Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 september 2015
gepubliceerd op 23 oktober 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029534
pub.
23/10/2015
prom.
30/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het buitengewoon of door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, zoals gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 7, 13, § 1, 14 en 25;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie sluiten tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie, zoals gewijzigd bij de besluiten van 30 maart 2009, 22 oktober 2009, 22 oktober 2009, 24 maart 2010, 2 augustus 2010, 30 augustus 2010, 16 maart 2011, 24 maart 2011, 26 juni 2012, 4 december 2012, 28 oktober 2014, 26 maart 2015;

Gelet op de raadpleging van de organen die de inrichtende machten en de representatieve vakorganisaties vertegenwoordigen;

Op de voordracht van de Minister-President, de Minister van Ambtenarenzaken, de Minister van Onderwijs en van de Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie sluiten tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie wordt ingetrokken.

Art. 2.Aangesteld worden tot lid van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie, hierna "de Commissie" genoemd : - als werkend en plaatsvervangend lid, dat de inrichtende machten vertegenwoordigt :

Werkend

Plaatsvervangend

Dhr. Mathieu FAIVRE

Mevr. Nadine VANDENBROECK

Dhr. Carlo GIANNONE

Dhr. Jean-Pierre JAUMOTTE

Mevr. Nathalie DEWEZ

Mevr. Chantal HENRY

Mevr. Joëlle VANHEE

Mevr. Chantal MICHIELS

Mevr. Laurence POELVOORDE

Mevr. Séverine OZER

Dhr. Marc VERDEBOUT

Mevr. Anne DE GUELDRE

Mevr. Joëlle BOSMAN

Mevr. Michèle VAN AVERMAET

Dhr. Pol SOUDAN

Mevr. Marie DI CARA LAVALE


- als werkend en plaatsvervangend lid, dat de representatieve organisaties van het personeel vertegenwoordigt :

Werkend

Plaatsvervangend

Mevr. Joëlle SILIEN

Dhr. Olivier BOUILLON

Dhr. Jean-Pierre PERIN

Mevr. Ingrid BRABANT

Mevr. Joëlle GIJSEN

Dhr. Francis CLOSON

Dhr. Yves BRACONNIER

Mevr. Françoise HAUZEUR

Mevr. Stéphanie BERTRAND

Mevr. Valérie DE NAYER

Mevr. Michèle HONORE

Mevr. Rita DE HOLLANDER

Mevr. Arlette RORIVE

Dhr. André HAIDON

Dhr. Stephan SEYNAEVE

Dhr. Roland ZANASI


Art. 3.De heer Jan MICHIELS, directeur, wordt tot voorzitter van de Commissie aangesteld.

Art. 4.De heer Christian NOIRET, adjunct-directeur-generaal, wordt tot plaatsvervangend voorzitter van de Commissie aangesteld.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 6.De Minister van Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 september 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Pers, Rechten van de Vrouw en Gelijke Kansen, Mevr. I. SIMONIS

^