Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 augustus 2018
gepubliceerd op 20 september 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018013744
pub.
20/09/2018
prom.
29/08/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen;

Gelet op het decreet van 17 maart 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997029176 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 24 december 1990 tot oprichting van een Commissie voor toezicht op de wetgeving betreffende de Franse taal sluiten tot vaststelling van het statuut van de commissarissen bij de hogescholen;

Gelet op het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 mei 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016029292 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen sluiten houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de hogescholen en de hogere kunstscholen wordt in de bijlagen I en II bij dit besluit vastgesteld.

Art. 2.Bij afwezigheid van een commissaris of een afgevaardigde van de Regering, zorgt het College van de Commissarissen en Afgevaardigden van de Regering voor de verdeling van het toezicht op de instellingen over de verschillende aanwezige commissarissen en afgevaardigden.

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 mei 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016029292 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen sluiten houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking vanaf het academiejaar 2018-2019 voor een periode van één academiejaar.

Art. 5.De Minister van Hoger Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 augustus 2018.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT

^