Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 september 2015
gepubliceerd op 23 oktober 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029536
pub.
23/10/2015
prom.
30/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het buitengewoon of door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, zoals gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 5, 13, § 1, 14 en 25;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008029549 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029564 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie sluiten tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs, zoals gewijzigd bij de besluiten van 30 maart 2009, 22 oktober 2009, 16 maart 2011, 24 maart 2011, 26 juni 2012, 28 oktober 2014, 6 februari 2015, 17 april 2015;

Gelet op de raadpleging van de representatieve organen van de inrichtende machten en van de representatieve vakorganisaties;

Op de voordracht van de Minister-President, van de Minister van Ambtenarenzaken en van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015029402 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd officieel voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie sluiten tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd officieel voorschools en lager onderwijs wordt ingetrokken.

Art. 2.Aangesteld worden tot lid van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs, hierna "de Commissie" genoemd : - als werkend en plaatsvervangend lid, dat de inrichtende machten vertegenwoordigt :

Werkend

Plaatsvervangend

Dhr. Patrick VAN DER HOEVEN

Dhr. Jorge ROZADA Y ORDIZ

Mevr. Catherine MOLINER

Mevr. Pascale VAN HECK

Dhr. Serge LIZEE

Dhr. Michel DELVENNE

Dhr. Claude WACHTELAER

Mevr. Axelle BRUYNINCKX

Dhr. Nicolas GREGOIRE

Mevr. Véronique MOUVET

Mevr. Valérie WARZEE-CAVERENNE

Mevr. Chantal JOLY


- als werkend en plaatsvervangend lid, dat de representatieve organisaties van het personeel vertegenwoordigt :

Werkend

Plaatsvervangend

Dhr. Jean-Pierre PERIN

Mevr. Rita DEHOLLANDER

Dhr. Francis CLOSON

Mevr. Joëlle GIJSEN

Mevr. Joëlle SILIEN

Mevr. Stéphanie BERTRAND

Mevr. Marie LAUSBERG

Dhr. Vincent PAYEN

Dhr. Roland LAHAYEM

Mevr. Laurence MAHIEUX

Mevr. Corine CORDY

Mevr. Hayat N'GADI


Art. 3.De heer Jan MICHIELS, directeur, wordt tot voorzitter van de Commissie aangesteld.

Art. 4.De heer Christian NOIRET, adjunct-directeur-generaal, wordt tot plaatsvervangend voorzitter van de Commissie aangesteld.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 6.De Minister van Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 september 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT

^