Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 mei 2016
gepubliceerd op 17 juni 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029292
pub.
17/06/2016
prom.
18/05/2016
ELI
eli/besluit/2016/05/18/2016029292/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 MEI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen;

Gelet op het decreet van 17 maart 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997029176 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 24 december 1990 tot oprichting van een Commissie voor toezicht op de wetgeving betreffende de Franse taal sluiten tot vaststelling van het statuut van de commissarissen bij de hogescholen;

Gelet op het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013029556 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen sluiten houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de hogescholen en de hogere kunstscholen wordt in de bijlagen I en II bij dit besluit vastgesteld.

Art. 2.Bij afwezigheid van een commissaris of een afgevaardigde van de Regering, zorgt het College van de Commissarissen en Afgevaardigden van de Regering voor de verdeling van het toezicht op de instellingen over de verschillende aanwezige commissarissen en afgevaardigden.

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013029556 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen sluiten houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen wordt opgeheven.

Art. 4.De Minister van Hoger Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking vanaf het academiejaar 2016-2017 voor een periode van 5 jaar en heeft uitwerking met ingang van 1 december 2014.

Brussel, 18 mei 2016.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Media, J-C. MARCOURT

^