Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 mei 2009
gepubliceerd op 02 juli 2009

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

bron
vlaamse overheid
numac
2009202687
pub.
02/07/2009
prom.
08/05/2009
ELI
eli/besluit/2009/05/08/2009202687/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 MEI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, IX, 2°, vervangen bij de bijzondere wet an 13 juli 2001;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, artikel 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 maart 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 28 april 2009;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de stijgende populariteit van de autonome provinciebedrijven hun opname als promotor, met het oog op een correcte regeling voor de betreffende gescofuncties, op een snelle wijze rechtvaardigt;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, vervangen bij het besluit van de Vlaamser Regering van 29 juni 2007, worden tussen de woorden "de autonome gemeentebedrijven," en de woorden "de verenigingen zonder winstoogmerk" de woorden " de autonome provinciebedrijven" ingevoegd.

Art. 2.In artikel 3, 2°, b), van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007, worden tussen de woorden "Autonome gemeentebedrijven" en de woorden "moeten evenwel" de woorden "en de autonome provinciebedrijven" ingevoegd.

Art. 3.In artikel 3, 2°, c), van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007, worden tussen de woorden "Autonome gemeentebedrijven" en de woorden "moeten evenwel" de woorden "en de autonome provinciebedrijven" ingevoegd.

Art. 4.In artikel 11, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997, worden de woorden "de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" vervangen door de woorden "het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 mei 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

^