Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 september 2015
gepubliceerd op 23 oktober 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029531
pub.
23/10/2015
prom.
30/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het buitengewoon of door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, zoals gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 11, 13, § 1, 14 en 25;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie sluiten houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie, zoals gewijzigd bij de besluiten van 30 maart 2009, 22 oktober 2009, 2 augustus 2010, 16 maart 2011, 24 maart 2011, 4 december 2012, 24 oktober 2013, 25 februari 2014, 31 maart 2014, 3 juni 2014, 28 oktober 2014, 11 december 2014, 9 april 2015;

Gelet op de raadpleging van de representatieve organen van de inrichtende machten en van de representatieve vakorganisaties;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, van de Vice-President en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind en van de Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Jeugd, Rechten van de Vrouw en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aangesteld worden tot lid van de kamer bevoegd voor het vrij confessioneel onderwijs van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie,, hierna "de Commissie" genoemd : - als werkend en plaatsvervangend lid, dat de inrichtende machten vertegenwoordigt :

Werkend

Plaatsvervangend

Dhr. Eric DAUBIE

Mevr. Justine MANNARTH

Dhr. Stéphane HEUGENS

Dhr. Philippe ENGLEBERT

Mevr. Bénédicte BEAUDUIN

Dhr. Etienne FLORKIN

Dhr. Patrick LENAERTS

Dhr. Benoît DE WAELE

Mevr. Nelly MINGELS

Mevr. Nicole ZANUTEL

Dhr. Danny BILLE

Dhr. Joseph LEMPEREUR

Mevr. Stéphanie LEMAIRE

Dhr. Bernard DELCROIX

Dhr. Michel LAMBERT

Dhr. Stéphane VANOIRBECK


- als werkend en plaatsvervangend lid, dat de representatieve organisaties van het personeel vertegenwoordigt :

Werkend

Plaatsvervangend

Dhr. Marc SOBLET

Mevr. Marie-Anne FARINELLE

Dhr. Clément BAUDUIN

Dhr. Thierry DELHOUX

Dhr. André BRÜLL

Dhr. Charly Roland

Dhr. Fabrice PINNA

Dhr. Abdelkader BENMOUSSA

Mevr. Annie COLARTE

Dhr. Léon DETROUX

Mevr. Laurence MAHIEUX

Dhr. Raymond Marchand

Dhr. Michel HORENBEEK

Mevr. Annie TAILDEMAN

Dhr. Jean-François GHYS

Dhr. Paul TYSEBAERT


Art. 2.Aangesteld worden tot lid van de kamer bevoegd voor het niet confessioneel vrij onderwijs van de Commissie : - als werkend en plaatsvervangend lid, dat de inrichtende machten vertegenwoordigt :

Werkend

Plaatsvervangend

Dhr. Raymond VANDEUREN

Dhr. Jean-Marie CAPOUILLEZ;

Dhr. Michel BETTENS

Mevr. Helen BROWN

Dhr. Yves DECHEVEZ

Dhr. Joël HURARD

Dhr. Philippe DE MOL

Dhr. Herbert VAN MIEGHEM

Mevr. Sylvie MATIS

Dhr. Jean-Marc HOYOUX

Mevr. Viviane PARENT-STRYCHAREK

Dhr. Charles TESSE

Mevr. Bénédicte BURTON

Dhr. Gil-Olivier DUMONT

Dhr. Frédéric COLLINET

Dhr. Robert ORTMAN


- als werkend en plaatsvervangend lid, dat de representatieve organisaties van het personeel vertegenwoordigt :

Werkend

Plaatsvervangend

Dhr. Alex DUQUENE

Mevr. Isabelle NOCERA

Dhr. Francis CLOSON

Mevr. Joëlle SILIEN

Mevr. Rita DE HOLLANDER

Dhr. Joseph THONON

Dhr. Jean-Pierre PERIN

Mevr. Michèle HONORE

Dhr. Michel HORENBEEK

Mevr. Annie TAILDEMAN

Mevr. Josiane VAN ACKER

Dhr. Luc ANDRIS

Mevr. Laurence MAHIEUX

Dhr. Clément BAUDUIN

Dhr. Jean-François GHYS

Dhr. Marc MANSIS


Art. 3.Mevrouw Caroline BEGUIN, adjunct-directeur-generaal, wordt tot voorzitster van de Commissie aangesteld.

Art. 4.De heer Jan MICHIELS, directeur, wordt tot plaatsvervangend voorzitter van de Commissie aangesteld.

Art. 5.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie sluiten houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 7.De Minister van Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 september 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, FLAHAUT De Vice-President en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Jeugd, Rechten van de Vrouw en Gelijke Kansen, Mevr. I. SIMONIS

^