Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 september 2008
gepubliceerd op 05 november 2008

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029565
pub.
05/11/2008
prom.
18/09/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 mei 2004 betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op de artikelen 7, 13,§1, 14 en 25;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de raadpleging van de representatieve organen van de inrichtende machten en van de representatieve vakverenigingen;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs, de Minister van Onderwijs voor sociale promotie en de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008, Besluit :

Artikel 1.Worden aangesteld tot lid van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie, hierna « de Commissie » genoemd : - als werkend en plaatsvervangend lid, dat de inrichtende machten vertegenwoordigt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - als werkend en plaatsvervangend lid, dat de representatieve organen van de personeelsleden vertegenwoordigt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De heer Alain BERGER, Administrateur-generaal a.i., wordt aangesteld tot voorzitter van de Commissie.

Art. 3.De heer Bernard GORET, Directeur-generaal d.d., wordt aangesteld tot plaatsvervangende voorzitter van de Commissie

Art. 4.Mevr. Monique HENDRICKX, Attachée, wordt aangesteld tot secretaris van de Commissie.

Art. 5.Mevr. Monique FIEVET, Attachée d.d., wordt aangesteld tot adjunct-secretaris van de Commissie.

Art. 6.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie, wordt opgeheven

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 8.De Minister van Leerplichtonderwijs bevoegd voor het statuut wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 september 2008.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, M. DAERDEN De Minister van Leerplichtonderwijs, Ch. DUPONT De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, M. TARABELLA

^