Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 april 2020
gepubliceerd op 12 mei 2020

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen

bron
vlaamse overheid
numac
2020041066
pub.
12/05/2020
prom.
10/04/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014035709 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de landinrichting sluiten betreffende de landinrichting, artikel 3.3.1, artikel 3.4.4, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035076 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 76 van het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, wat de regularisatie van gesubsidieerde contractuelen betreft sluiten, en artikel 7.2.5, gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017040349 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw type decreet prom. 30/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017030415 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 type decreet prom. 30/06/2017 pub. 14/08/2017 numac 2017020498 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type decreet prom. 30/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017030839 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 sluiten.

Vormvereiste - De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 1 april 2020.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - Het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen wordt vastgesteld door de Vlaamse Regering conform artikel 3.3.1.5 en 7.1.1.8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014036419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de landinrichting sluiten betreffende de landinrichting. - De Vlaamse Regering heeft met haar besluit van 16 mei 2014 het planprogramma Vlaamse Rand goedgekeurd. - Het planprogramma Vlaamse Rand bevat onder meer het inrichtingsproject landinrichting Dilbeek-Grimbergen. - De Vlaamse Landmaatschappij heeft het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen opgemaakt om het inrichtingsproject landinrichting Dilbeek-Grimbergen te realiseren. - De planbegeleidingsgroep voor het inrichtingsproject landinrichting Dilbeek-Grimbergen heeft op 20 juni 2017 een consensus bereikt over het ontwerp van landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen. - Het ontwerp van landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen is ter kennisgeving bezorgd aan de gemeente Grimbergen en aan de provincie Vlaams-Brabant. - De gemeente Grimbergen heeft over het ontwerp van landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen een openbaar onderzoek georganiseerd, dat liep van 21 mei 2018 tot en met 4 juli 2018. Er zijn geen opmerkingen of bezwaren ingediend. - Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen heeft op 16 juli 2018 een gunstig advies met een aantal opmerkingen gegeven over het ontwerp van landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen. - De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft op 5 juli 2018 een gunstig advies met een aantal opmerkingen gegeven over het ontwerp van landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen. - De Vlaamse Landmaatschappij heeft op basis van de voormelde adviezen van de gemeente Grimbergen en de provincie Vlaams-Brabant een eindvoorstel van landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen opgemaakt. - De planbegeleidingsgroep voor het inrichtingsproject landinrichting Dilbeek-Grimbergen heeft op 5 oktober 2018 een consensus bereikt over het eindvoorstel van landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen. In de notulen zijn de opmerkingen die zijn geformuleerd in de voormelde adviezen van de gemeente Grimbergen en de provincie Vlaams-Brabant. Daarbij worden de redenen vermeld waarom een opmerking al dan niet aanleiding heeft gegeven tot een aanpassing van het ontwerp van landinrichtingsplan. - De Vlaamse Landmaatschappij wordt belast met taken inzake de uitvoering van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan. - Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 19 februari 2019 ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan. - De Vlaamse Waterweg nv heeft op 28 februari 2019 ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan. - De provincie Vlaams-Brabant heeft op 31 januari 2019 ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan. - De gemeente Grimbergen heeft op 22 november 2018 ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan. - Het OCMW van Grimbergen heeft op 15 april 2019 ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan. - De Vlaamse Landmaatschappij wordt, met het oog op de aanleg van het Maalbeekpad langs de Maalbeek tussen het centrum van Grimbergen en het Zeekanaal Brussel-Schelde, belast met de uitvoering van de maatregel 2.2.4b, 2.2.7a en 2.2.7b. Deze maatregelen worden uitgevoerd op gronden van privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen.

Deze maatregelen zijn inrichtingswerken uit kracht van wet, conform artikel 2.1.1, tweede en derde lid, van het decreet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014035709 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de landinrichting sluiten betreffende de landinrichting. Bij deze inrichtingswerken uit kracht van wet worden vergoedingen voor waardeverlies van gronden voorzien (maatregel 2.2.3, 2.2.9a en 2.2.9b) omdat er erfdienstbaarheden tot openbaar nut gekoppeld aan inrichtingswerken uit kracht van wet zullen worden gevestigd nadat de inrichtingswerken uit kracht van wet zijn uitgevoerd. De lokalisatie van de erfdienstbaarheden stemt overeen met de lokalisatie van de inrichtingswerken uit kracht van wet maar het voorwerp, de beschrijving en de lokalisering van de erfdienstbaarheden tot openbaar nut zal later gebeuren in de besluiten van de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, tot vestiging van de erfdienstbaarheden tot openbaar nut. - De voormelde inrichtingswerken uit kracht van wet (maatregel 2.2.4b, 2.2.7a en 2.2.7b) en de voormelde erfdienstbaarheden tot openbaar nut gekoppeld aan inrichtingswerken uit kracht van wet (maatregel 2.2.3, 2.2.9a en 2.2.9b) worden om volgende redenen uitgevoerd op percelen in Grimbergen: - het Maalbeekpad langs de Maalbeek tussen het centrum van Grimbergen en het Zeekanaal Brussel-Schelde over de volledige lengte van het pad in het plangebied van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen en in elke periode van het jaar voor het publiek toegankelijk maken. - De Vlaamse Landmaatschappij wordt, met het oog op de aanleg van het Maalbeekpad langs de Maalbeek tussen het centrum van Grimbergen en het Zeekanaal Brussel-Schelde, belast met de uitvoering van maatregel 2.2.7c. Deze maatregel wordt uitgevoerd ofwel op gronden die na verwerving door de Vlaamse Landmaatschappij worden toebedeeld aan de gemeente Grimbergen (maatregel 3.2.5) ofwel op gronden van privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen als de Vlaamse Landmaatschappij de betrokken gronden niet heeft kunnen verwerven. Maatregel 2.2.7c is een inrichtingswerk (niet uit kracht van wet) als de inrichtingswerken uitgevoerd worden op gronden van de gemeente Grimbergen of op gronden van de Vlaamse Landmaatschappij die deze gronden na verwerving zal toebedelen aan de gemeente Grimbergen.

Maatregel 2.2.7c is een inrichtingswerk uit kracht van wet, conform artikel 2.1.1, tweede en derde lid, van het decreet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014035709 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de landinrichting sluiten betreffende de landinrichting als de inrichtingswerken uitgevoerd worden op gronden van privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen. Bij het inrichtingswerk uit kracht van wet wordt een vergoedingen voor waardeverlies van gronden voorzien (maatregel 2.2.9c) omdat er een erfdienstbaarheid tot openbaar nut gekoppeld aan inrichtingswerken uit kracht van wet zal worden gevestigd nadat het inrichtingswerk uit kracht van wet is uitgevoerd). De lokalisatie van de erfdienstbaarheid stemt overeen met de lokalisatie van het inrichtingswerk uit kracht van wet maar het voorwerp, de beschrijving en de lokalisering van de erfdienstbaarheid tot openbaar nut zal later gebeuren in het besluit van de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, tot vestiging van de erfdienstbaarheid tot openbaar nut. - Het voormelde inrichtingswerk uit kracht van wet (maatregel 2.2.7c) en de voormelde erfdienstbaarheid tot openbaar nut gekoppeld aan een inrichtingswerk uit kracht van wet (maatregel 2.2.9c) worden om volgende redenen uitgevoerd op percelen in Grimbergen: - het Maalbeekpad langs de Maalbeek tussen het centrum van Grimbergen en het Zeekanaal Brussel-Schelde over de volledige lengte van het pad in het plangebied van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen en in elke periode van het jaar voor het publiek toegankelijk maken. - De gemeente Grimbergen wordt, met het oog op de aanleg van het Maalbeekpad langs de Maalbeek tussen het centrum van Grimbergen en het Zeekanaal Brussel-Schelde, belast met de uitvoering van maatregel 2.2.6a en 2.2.6c. Deze maatregelen worden uitgevoerd op gronden van privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen. Deze maatregelen zijn inrichtingswerken uit kracht van wet, conform artikel 2.1.1, tweede en derde lid, van het decreet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014035709 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de landinrichting sluiten betreffende de landinrichting. Bij deze inrichtingswerken uit kracht van wet worden vergoedingen voor waardeverlies van gronden voorzien (maatregel 2.2.5a en 2.2.5c) omdat er erfdienstbaarheden tot openbaar nut gekoppeld aan inrichtingswerken uit kracht van wet zullen worden gevestigd nadat de inrichtingswerken uit kracht van wet zijn uitgevoerd. De lokalisatie van de erfdienstbaarheden stemt overeen met de lokalisatie van de inrichtingswerken uit kracht van wet maar het voorwerp, de beschrijving en de lokalisering van de erfdienstbaarheden tot openbaar nut zal later gebeuren in de besluiten van de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, tot vestiging van de erfdienstbaarheden tot openbaar nut. - De voormelde inrichtingswerken uit kracht van wet (maatregel 2.2.6a en 2.2.6c) en de voormelde erfdienstbaarheden tot openbaar nut gekoppeld aan inrichtingswerken uit kracht van wet (maatregel 2.2.5a en 2.2.5c) worden om volgende redenen uitgevoerd op percelen in Grimbergen: - het Maalbeekpad langs de Maalbeek tussen het centrum van Grimbergen en het Zeekanaal Brussel-Schelde over de volledige lengte van het pad in het plangebied van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen en in elke periode van het jaar voor het publiek toegankelijk maken. - De gemeente Grimbergen wordt, met het oog op de aanleg van het Maalbeekpad langs de Maalbeek tussen het centrum van Grimbergen en het Zeekanaal Brussel-Schelde, belast met de uitvoering van maatregel 2.2.6e. Deze maatregel wordt uitgevoerd ofwel op gronden die na verwerving door Vlaamse Landmaatschappij worden toebedeeld aan de gemeente Grimbergen (maatregel 3.2.3) ofwel op gronden van het OCMW Grimbergen als de Vlaamse Landmaatschappij de betrokken gronden niet heeft kunnen verwerven. Maatregel 2.2.6e is een inrichtingswerk (niet uit kracht van wet) als de inrichtingswerken uitgevoerd worden op gronden van de Vlaamse Landmaatschappij die deze gronden na verwerving zal toebedelen aan de gemeente Grimbergen. Maatregel 2.2.6e is een inrichtingswerk uit kracht van wet, conform artikel 2.1.1, tweede en derde lid, van het decreet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014035709 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de landinrichting sluiten betreffende de landinrichting als het inrichtingswerk uitgevoerd wordt op gronden van privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen. Bij het inrichtingswerk uit kracht van wet wordt een vergoedingen voor waardeverlies van gronden voorzien (maatregel 2.2.5e) omdat er een erfdienstbaarheid tot openbaar nut gekoppeld aan inrichtingswerken uit kracht van wet zal worden gevestigd nadat het inrichtingswerk uit kracht van wet is uitgevoerd. De lokalisatie van de erfdienstbaarheid stemt overeen met de lokalisatie van het inrichtingswerk uit kracht van wet maar het voorwerp, de beschrijving en de lokalisering van de erfdienstbaarheid tot openbaar nut zal later gebeuren in het besluit van de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, tot vestiging van de erfdienstbaarheid tot openbaar nut. - het voormelde inrichtingswerk uit kracht van wet (maatregel 2.2.6e) en de voormelde erfdienstbaarheid tot openbaar nut gekoppeld aan inrichtingswerken uit kracht van wet (maatregel 2.2.5e) worden om volgende redenen uitgevoerd op percelen in Grimbergen: - het Maalbeekpad langs de Maalbeek tussen het centrum van Grimbergen en het Zeekanaal Brussel-Schelde over de volledige lengte van het pad in het plangebied van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen en in elke periode van het jaar voor het publiek toegankelijk maken. - De gemeente Grimbergen wordt, met het oog op de aanleg van het Maalbeekpad langs de Maalbeek tussen het centrum van Grimbergen en het Zeekanaal Brussel-Schelde, belast met de uitvoering van maatregel 2.2.6b en 2.2.6d. Deze maatregelen worden uitgevoerd ofwel op gronden die na verwerving door Vlaamse Landmaatschappij worden toebedeeld aan de gemeente Grimbergen (maatregel 8.1.11 en 8.1.6) ofwel op gronden van privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen als de Vlaamse Landmaatschappij de betrokken gronden niet heeft kunnen verwerven. Maatregel 2.2.6b en 2.2.6d zijn inrichtingswerken (niet uit kracht van wet) als de inrichtingswerken uitgevoerd worden op gronden van de Vlaamse Landmaatschappij die deze gronden na verwerving zal toebedelen aan de gemeente Grimbergen. Maatregel 2.2.6b en 2.2.6d zijn inrichtingswerken uit kracht van wet, conform artikel 2.1.1, tweede en derde lid, van het decreet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014035709 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de landinrichting sluiten betreffende de landinrichting als de inrichtingswerken uitgevoerd worden op gronden van privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen. Bij de inrichtingswerken uit kracht van wet worden vergoedingen voor waardeverlies van gronden voorzien (maatregel 2.2.5b en 2.2.5d) omdat er erfdienstbaarheden tot openbaar nut gekoppeld aan inrichtingswerken uit kracht van wet zullen worden gevestigd nadat de inrichtingswerken uit kracht van wet zijn uitgevoerd. De lokalisatie van de erfdienstbaarheden stemt overeen met de lokalisatie van de inrichtingswerken uit kracht van wet maar het voorwerp, de beschrijving en de lokalisering van de erfdienstbaarheden tot openbaar nut zal later gebeuren in de besluiten van de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, tot vestiging van de erfdienstbaarheden tot openbaar nut - De voormelde inrichtingswerken uit kracht van wet (maatregel 2.2.6b en 2.2.6d) en de voormelde erfdienstbaarheden tot openbaar nut gekoppeld aan inrichtingswerken uit kracht van wet (maatregel 2.2.5b en 2.2.5d) worden om volgende redenen uitgevoerd op percelen in Grimbergen: - het Maalbeekpad langs de Maalbeek tussen het centrum van Grimbergen en het Zeekanaal Brussel-Schelde over de volledige lengte van het pad in het plangebied van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen en in elke periode van het jaar voor het publiek toegankelijk maken. - Maatregel 1.2.2a, uit te voeren door een privaatrechtelijke rechtspersoon of natuurlijke persoon, is gesitueerd op gronden van de gemeente Grimbergen die beheerd worden door de gemeente Grimbergen.

Deze maatregel houdt de inzet in van het instrument inrichtingswerken.

De betrokken privaatrechtelijke rechtspersoon of natuurlijke persoon kan alleen belast worden met de uitvoering van deze maatregel als hij daarvoor zijn instemming heeft gegeven, en als hij ook zijn instemming heeft gegeven om deze maatregel te cofinancieren. Die instemming zal later worden gegeven naar aanleiding van het concrete uitvoeringsdossier, waarna de betrokken privaatrechtelijke rechtspersoon of natuurlijke persoon door de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, zal belast worden met de uitvoering van deze maatregel. - Maatregel 2.2.16, 2.2.17, 4.1.1c, 5.2.3 en 8.1.14, uit te voeren door privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen, zijn gesitueerd op gronden van privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen die door hen worden beheerd. Deze maatregelen houden de inzet in van het instrument inrichtingswerken. De betrokken privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen kunnen alleen belast worden met de uitvoering van deze maatregelen als ze daarvoor hun instemming hebben gegeven, en als ze ook hun instemming hebben gegeven om de vermelde maatregelen te cofinancieren en te beheren. Die instemmingen zullen later worden gegeven naar aanleiding van de concrete uitvoeringsdossiers, waarna de betrokken privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen door de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, zullen belast worden met de uitvoering van deze maatregelen. - Uit de beschrijving en beoordeling die in de watertoets zijn opgenomen van de effecten van de maatregelen van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen op het watersysteem (bijlage 2 van het landinrichtingsplan) blijkt dat het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen verenigbaar is met de relevante doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018. - De Vlaamse Regering stelt hierbij het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen vast. - Het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen kan worden ingezien bij elke gemeente waarop het landinrichtingsplan betrekking heeft, namelijk in de gemeente Grimbergen.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Vaststelling van het landinrichtingsplan en algemene bepalingen

Artikel 1.Het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen, opgenomen in de bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd, wordt vastgesteld.

Het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen wordt goedgekeurd.

Art. 2.Het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen kan worden ingezien bij elke gemeente waarop het landinrichtingsplan betrekking heeft, namelijk in de gemeente Grimbergen.

Art. 3.Het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen is verenigbaar met de relevante doelstellingen en beginselen vermeld in artikel 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

Art. 4.De bedragen ten laste van de basisallocatie QB0 QC187 6142 van artikel QB0-1QCE2NY-IS van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap en ten laste van de basisallocatie QBX QC057 5210 van artikel QBX-3QCE2NJ-WT van het Minafonds zullen, conform de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën, heden op moment van toekenning van de subsidie worden vastgelegd. De vereffening zal geschieden op grond van de bepalingen van deel 3, titel 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014036419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de landinrichting sluiten betreffende de landinrichting. HOOFDSTUK 2. - Instanties en personen die belast zijn met de uitvoering van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen Afdeling 1. - Belasting van agentschappen van de Vlaamse overheid

conform artikel 3.3.7 van het decreet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014035709 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de landinrichting sluiten betreffende de landinrichting

Art. 5.De Vlaamse Landmaatschappij wordt belast met de uitvoering van maatregel 2.2.14b van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen. De maatregel wordt uitgevoerd op gronden van De Vlaamse Waterweg nv, die beheerd worden door de gemeente Grimbergen.

Art. 6.De Vlaamse Landmaatschappij wordt belast met de uitvoering van maatregel 1.1.1, 1.1.6, 1.1.7, 1.2.2b, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.4a, 2.2.12, 2.3.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.6, 4.1.1a, 4.1.1b, 4.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.8, 8.1.1, 8.1.7, 8.1.10, 8.1.12, 3.2.3, 3.2.5, 8.1.6, 8.1.9 en 8.1.11 van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen. De maatregelen worden uitgevoerd op gronden van de gemeente Grimbergen of op gronden die toebedeeld worden aan de gemeente Grimbergen, en die beheerd worden door de gemeente Grimbergen.

Art. 7.De Vlaamse Landmaatschappij wordt belast met de uitvoering van maatregel 2.2.14a van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen. De maatregel wordt uitgevoerd op gronden van de gemeente Grimbergen, die beheerd worden door de provincie Vlaams-Brabant.

Art. 8.De Vlaamse Landmaatschappij wordt belast met de uitvoering van maatregel 2.2.2 en 3.1.1 van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen. De maatregelen worden uitgevoerd op gronden van het OCMW van Grimbergen, die beheerd worden door de gemeente Grimbergen.

Art. 9.De Vlaamse Landmaatschappij is belast met de uitvoering van maatregel 2.2.4b, 2.2.7a, 2.2.7b en 2.2.7c van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen. De maatregelen worden uitgevoerd op gronden van privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen. Afdeling 2. - Belasting van provincies, gemeenten en

publiekrechtelijke rechtspersonen conform artikel 3.3.8 van het decreet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014035709 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de landinrichting sluiten betreffende de landinrichting

Art. 10.De gemeente Grimbergen wordt belast met de uitvoering van maatregel 2.2.6e (IR UKW) van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen. De maatregel wordt uitgevoerd op gronden van het OCMW van Grimbergen, die beheerd worden door de gemeente van Grimbergen.

Art. 11.De gemeente Grimbergen wordt belast met de uitvoering van maatregel 2.2.6b en 2.2.6d (IR UKW) van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen. De maatregelen worden uitgevoerd op gronden van de gemeente Grimbergen, die beheerd worden door de gemeente Grimbergen.

Art. 12.De gemeente Grimbergen wordt belast met de uitvoering van maatregel 2.2.6a en 2.2.6c van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen. De maatregelen worden uitgevoerd op gronden van privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen, die beheerd worden door privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen. Afdeling 3. - Belasting van privaatrechtelijke rechtspersonen conform

artikel 3.3.9 van het decreet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014035709 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de landinrichting sluiten betreffende de landinrichting

Art. 13.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, belast de betrokken privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen met de uitvoering van maatregel 1.2.2a op gronden van de gemeente Grimbergen die beheerd worden door de gemeente Grimbergen, als vermeld in het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen, nadat deze personen hun instemming hebben gegeven met de taken inzake uitvoering en medefinanciering van maatregel 1.2.2a.

Art. 14.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, belast de betrokken privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen met de uitvoering van maatregel 2.2.16, 2.2.17, 4.1.1c, 5.2.3 en 8.1.14 op hun gronden en die door hen worden beheerd, als vermeld in het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen, nadat deze personen hun instemming hebben gegeven met de taken inzake uitvoering, medefinanciering en beheer van maatregel 2.2.16, 2.2.17, 4.1.1c, 5.2.3 en 8.1.14. HOOFDSTUK 3. - Bepalingen naar aanleiding van de inzet van inrichtingswerken uit kracht van wet

Art. 15.De kadastrale gegevens van de percelen waarop inrichtingswerken uit kracht van wet worden uitgevoerd met de beschrijving van uit te voeren inrichtingswerken uit kracht van wet zijn opgenomen in de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 4. - Uitvoering van dit besluit

Art. 16.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 april 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^