Etaamb.openjustice.be
Decreet van 17 maart 1997
gepubliceerd op 19 november 1997

Decreet houdende wijziging van het decreet van 24 december 1990 tot oprichting van een Commissie voor toezicht op de wetgeving betreffende de Franse taal

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1997029176
pub.
19/11/1997
prom.
17/03/1997
ELI
eli/decreet/1997/03/17/1997029176/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 MAART 1997. Decreet houdende wijziging van het decreet van 24 december 1990 tot oprichting van een Commissie voor toezicht op de wetgeving betreffende de Franse taal (1)


De Raad van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Artikel 2 van het decreet wordt vervangen door de volgende bepaling : § 1. De commissie is samengesteld uit 13 werkende leden en 13 plaatsvervangende leden, door de Raad van de Franse Gemeenschap aangesteld volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging.

Er is onverenigbaarheid tussen het ambt van lid van de commissie en de uitoefening van elk politiek mandaat dat bij verkiezing wordt toegekend. Het mandaat duurt vijf jaar; het is hernieuwbaar. § 2. De leden van de commissie leggen de eed af in handen van de Voorzitter van de Raad van de Franse Gemeenschap. § 3. De commissie stelt uit haar leden een voorzitter en ondervoorzitters, waarvan zij het aantal vaststelt, aan.

Zij stelt haar huishoudelijk reglement vast. »

Art. 2.Artikel 4 van het decreet wordt aangevuld met de volgende § 1 : « § 1. De klacht bedoeld bij artikel 3, b), moet aan de commissie worden gericht door middel van een ondertekend verzoekschrift, verzonden bij aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs. Als de klacht niet in de vereiste vorm is verzonden, dan wordt de klager verzocht die overeenkomstig vorig lid opnieuw te verzenden. De commissie spreekt zich over de ontvankelijkheid van de klacht uit. » Het huidige artikel 4 maakt de § 2 uit.

Art. 3.Artikel 5 van het decreet wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 5.Voor de uitvoering van haar opdrachten, kan de commissie rekenen op de hulp van de Dienst voor de taal.

De kredieten die noodzakelijk zijn voor de werking van de commissie zijn op de begroting van de Franse Gemeenschap met name ingeschreven.

De Regering van de Franse Gemeenschap bepaalt het bedrag van het presentiegeld van de leden van de commissie en van de vergoedingen met betrekking tot de rol van de commissaris-onderzoeker. »

Art. 4.Het decreet wordt aangevuld met een artikel 6, luidend als volgt : «

Art. 6.De commissie maakt elk jaar een omstandig verslag van haar activiteiten op. Dit verslag wordt aan elk lid van de Regering van de Franse Gemeenschap medegedeeld en op het bureau van de Raad voor 1 maart van het volgende jaar neergelegd. » Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 17 maart 1997.

De Minister-Voorzitster van de Regering van de Franse Gemeenschap, belast met Onderwijs, de Audiovisuele Sector, Hulpverlening aan de Jeugd, Kinderwelzijn en Gezondheidspromotie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Cultuur en Permanente Opvoeding, Ch. PICQUE De Minister van Begroting, Financiën en Ambtenarenzaken, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

^