Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 juli 2015
gepubliceerd op 19 augustus 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029400
pub.
19/08/2015
prom.
28/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JULI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het buitengewoon of door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs, zoals gewijzigd inzonderheid op de artikelen 7, 13, § 1, 14 en 25;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten, zoals gewijzigd, houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, § 1, 34° ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie sluiten tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie, zoals gewijzigd bij de besluiten van 30 maart 2009, 22 oktober 2009, 24 maart 2010, 2 augustus 2010, 30 augustus 2010, 16 maart 2011, 24 maart 2011, 26 juni 2012, 4 december 2012, 28 oktober 2014 en 26 maart 2015;

Gelet op de raadpleging van de organen die de inrichtende machten vertegenwoordigen en van de vakverenigingen, Besluit :

Artikel 1.Aangewezen worden als lid van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie, hierna de « Commissie »: - Als werkend of plaatsvervangend lid dat de inrichtende machten vertegenwoordigt:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

de heer Mathieu FAIVRE

Mevr. Nadine VANDENBROECK

de heer Carlo GIANNONE

de heer Jean-Pierre JAUMOTTE

Mevr. Nathalie DEWEZ

Mevr. Chantal HENRY

Mevr. Joëlle VANHEE

Mevr. Chantal MICHIELS

Mevr. Laurence POELVOORDE

Mevr. Séverine OZER

de heer Marc VERDEBOUT

Mevr. Anne DE GUELDRE

Mevr. Joëlle BOSMAN

Mevr. Michèle VAN AVERMAET

de heer Pol SOUDAN

Mevr. Marie DI CARA LAVALE


- Als werkend of plaatsvervangend lid dat de vakverenigingen vertegenwoordigt :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Mevr. Joëlle SILIEN

de heer Olivier BOUILLON

de heer Jean-Pierre PERIN

Mevr. Ingrid BRABANT

Mevr. Joëlle GIJSEN

de heer Francis CLOSON

de heer Yves BRACONNIER

Mevr. Françoise HAUZEUR

Mevr. Stéphanie BERTRAND

Mevr. Valérie DE NAYER

Mevr. Michèle HONORE

Mevr. Rita DE HOLLANDER

Mevr. Arlette RORIVE

de heer André HAIDON

de heer Stephan SEYNAEVE

de heer Roland ZANASI


Art. 2.De heer Jan MICHIELS, directeur, wordt tot voorzitter van de Commissie benoemd.

Art. 3.De heer Christian NOIRET, adjunct-directeur-generaal, wordt tot plaatsvervangend voorzitter van de Commissie benoemd.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie sluiten tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 6.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 juli 2015.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^