Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 juni 2021
gepubliceerd op 17 juni 2021

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor het schooljaar 2020-2021, van artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016 tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proef tot toekenning van het getuigschrift basisonderwijs en van de vorm van dat getuigschrift

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021042163
pub.
17/06/2021
prom.
10/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/10/2021042163/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor het schooljaar 2020-2021, van artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proef tot toekenning van het getuigschrift basisonderwijs, en van de vorm van dat getuigschrift type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proeven tot toekenning van een getuigschrift in het secundair onderwijs sluiten tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proef tot toekenning van het getuigschrift basisonderwijs (CEB) en van de vorm van dat getuigschrift


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 2 juni 2006 betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs, artikel 25;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proef tot toekenning van het getuigschrift basisonderwijs, en van de vorm van dat getuigschrift type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proeven tot toekenning van een getuigschrift in het secundair onderwijs sluiten tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proef tot toekenning van het getuigschrift basisonderwijs en van de vorm van dat getuigschrift;

Gelet op de "gendertest" van 5 mei 2021, uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 mei 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 mei 2021;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 27 mei 2021 met het onderhandelingscomité tussen de Regering en Wallonie-Bruxelles Enseignement en de federaties van inrichtende machten bedoeld in artikel 1.6.5-6 en volgende van het Wetboek van basis- en secundair onderwijs;

Gelet op het syndicale onderhandelingsprotocol van het onderhandelingscomité van sector IX, van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II, en van het onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs volgens de procedure van het koninklijk besluit van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot organisatie van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, gesloten op 27 mei 2021;

Gelet op het advies van de organisaties die de ouders van leerlingen op communautair niveau vertegenwoordigen, uitgebracht op 28 mei 2021, overeenkomstig artikel 1.6.6-3 van het Wetboek van basis- en secundair onderwijs;

Gelet op het verzoek om advies binnen een termijn van 5 dagen, gericht aan de Raad van State op 1 juni 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het uitblijven van een advies binnen de bovengenoemde termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de dringende termijn voor het verzoek om advies als volgt is met redenen omkleed: Overwegende dat de afname van de gemeenschappelijke externe proef (CEB) zal plaatsvinden op 17, 18, 21 en 22 juni 2021, overeenkomstig het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020015298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de data voor het afnemen van de externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift waarbij het getuigschrift van basisonderwijs toegekend wordt, alsook de gemeenschappelijke externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift van het secundair onderwijs (CE1D-CESS) voor het schooljaar 2020-2021 sluiten tot goedkeuring van de data voor het afnemen van de externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift waarbij het getuigschrift van basisonderwijs (CEB) toegekend wordt, alsook de gemeenschappelijke externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift van het secundair onderwijs (CE1D-CESS) voor het schooljaar 2020-2021;

Overwegende het ministerieel besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 28 oktober 2020 inzake noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, en inzonderheid op artikel 20;

Overwegende dat het ministerieel besluit van 28 oktober 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 28/10/2020 numac 2020010455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten nog steeds van toepassing is en dat de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, behouden blijven;

Overwegende dat de ontwikkeling van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 moest worden afgewacht om te bepalen welke gezondheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen in het kader van de organisatie van de gemeenschappelijke externe proef (CEB), waarbij de onderwijsteams een redelijke termijn werd gelaten om zich te kunnen organiseren;

Overwegende dat de sanitaire maatregelen die in acht moeten worden genomen in het kader van de schriftelijke evaluaties en de behandeling van de evaluatieboekjes: - een maximum van 200 personen per zaal, - het dragen van maskers is verplicht, - de fysieke afstand van ten minste 1,5 m, - examenafschriften die 24 uur in een gesloten container worden bewaard;

Overwegende dat de naleving van deze sanitaire maatregelen een aanpassing vereist van de nadere regels voor de verbetering van de boekjes van de gemeenschappelijke externe proef (CEB);

Dat leerkrachten, bij wijze van uitzondering, de boekjes van hun leerlingen binnen hun school zullen kunnen verbeteren;

Overwegende dat deze wijziging van de nadere regels gevolgen heeft voor de interne organisatie van het eindejaar binnen elke school en dat het noodzakelijk is de onderwijsteams zo spoedig mogelijk in te lichten;

Op de voordracht van de minister belast met het leerplichtonderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proef tot toekenning van het getuigschrift basisonderwijs, en van de vorm van dat getuigschrift type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proeven tot toekenning van een getuigschrift in het secundair onderwijs sluiten tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proef tot toekenning van het getuigschrift basisonderwijs (CEB) en van de vorm van dat getuigschrift, wordt met de volgende paragraaf aangevuld: " § 3. In afwijking van paragraaf 1 worden voor het schooljaar 2020-2021 binnen elke school de verbeteringen uitgevoerd. Een leerkracht mag de werkstukken verbeteren van de leerlingen voor wie hij/zij verantwoordelijk is.

Teneinde de onpartijdigheid van de verbeteringen te waarborgen, dienen de leerkrachten de door de Algemene Inspectiedienst verstrekte richtlijnen nauwgezet in acht te nemen. ".

Art. 2.De minister bevoegd voor het leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 10 juni 2021.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Onderwijs, C. DESIR

^