Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 juni 2021
gepubliceerd op 17 juni 2021

Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de aanstelling van de operator belast met de uitvoering van de steunmaatregelen bedoeld in artikel 3 van het decreet van 22 oktober 2020 betreffende de steunmaatregelen voor de onderzoeksjournalistiek

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021042157
pub.
17/06/2021
prom.
10/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/10/2021042157/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de aanstelling van de operator belast met de uitvoering van de steunmaatregelen bedoeld in artikel 3 van het decreet van 22 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/10/2020 pub. 29/10/2020 numac 2020015883 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun voor onderzoeksjournalistiek in de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de steunmaatregelen voor de onderzoeksjournalistiek


De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 22 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/10/2020 pub. 29/10/2020 numac 2020015883 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun voor onderzoeksjournalistiek in de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de steunmaatregelen voor de onderzoeksjournalistiek, artikel 2, § 2;

Gelet op de "gendertest" van 24 maart 2021, uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën van 14 april 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting van 22 april 2021;

Gelet op het advies nr. 69277/4 van de Raad van State, uitgebracht op 19 mei 2021, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Cultuur en Media;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° decreet: het decreet van 22 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/10/2020 pub. 29/10/2020 numac 2020015883 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun voor onderzoeksjournalistiek in de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de steunmaatregelen voor de onderzoeksjournalistiek;2° Secretariaat : de Algemene Audiovisuele en Mediadienst van het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Art. 2.De Regering wijst de operator aan die belast is met de uitvoering van artikel 3 van het decreet na een openbare oproep tot kandidaatstelling.

De openbare oproep tot kandidaatstelling wordt bekendgemaakt op de websites van het secretariaat en van de Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 3.De oproep tot het indienen van kandidaturen omvat ten minste: 1° de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een aanvraag als bedoeld in artikel 2, § 2, eerste lid, van het decreet;2° de opdrachten van de operator zoals bepaald in artikel 3 van het decreet;3° het jaarlijks bedrag van de subsidie zoals bepaald in artikel 4 van het decreet;4° de nadere regels en de termijn voor het indienen van kandidaturen;5° de documenten die door de aanvragers moeten worden ingediend.

Art. 4.Het aanvraagdossier moet ten minste bevatten: 1° de statuten van de kandidaat;2° een verklaring op eer van het aantal beroepsjournalisten vertegenwoordigd binnen de kandidaat-organisatie;3° een gedetailleerde lijst van de mediabedrijven waarin de actieve leden van de aanvragende organisatie aanwezig zijn, met vermelding van het aantal actieve leden voor elk van deze bedrijven;4° een gedetailleerde nota waaruit blijkt dat de kandidaat regelmatig en ononderbroken actief is in de verdediging van de belangen van beroepsjournalisten 5° een project in verband met het beleid dat de kandidaat wil voeren met betrekking tot de opdracht die hem zal worden toevertrouwd, met inachtneming van de decretale bepalingen.De kandidaat moet inzonderheid aangeven hoe hij de bestudering van de ingediende en door de jury geselecteerde projecten denkt te organiseren, en welke materiële en personele middelen hij daarvoor denkt uit te trekken. Hij moet tevens uitleggen hoe hij van plan is gelijkheid en diversiteit te waarborgen bij de verdeling van de steun aan onderzoeksjournalisten.

Art. 5.Onvolledige kandidaturen of kandidaturen die niet voldoen aan de in de oproep tot het indienen van kandidaturen gestelde voorwaarden, worden door het secretariaat onontvankelijk verklaard.

Het secretariaat zendt de ontvankelijke kandidaturen door naar de regering voor aanwijzing en brengt verslag uit over de niet-ontvankelijke kandidaturen.

Art. 6.De regering wijst de operator aan na een met redenen omklede vergelijking van de kandidaturen, inzonderheid wat betreft het aantal vertegenwoordigde journalisten, de diversiteit van de media die de aanvragende organisatie vertegenwoordigt, de evaluatie van de activiteiten van de kandidaten inzake de verdediging van de belangen van de journalisten en het project bedoeld in artikel 4, 5°.

De regering stelt de aanvangsdatum van de activiteiten van de operator zo vast dat deze samenvalt met het einde van het vorige mandaat.

Art. 7.De minister bevoegd voor de media is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juni 2021.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD

^