Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021031628 bron grondwettelijk hof Voorzitterschap Overeenkomstig artikel 33 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof is op 17 maart 2021 de heer Pierre Nihoul gekozen tot Franstalig voorzitter van het Hof van 15 september 2021 tot 1 april 2027.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021021050 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende vierde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 11/05/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021021053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van R. Aywaille F.C. inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 11/05/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021021054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het gemeentelijk stadion van Val Fassotte inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 11/05/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021021055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van FC Ganshoren inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021030828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021031647 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones bedoeld in artikel 129, § 1, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021041045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021031691 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 31 mei 2021, wordt mijnheer Jean-François MAYENCE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst We Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021042050 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 27 mei 2021 wordt op haar aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 juli 2021 aan mevrouw Sophie DE GROOTE adviseur-generaal - klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Buiten(...) Ze is ertoe gemachtigd haar pensioenrechten te doen gelden op 1 augustus 2021 en de titel van zijn (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021042122 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3484 van 21 mei 2021 : De tweede meester van het reservekader ****. Van Overloop wordt op 1 augustus 2020 aangesteld in de graad van luitenant-ter-zee in he De sergeant van het reservekader ****-***** wordt op 1 januari 2021 aangesteld in de graad ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021042136 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Mandaat. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 juni 2021, wordt aan de heer Jean-François Heymans, met uitwerking op 1 maart 2021, eervol ontslag verleend uit zijn functie van management N-2, Directeur van de Directie Dierengezondh Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24bis van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 07/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042174 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021201158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het sociaal akkoord type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021201523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014 betreffende het sociaal sectoraal pensioenplan voor de werknemers tewerkgesteld in een onderneming die behoort tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021201650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/05/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021021060 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, federaal luik, projectoproep 42, basisallocatie 44.55.11.43.52.43 type ministerieel besluit prom. 14/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021021091 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2021 betreffende de toekenning van een specifieke vergoeding aan zelfstandigen en ondernemingen die actief zijn in de BtoB-sector en onrechtstreeks getroffen worden door beslissingen tot sluiting type ministerieel besluit prom. 02/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021031694 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 02/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042063 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042183 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit van 10 juni 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2017 houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Commissie voor dierproeven opgericht bij het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021202888 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 19 april 2021 worden de begrotingswijzigingen nr. 1 voor begrotingsjaar 2021 van de stad Edingen, gestemd in de gemeenteraadszitting op 11 maart 2021, goedgekeurd.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2019 houdende regeling van de werking van de regering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042156 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 houdende het algemeen reglement en tot vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van de opvangmilieus georganiseerd door O.N.E. en van de gespecialiseerde opvangdiensten voor jonge kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de aanstelling van de exploitant belast met het beheer van het audiovisuele erfgoed van de Franse Gemeenschap met toepassing van artikel 6.3-2 van het decreet van 4 februari 2021 betreffende audiovisuele mediadiensten en videoplatformdiensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042154 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het directiecomité, het Comité voor deskundigen en de Raad van beroep van de CFC-stuur- en positioneringsinstantie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042158 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de data voor het afnemen van de externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift waarbij het getuigschrift van basisonderwijs toegekend wordt, alsook de gemeenschappelijke externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift van het secundair onderwijs (CE1D-CESS) voor het schooljaar 2021-2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de aanstelling van de operator belast met de uitvoering van de steunmaatregelen bedoeld in artikel 3 van het decreet van 22 oktober 2020 betreffende de steunmaatregelen voor de onderzoeksjournalistiek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042159 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen met toepassing van artikel 12bis, § 4, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042163 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor het schooljaar 2020-2021, van artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016 tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proef tot toekenning van het getuigschrift basisonderwijs en van de vorm van dat getuigschrift

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042217 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opheffing binnen de gezinsbijslagregeling van de begrenzingen inzake de winstgevende activiteit of het genot van een sociale uitkering door het rechtgevend kind gedurende het tweede kwartaal 2021

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021202915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Bij besluit van de Directe worden aan de mandaten van gewoon lid van mevrouw Els VANNESTE, te Wevelgem, de heren Herman BONGAE(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042130 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 695. - Aanpassing van het bedrag van de kilometer-vergoeding 2021

bericht

type bericht prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm, met als titel "norm permanente vorming"

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021042033 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 mei 2021 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « BRS » te Leuven om van 1 januari 2021 tot 31 december 202 type vergunning prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021042036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan type vergunning prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021042034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan type vergunning prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021042038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan type vergunning prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021042039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan

erratum

type erratum prom. 02/04/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021021044 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater. - Erratum type erratum prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021042262 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Selectieverantwoordelijke en HR Business Partner (niveau A1) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: MFG21025. - Erratum Deze selectie is reeds versche(...) Solliciteren kan tot 15/06/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021042119 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3483 van 21 mei 2021, wordt mevrouw Delphine Resteigne, Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen, op 22 september 2021, tot hoogleraar in het organiek kader van het Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021202938 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 juni 2021, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aan de heer Christophe QUINTARD eervol ontslag verleend uit - wordt, op voordracht van de betrokken representatieve werknemersorganisatie, benoemd ten titel va(...)

document

type document prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021202847 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de rechterlijke orde: Secretarissen voor het parket Antwerpen (m/v/x). - Selectienummer: BNG21241 De medewerkers worden door de personeelsdienst vi(...) Solliciteren kan tot en met 1 juli 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten(...) type document prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021202846 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: griffiers voor de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg (m/v/x). - Selectienummer: BN(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021202876 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 20 mei 2021 wordt de heer Julien STRAETEN, rue Houlteau 77 te 4650 HERVE, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. Deze erkenning heeft het nummer 63035/0001/1032. type document prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021202918 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde: Assistenten bij het auditoraat-generaal Gent en bij de ondernemingsrechtbank Gent (m/v/x). - Selectienummer: BNG21230 De mede(...) Solliciteren kan tot 01/07/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021202917 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: griffiers-hoofden van dienst (A2) bij de politierechtbank Oost-Vlaanderen (m/v/x). - Selectienummer: BNG21229 De medewerkers worden door(...) Solliciteren kan tot 1 juli 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 17/06/2021 numac 2021202943 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Duitstalige Controleurs Algemene Administratie Douane en Accijnzen - eerste lijn controle (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ADG21004 Deze selectie werd afgesloten op 02/06/20(...) Er zijn 7 laureaten.
^