Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 september 2008
gepubliceerd op 05 november 2008

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029563
pub.
05/11/2008
prom.
18/09/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 mei 2004 betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op de artikelen 11, 13, § 1, 14 en 25;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de beraadslaging van de representatieve organen van de inrichtende machten en van de representatieve vakverenigingen;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs, van de Minister van Onderwijs voor Sociale promotie en van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de Raad bevoegd voor het confessioneel vrij onderwijs van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie, hierna « de Commissie » genoemd, worden aangesteld: - als werkend of plaatsvervangend lid, dat de inrichtende machten vertegenwoordigt: Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - als werkend of plaatsvervangend lid, dat de representatieve organen van de personeelsleden vertegenwoordigt: Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Tot lid van de Raad bevoegd voor het niet-confessioneel vrij onderwijs van de Commissie worden benoemd: - als werkend of plaatsvervangend lid, vertegenwoordiger van de inrichtende machten : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - als werkend of plaatsvervangend lid, vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van de personeelsleden: Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.De heer Alain BERGER, Administrateur-generaal a.i., wordt aangesteld als voorzitter van de Commissie.

Art. 4.De heer Bernard GORET, waarnemend-directeur generaal, wordt aangesteld als plaatsvervangend voorzitter van de Commissie.

Art. 5.Mevr. Maïté LESZCZAK, assistent, wordt aangesteld als secretaris van de Commissie.

Art. 6.Mevr. Muriel ROTTESMAN, assistent, wordt aangesteld als adjunct-secretaris van de Commissie.

Art. 7.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 9.De Minister van het Leerplichtonderwijs bevoegd voor het statuut wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 september 2008.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, M. DAERDEN De Minister van Leerplichtonderwijs, C. DUPONT De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, M. TARABELLA

^