveau 1. De heer COLSON José Directeur bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap. Rang(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010029172 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 december 2007 : Worden bevorderd tot Commandeur in de Niveau 1. De heer BERGER Alain Adjunct-Directeur-generaal bij het Ministerie van de Franse Ge(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010029173 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 december 2007 : Worden bevorderd tot Grootofficier in Niveau 1. De heer HAMAITE René Adjunct-Directeur-generaal bij het Ministerie van de Franse G(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010029174 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 november 2007 : Wordt benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde : Niv De heer WATTIER Jean-Pierre Directeur bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap. Ranginnem(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010029176 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 november 2007 : Wordt benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : Niveau 1. De heer BRIGODE Gérard Eerstaanwezend Attaché bij het Ministerie van de Franse Geme(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010029175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 november 2007 : Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde : Niveau De heer LESPLINGART Philippe Attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap. Ranginnemi(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010201649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Yves DEMEUSE De betrokken organisa De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 08/04/2010 numac 2010031169 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de opleiding voor EPB-adviseurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 17 maart 2010, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de opleiding voor EPB-adviseurs van EET SARL, Le Sare 8, rue du Val Fleuri 25, 78 De erkenning draagt het nummer PEBFORM-00002.
^