Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 maart 2012
gepubliceerd op 14 mei 2012

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse besluiten betreffende het statuut van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029220
pub.
14/05/2012
prom.
23/03/2012
ELI
eli/besluit/2012/03/23/2012029220/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 MAART 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse besluiten betreffende het statuut van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1) sluiten houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), inzonderheid op artikel 13, vervangen bij het decreet van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/02/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de radio-omroep type decreet prom. 27/02/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een "Ecole d'Administration publique" van de Franse Gemeenschap met afzonderlijk beheer en tot diverse wijzigingen met het oog op de invoering van een mandatenstelsel voor de ambtenaren-generaal in de Diensten van de Franse Gemeenschapsregering, sommige instellingen van openbaar nut die ervan afhangen en in de Universiteiten die worden ingericht door de Franse Gemeenschap (1) type decreet prom. 27/02/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en tot vaststelling van de minimale uurregelingen sluiten;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, inzonderheid op artikel 45, tweede lid, vervangen bij het decreet van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/02/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de radio-omroep type decreet prom. 27/02/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een "Ecole d'Administration publique" van de Franse Gemeenschap met afzonderlijk beheer en tot diverse wijzigingen met het oog op de invoering van een mandatenstelsel voor de ambtenaren-generaal in de Diensten van de Franse Gemeenschapsregering, sommige instellingen van openbaar nut die ervan afhangen en in de Universiteiten die worden ingericht door de Franse Gemeenschap (1) type decreet prom. 27/02/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en tot vaststelling van de minimale uurregelingen sluiten;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. », inzonderheid op artikel 24, § 2, gewijzigd bij het decreet van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/02/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de radio-omroep type decreet prom. 27/02/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een "Ecole d'Administration publique" van de Franse Gemeenschap met afzonderlijk beheer en tot diverse wijzigingen met het oog op de invoering van een mandatenstelsel voor de ambtenaren-generaal in de Diensten van de Franse Gemeenschapsregering, sommige instellingen van openbaar nut die ervan afhangen en in de Universiteiten die worden ingericht door de Franse Gemeenschap (1) type decreet prom. 27/02/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en tot vaststelling van de minimale uurregelingen sluiten en 26 maart 2009;

Gelet op het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » en van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang sluiten betreffende de audiovisuele mediadiensten, inzonderheid op artikel 140, § 3, vierde lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren sluiten betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 oktober 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 22 september 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 oktober 2011;

Gelet op het advies van het Directiecomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, gegeven op 12 december 2011;

Gelet op het advies van de Directieraad van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector, gegeven op 25 november 2011;

Gelet op het advies van de Directieraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. », gegeven op 21 november 2011;

Gelet op het protocol nr. 401bis van het Sectorcomité XVII, afgesloten op 7 november 2011;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 50.771/2, gegeven op 16 januari 2012 binnen een termijn van hoogstens 30 dagen met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat wat betreft het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën en het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, de directieraden van deze instellingen niet aan de aanvraag om advies hebben beantwoord die ze gekregen hadden binnen de spoedeisende termijn van 10 werkdagen overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, dat van toepassing is op deze instellingen met toepassing van artikel 1 van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap en van 3 maart 2004 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van het "Institut de la Formation en cours de carrière" (Instituut voor Opleidingen tijdens de loopbaan) en dat met toepassing van deze bepalingen de adviezen als gunstig worden geacht;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

Artikel 1.Artikel 26 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2008, wordt vervangen als volgt : «

Art. 26.Binnen de maand vóór het einde van de stage stellen de overheden die het stageverslag opstellen met toepassing van artikel 23 naargelang van het geval de tot benoemen bevoegde overheid voor : 1° de benoeming van de stagiair;2° de verlenging van de stage met ten hoogste een derde van haar duur;3° de afdanking van de stagiair.»

Art. 2.Artikel 107 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juli 2010, wordt gewijzigd als volgt : 1° in § 1, wordt een vijfde lid toegevoegd, luidend als volgt : « De plaatsvervanging voor de ambtenaar-generaal kan waargenomen worden door een ere-ambtenaar-generaal.» 2° in § 3, tweede lid, worden de woorden « wordt een plaatsvervanger aangesteld » vervangen door de woorden « worden hoogstens drie plaatsvervangers aangesteld ». HOOFDSTUK II. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren sluiten betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren

Art. 3.In artikel 108/2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren sluiten betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren, ingevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « op voorwaarde dat de overheid waarbij de ambtenaar zijn diensten uitoefent zich ertoe verbindt de budgettaire last terug te betalen » geschrapt;2° in het tweede lid wordt de laatste zin vervangen als volgt : « Behalve als de Regering er anders over beslist met toepassing van een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Franse Gemeenschap en een ander bevoegdheidsniveau, vraagt de oorspronkelijke dienst aan de instelling waar de ambtenaar met verlof is de terugbetaling van de totale budgettaire last;3° er wordt een lid ingevoegd tussen het tweede en het derde lid, luidend als volgt : « de globale budgettaire last omvat de werkgeversbijdragen, de wedde, het vakantiegeld, de haardtoelage of de standplaatstoelage, de eindejaarstoelage alsook elke andere toelage of uitkering die door de oorspronkelijke dienst wordt uitbetaald.»

Art. 4.In hoofdstuk VIII van hetzelfde besluit wordt een afdeling 5 ingevoegd, met artikel 108/3, luidend als volgt : « Afdeling 5. - Verlof voor de uitoefening van een ambt in een kabinet van een lokaal mandataris.

Art. 108/3.De ambtenaar kan een verlof bekomen om een ambt uit te oefenen bij een provinciaal mandataris, een gemeentelijk mandataris of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn op voorwaarde dat de overheid waarbij de ambtenaar zijn diensten uitoefent zich ertoe verbindt de budgettaire last terug te betalen.

Het verlof wordt bezoldigd en gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

De oorspronkelijke dienst vraagt aan de instelling waar de ambtenaar met verlof is de terugbetaling van de totale budgettaire last.

De totale budgettaire last omvat de werkgeversbijdragen, de wedde, het vakantiegeld, de haardtoelage of de standplaatstoelage, de eindejaarstoelage alsook elke andere toelage of uitkering die door de oorspronkelijke dienst wordt uitbetaald. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 5.Artikel 3 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 juli 2009.

Art. 6.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 maart 2012.

De Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^