Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 september 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/09/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008015149 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinst, ondertekend te Brussel op 22 juni 2005 (2) type wet prom. 18/09/2008 pub. 06/11/2008 numac 2008015153 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) - GALILEO tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Volksrepubliek China, gedaan te Peking op 30 oktober 2003 (1) type wet prom. 18/09/2008 pub. 06/11/2008 numac 2008015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het GALILEO- en het GPS-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen, en de Bijlage, gedaan te Dromoland Castle, Co. Clare op 26 juni 2004 (1) type wet prom. 18/09/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008015154 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Macedoonse Regering betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst) en het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Voorburg op 30 mei 2006 (1) type wet prom. 18/09/2008 pub. 06/11/2008 numac 2008015155 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Oekraïne, gedaan te Kiev op 1 december 2005 (1) type wet prom. 18/09/2008 pub. 06/11/2008 numac 2008015159 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal navigatiesatellietsysteem tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Staat Israël, gedaan te Brussel op 13 juli 2004 (1) type wet prom. 18/09/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008015160 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten en Bosnië-Herzegovina betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Sarajevo op 19 juli 2006 (1) type wet prom. 18/09/2008 pub. 14/02/2012 numac 2012015025 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het GPS-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen, en bijlage, gedaan te Dromoland Castle, C° Clare op 26 juni 2004. - Addendum (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bepaalde voorwaarden voor de leden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten om in aanmerking te komen voor de ambten van directeur bij de algemene directie van de ondersteuning en het beheer van de federale politie type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake de mandaten bij de politiediensten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008000832 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel » en de « Brandweervereniging Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008000833 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België » type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008001002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008001036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake de mandaten bij de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008003366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008003381 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2008 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2008 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008009815 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008009821 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Mechelen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008009820 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008009827 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Islamitische eredienst. - Erkenning van twee plaatsen van secretaris-generaal en van twee plaatsen van secretaris. - Criteria Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt « Art. 3. De secretarissen-generaal dienen houder te zijn van een diploma van de tweede cyclus van (...) type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008009828 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « De Grens », « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Aïcha », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste » voor het begrotingsjaar 2008 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008009832 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008009838 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Gent type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008009930 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende integratie in Niveau A van een bijzondere graad van het personeel van het Hoog Comité van Toezicht overgeheveld naar de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008011415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008011425 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau van het hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot invoering van een evaluatiecyclus in de instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008011427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008011428 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen die een wachtdienst ten huize verzekeren type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008011431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de aanvulling op de kinderbijslag voor bepaalde eenoudergezinnen in de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008013225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1980 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het filmbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/02/2009 numac 2008013306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor lompenbedrijven" type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008013307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het conventioneel sectoraal brugpensioen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008013305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2007 en 22 augustus 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de sociale programmatie 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008013308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van het bijzonder geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008013309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de syndicale premie voor 2008 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008013311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de syndicale premie voor 2008 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008013310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vakbondspremie in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/01/2009 numac 2008013312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1976 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (1) type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008013314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008013315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008013313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel - Solidariteit type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008013316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008013318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van een sectorale outplacement voor sommige oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008013319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008013317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1994 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008013320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de minimumuurlonen en koppeling van de lonen aan het gezondheidsindexcijfer in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008013323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007, gesloten in het **** **** voor de ****- en **** en -diensten van de **** ****, het **** **** en de **** ****, betreffende de bijkomende verlofdagen met **** aanwerving in het **** **** type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008013322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2003 betreffende de functieclassificatie in de ondernemingen die toeleveren aan de automobielnijverheid type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008013321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de intercentra vakbondsafvaardigingen in de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector die afhangen van het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008013327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008013326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007 betreffende de statuten van het fonds voor de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008013324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007 betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008013330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende herverdeling van de dotatie Sociale Maribel van het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008013331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 02/01/2009 numac 2008013329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008013335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007 betreffende brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 05/01/2009 numac 2008013332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008013334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van het bijzonder geregeld vervoer en houdende toekenning van een ARAB-vergoeding in de ondernemingen van het bijzonder geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008013339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- gezondheidssector, betreffende de verdeling van de dotatie Sociale Maribel van het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008013337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot invoering van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008013336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 1979 houdende coördinatie van de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de kleding- en confectienijverheid" type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/01/2009 numac 2008013340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging van de statuten van het « Waarborg- en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken » (1) type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008013342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van het bijzonder geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008013341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/01/2009 numac 2008013346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1976 betreffende de oprichting van een waarborg- en sociaal fonds en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/02/2009 numac 2008013347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008013377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot toekenning van twee niet-terugkerende sectorpremies type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008014274 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008014305 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg nr. 27 op de spoorlijn 118, sectie Bergen-La Louvière, te Havré machtigt type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008014306 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overwegen nrs. 70 en 72 op de spoorlijn 48, sectie Sourbrodt- Kalterherberg, baanvak Sourbrodt-Raeren, te Elsenborn machtigt type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008013348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen, ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2007 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008018258 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008018261 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1976 tot oplegging van een bijdrage bestemd om de controle op de geneesmiddelen en de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen te financieren type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008021089 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2005 houdende samen-stelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2007, voorzien bij het koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008022468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2002 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de artsen die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008022539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maatregelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikelen 191bis, 191ter en 191quater van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008022548 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008022549 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, h), § 1, II., 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008022551 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 12, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008022550 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, c), en 14, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008022558 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008022559 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008022572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008024336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 24/10/2008 numac 2008024385 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 24/10/2008 numac 2008024384 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte Creutzfeldt-Jakob type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008024366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008024390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008024405 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 februari 1989 tot vaststelling van het maximale gehalte aan nitraten in sommige groenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008024408 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 12.000 euro aan VZW « Arbeid en Milieu » type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008024407 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 6.000 euro aan VZW « Centre d'Education populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008024484 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 15.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het « Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer » type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008024483 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 15.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het « Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer » type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 05/03/2009 numac 2009000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008011440 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken type ministerieel besluit prom. 18/09/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008018257 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008029545 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing voor het schooljaar 2008-2009 van de artikelen 21bis en 21ter van het decreet van 2 juli 1990 betreffende de berekening en de aanwending van het totaal aantal lestijden-leerkracht voor het secundair onderwijs met volledig leerplan van type I en type II type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008029549 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008029547 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008029561 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2001 tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor de beleidsvoeringen inzake Cultuur van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029564 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008029567 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels volgens dewelke een voorstel tot terbeschikkingstelling geformuleerd wordt wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst in het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008203738 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië type besluit van de waalse regering prom. 18/09/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008203845 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het statuut van de provinciegouverneurs type besluit van de waalse regering prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008203860 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw

erratum

type erratum prom. 18/09/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008003410 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2008 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2008 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken. - Erratum type erratum prom. 18/09/2008 pub. 24/11/2008 numac 2008009947 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende integratie in Niveau A van een bijzondere graad van het personeel van het Hoog Comité van Toezicht overgeheveld naar de Federale Overheidsdienst Justitie. - Erratum
^