Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 juli 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/03/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 06/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 18/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009003253 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de dotatie aan de Hoge Raad voor de Justicie type wet prom. -- pub. 02/07/2009 numac 2009009471 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 juni 2009 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 18 juni 2009 is machtiging verleend aan: de genaamde **** ****(...) type wet prom. 16/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009018261 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009000433 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 44 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 17/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009003245 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde operaties in verband met de redding van Fortis type koninklijk besluit prom. 31/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009009463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de **** van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2009 numac 2009009470 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 11 juni 2009 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, me(...) type koninklijk besluit prom. 12/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009011275 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot benoeming van de Regeringscommissaris belast met het toezicht op het Kringloopfonds type koninklijk besluit prom. 31/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende het gebruik van het loonboek type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009012184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009012195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het secretariaat van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009012198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van precisie machinebouw, gelegen in de gemeente Sint-Agatha-Berchem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2009 numac 2009014154 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numéro d'agrément du centre de formation Erk(...) type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009022332 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van de geneeskundige commissie van beroep, Franstalige kamer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009000434 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 05/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009024166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2008 houdende benoeming van de secretarissen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009024183 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/07/2009 numac 2009202640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van cursusmodules van de aanvullende vorming opgelegd aan de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende het kinder- en jeugdtoneel type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Conventie voor het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, alsook van het Protocol over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, ondertekend te Brussel, op 11 oktober 1973, aangenomen op 22 april 2005 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel, op 27 maart 2009, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de "Service francophone des Métiers et des Qualifications", afgekort « S.F.M.Q. » type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 08/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035567 bron vlaamse overheid Decreet houdende de goedkeuring van de herziene normen voor Vlaamse Overheidscommunicatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opening voor benoeming in vast verband van de ambten van leraar op de « Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels - ESAPV » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009029342 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2004 houdende bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van de private vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld bij artikel 54 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, en voor de toekenning van toelagen aan deze diensten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009031371 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van een opdrachthouder voor effectenstudies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009031373 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009031372 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van een opdrachthouder voor effectenstudies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009031374 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan nr. 01 van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009031378 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Jette tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « nr. 7.04 van de Centrumwijk » goedgekeurd bij besluit van de Executieve van 18 maart 1993 en gedeeltelijk opgeheven bij Regeringsbesluit van 15 december 2005

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035542 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad of van een nieuw studiegebied van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035545 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdere verdeling van het provisioneel krediet tot dekking van de uitgaven in het kader van de uitdagingen op de arbeidsmarkt type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009202687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009202795 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlening van de erkenning en toekenning van subsidies aan de verenigingen zonder winstoogmerk en aan de vennootschappen met een maatschappelijk doel die actief zijn in de sector van het hergebruik type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009202796 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, wat de contactpunten voor gezondheidsaangelegenheden betreft, van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de sociale contactpunten type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/07/2009 numac 2009202813 bron waalse overheidsdienst "Centre wallon de Recherches agronomiques" Bij besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 dat uitwerking heeft op 1 september 2004 wordt het mandaat van Mevr. Viviane Planchon, wetenschapp(...) Bij besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 dat uitwerking heeft op 1 september 2006 w(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief houdende bepaalde verduidelijkingen en wijzigings- en opheffingsbepalingen inzake de gezinshereniging

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 02/07/2009 numac 2009000454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 28 april 2009 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verl Bij besluit van 27 maart 2009 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het(...) type erkenning prom. -- pub. 02/07/2009 numac 2009000455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 6 april 2009 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Wille Bij besluit van 7 april 2009 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan APS Be(...) type erkenning prom. -- pub. 02/07/2009 numac 2009014166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 02/07/2009 numac 2009031356 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 7 mei 2009 van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer ADDIERI, André, gedomicilieerd Klauwaartslaan 15, te 1853 Strombeek-Bever, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke p De erkenning draagt het nummer PEBPP-1008981. Bij beslissing van 13 mei 2009 van de leidende(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/07/2009 numac 2009014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Aanstelling. - Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van het koninklijk besluit van 28 april 2009, houdende de aanstelling in de functie van directeur-generaal van de heer Frank Durinckx, in het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2009

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2009 numac 2009202762 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel Benoemingen van stagedoend attachés sociaal inspecteurs bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 12 mei 2009, wordt de Mevr. Jetzen Martine, met Bij koninklijk besluit van 12 mei 2009, wordt de Mevr. Arbesu Gonzalez Clara-Maria, met ingang van (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/07/2009 numac 2009202866 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming. - Erratum Op bladzijde 43349 van het Belgisch Staatsblad nr. 210 van 23 juni 2009, moet in de Nederlandse tekst « Cnockaert, Cécile, » worden gelezen in plaats van « Cnockaert, Isabelle, ». In de Franse tekst moet « Cn

document

type document prom. 13/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type document prom. -- pub. 02/07/2009 numac 2009031379 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Gedeeltelijke afschaffing van het buurtpad nr. 41 te Brussel . - Goedkeuring BRUSSEL (HAREN). - Bij regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 mei 2009 werd beslist om het(...) type document prom. -- pub. 02/07/2009 numac 2009031380 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg nr. 15 te Brussel . - Goedkeuring BRUSSEL (HAREN). - Bij regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 mei 2009 werd beslist om de b(...) type document prom. -- pub. 02/07/2009 numac 2009031381 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg nr. 17 en de volledige afschaffing van de buurtpad nr. 42 te Brussel . - Goedkeuring BRUSSEL (HAREN). - Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke (...)
^