Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 juni 2021

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/06/2021 pub. 05/07/2021 numac 2021021087 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 10/06/2021 pub. 05/07/2021 numac 2021021086 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie type ministerieel besluit prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042183 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit van 10 juni 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2017 houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Commissie voor dierproeven opgericht bij het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren type ministerieel besluit prom. 10/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende te nemen maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 10/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021203312 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de indiening en de goedkeuring van de beheersplannen voor grijze patrijs, evenals voor de jaarverslagen voor de uitvoering van deze plannen type ministerieel besluit prom. 10/06/2021 pub. 23/05/2022 numac 2022202359 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 10/06/2021 pub. 23/05/2022 numac 2022202360 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10, de programma's 12 en 13 van organisatieafdeling 17 en de programma's 06, 11, 12, 13 en 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

decreet

type decreet prom. 10/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021031757 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften (1) type decreet prom. 10/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021042170 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen type decreet prom. 10/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021042169 bron waalse overheidsdienst Decreet tot voortzetting van de toekenning van een bijkomende vergoeding ten gunste van de verenigingen zonder winstoogmerk die een economische activiteit in het kader van de COVID-19 crisis uitoefenen type decreet prom. 10/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021202940 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie , opgemaakt te Rotterdam op 30 januari 2017 (1)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021021081 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun tot vergoeding van exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur die getroffen zijn door de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/06/2021 pub. 02/07/2021 numac 2021031739 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/06/2021 pub. 02/07/2021 numac 2021031738 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021032079 bron waalse overheidsdienst Interpretatieve omzendbrief met betrekking tot het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling in het kader van de gezondheidscrisis SARS-COV-2

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021032918 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 1.638.680,00 EUR. aan de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor het ondersteunen van hun sportbeleid in het kader van de COVID-19-crisis voor het dienstjaar 2021

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042153 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, betreffende de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042156 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 houdende het algemeen reglement en tot vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van de opvangmilieus georganiseerd door O.N.E. en van de gespecialiseerde opvangdiensten voor jonge kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de aanstelling van de exploitant belast met het beheer van het audiovisuele erfgoed van de Franse Gemeenschap met toepassing van artikel 6.3-2 van het decreet van 4 februari 2021 betreffende audiovisuele mediadiensten en videoplatformdiensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042154 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het directiecomité, het Comité voor deskundigen en de Raad van beroep van de CFC-stuur- en positioneringsinstantie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042158 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de data voor het afnemen van de externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift waarbij het getuigschrift van basisonderwijs toegekend wordt, alsook de gemeenschappelijke externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift van het secundair onderwijs (CE1D-CESS) voor het schooljaar 2021-2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de aanstelling van de operator belast met de uitvoering van de steunmaatregelen bedoeld in artikel 3 van het decreet van 22 oktober 2020 betreffende de steunmaatregelen voor de onderzoeksjournalistiek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042159 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen met toepassing van artikel 12bis, § 4, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042163 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor het schooljaar 2020-2021, van artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016 tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proef tot toekenning van het getuigschrift basisonderwijs en van de vorm van dat getuigschrift

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042184 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021042203 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2021/1778 tot wijziging van besluit 2021/1455 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanstelling van de leden van het directiecomité, het expertencomité en de raad van beroep van de Stuur- en positioneringsinstantie van het CFC

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042217 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opheffing binnen de gezinsbijslagregeling van de begrenzingen inzake de winstgevende activiteit of het genot van een sociale uitkering door het rechtgevend kind gedurende het tweede kwartaal 2021

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2021 pub. 15/07/2021 numac 2021042380 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021042447 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van twee nieuwe leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Brussel Financiën en Begroting

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021203050 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het gemeenschappelijke auditcomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2021 pub. 02/07/2021 numac 2021203121 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het directiecomité, het expertencomité en de raad van beroep van de stuur- en positioneringsinstantie van het "Cadre Francophone des Certifications" type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021203504 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Vinalmont type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021203505 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Villers-le-Bouillet type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021203508 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Clavier type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021203506 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Micheroux type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021203509 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Heure-le-Romain type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021203707 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie, ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek

bericht

type bericht prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm, met als titel "norm permanente vorming"

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 10/06/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021545 bron waalse overheidsdienst ministerie van de franse gemeenschap 10 JUNI 2021. - Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervormin Gelet op het bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014, het decreet van de Frans(...)

document

type document prom. 10/06/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021204143 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor integratie en samenleven in diversiteit type document prom. 10/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021021079 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 3de kwartaal 2021 voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers
^