Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 september 2015
gepubliceerd op 23 oktober 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029533
pub.
23/10/2015
prom.
30/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het buitengewoon of door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, zoals gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 9, 13, § 1, 14 en 25;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029564 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008029549 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie sluiten tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs, zoals gewijzigd bij de besluiten van 30 maart 2009, 22 oktober 2009, 2 augustus 2010, 23 februari 2011, 24 maart 2011, 23 september 2011, 4 december 2012, 11 juni 2013, 31 maart 2014, 6 mei 2014, 11 december 2014, 26 maart 2015;

Gelet op de raadpleging van de organen die de inrichtende machten en de representatieve vakorganisaties vertegenwoordigen;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, van de Vice-President en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind en van de Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Jeugd, Rechten van de Vrouw en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aangesteld worden tot lid van de kamer bevoegd voor het confessioneel onderwijs van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs, hierna "de Commissie" genoemd : - als werkend en plaatsvervangend lid, dat de inrichtende machten vertegenwoordigt :

Werkend

Plaatsvervangend

Dhr. Godefroid CARTUYVELS

Mevr. Véronique NO"L

Dhr. Frédéric NARDELOTTO

Mevr. Sabrina FRERES

Mevr. Catherine FRERE

Dhr. Claude HARDENNE

Dhr. François GUILBERT

Mevr. Bénédicte BAUDUIN

Dhr. Philippe HAECK

Dhr. Stéphane VANOIRBECK

Dhr. Jean-François DELSARTE

Mevr. Céline GRILLET


- als werkend en plaatsvervangend lid, dat de representatieve organisaties van het personeel vertegenwoordigt :

Werkend

Plaatsvervangend

Dhr. Roland LAHAYE

Dhr. Jean BERNIER

Mevr. Marie LAUSBERG

Mevr. Marie-Thérèse ANDRE

Dhr. Charly ROLAND

Dhr. Vincent PAYEN

Dhr. Freddy LIMBOURG

Dhr. Philippe DOLHEN

Dhr. Bernard DE COMMER

Mevr. Marie-Claire PIRENNE

Dhr. Jean-François GHYS

Dhr. Jacques MORISOT


Art. 2.Aangesteld worden tot lid van de kamer bevoegd voor het niet confessioneel onderwijs van de Commissie : - als werkend en plaatsvervangend lid, dat de inrichtende machten vertegenwoordigt :

Werkend

Plaatsvervangend

Dhr. Raymond VANDEUREN

Dhr. Jean-Marie CAPOUILLEZ

Dhr. Michel BETTENS

Mevr. Valérie LEONET

Dhr. Etienne VAN ASSCHE

Mevr. Hélène GUTT

Dhr. Philippe DE MOL

Dhr. Herbert VAN MIEGHEM

Mevr. Claire DESMARETS

Dhr. Ghislain MARON

Dhr. Jeremy PHILIPPE

Mevr. Martine DEMUYLDER


- als werkend en plaatsvervangend lid, dat de representatieve organisaties van het personeel vertegenwoordigt :

Werkend

Plaatsvervangend

Dhr. Vincent PAYEN

Dhr. Charly ROLAND

Mevr. Marie LAUSBERG

Dhr. Freddy LIMBOURG

Mevr. Rita DE HOLLANDER

Mevr. Christiane CORNET

Dhr. Thierry COMPERE

Mevr. Valérie DENAYER

Dhr. Bernard DE COMMER

Mevr. Marie-Claire PIRENNE

Dhr. Jean-François GHYS

Dhr. Jacques MORISOT


Art. 3.Mevr. Caroline BEGUIN, adjunct-directeur-generaal, wordt tot voorzitster van de Commissie aangesteld.

Art. 4.De heer Jan MICHIELS, directeur, wordt tot plaatsvervangend voorzitter van de Commissie aangesteld.

Art. 5.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029564 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008029549 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie sluiten tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 7.De Minister van Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 september 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT

^