Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2022
gepubliceerd op 13 oktober 2022

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2022042245
pub.
13/10/2022
prom.
29/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, artikel 11, § 1, gewijzigd bij de wet van 24 december 2002;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op het artikel 40, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1989Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/1989 pub. 07/11/2014 numac 2014031896 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer sluiten tot oprichting van Leefmilieu Brussel, artikel 1, § 2, gewijzigd bij de ordonnantie van 3 mei 2018 en bevestigd bij de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen, artikel 41;

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp, artikel 8, tweede lid, gewijzigd bij de ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de ordonnantie van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en de aanhorigheden ervan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 17, gewijzigd bij de ordonnanties van 29 maart 2001 en 6 november 2003;

Gelet op de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van Actiris, artikel 23, derde lid en artikel 34, § 1, gewijzigd bij de ordonnantie van 8 december 2016;

Gelet op de ordonnantie van 26 juni 2003 houdende oprichting van het Innoviris,, gewijzigd bij de Ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met economische finaliteit ten voordele van ondernemingen en onderzoeksorganisaties gelijkgesteld met ondernemingen, artikel 9;

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, artikel 40, ingevoegd door de ordonnantie van 1 april 2004;

Gelet op de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen - Brusafe, de artikelen 6, § 2, en 9, eerste lid;

Gelet op de ordonnantie van 29 juli 2015 houdende oprichting van het Brussels Planningsbureau, artikel 10;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de gelijkekansentest verricht op 29 november 2021 in toepassing van artikel 2 van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest;

Gelet op de protocolen nr. 2022/07 en n° 2022/08 van 8 februari 2022 van het comité Sector XV;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 16 december 2021 en van 2 juni 2022;

Gelet op de instemming van de minister van Begroting, gegeven op 06 januari 2022 en het aanvullend instemming gegeven op 13 juni 2022;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van Actiris, gegeven op 3 maart 2022;

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, gegeven op 25 april 2022;

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van de Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel, gegeven op 25 februari 2022;

Gelet op het advies nr. 71.788/2/V van de Raad van State, gegeven op 10 augustus 2022, in toepassing van artikel 84, § 1, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel

Artikel 1.Artikel 19, § 4 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel wordt vervangen door hetgeen volgt: " § 4. De vaststelling van het personeelsplan door de Regering houdt de toestemming in van de bezetting van de betrekkingen die door aanwerving, promotie, mobiliteit of indienstneming worden voorzien, binnen de grenzen van de gewestelijke begrotingskredieten in een volledig jaar ".

Art. 2.Artikel 28 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 194, eerste lid van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1) Punt 2° wordt vervangen door het volgende: « 2° de bevalling van de echtgenote of van de samenwonende partner van de ambtenaar, op het ogenblik van de gebeurtenis: - 15 werkdagen; - 20 werkdagen vanaf 1 januari 2023. »; 2) Punt 4° wordt vervangen door het volgende: « 4° het overlijden van de echtgenoot of van de samenwonende partner van de ambtenaar: 10 werkdagen.»; 3) Punt 5° wordt vervangen door het volgende: « 5 ° het overlijden van een bloedverwant in de eerste graad hetzij van de ambtenaar, hetzij van de echtgenoot of van de samenwonende partner van de ambtenaar: 10 werkdagen.».

Art. 4.In artikel 433 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1) in het tweede lid worden de woorden "de minister" vervangen door de woorden "de secretaris-generaal of de adjunct-secretaris-generaal".2) in het derde lid worden de woorden "de directeur-generaal van het bestuur waaraan de betrokkene is toegewezen" vervangen door de woorden "de secretaris-generaal".

Art. 5.In Artikel 446, tweede lid van hetzelfde besluit, tussen de woorden "onder deze leden aan" en "De leden van de selectiecommissies" wordt de volgende zin ingevoegd: "De regering legt tevens een reserve aan van leden van de selectiecommissie waaruit geput zal worden in de gevallen bedoeld in artikel 449, § 1.".

Art. 6.In Artikel 449 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 1 door de volgende zin aangevuld : "Een lid van de commissie dat zich in een situatie bevindt die zijn onpartijdigheid in het gedrang kan brengen of dat zich in de onmogelijkheid bevindt om te zetelen, om welke reden dan ook, wordt vervangen door een lid uit de reserve die is aangelegd op grond van artikel 446, tweede lid.". HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Art. 7.Artikel 19, § 4 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vervangen door hetgeen volgt: "De vaststelling van het personeelsplan houdt de toestemming in van de bezetting van de betrekkingen die door aanwerving, promotie, mobiliteit of indienstneming worden voorzien, binnen de grenzen van de gewestelijke begrotingskredieten in een volledig jaar. ".

Art. 8.In artikel 187, eerste lid van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1) Punt 2° wordt vervangen door het volgende: « 2° de bevalling van de echtgenote of van de samenwonende partner van de ambtenaar, op het ogenblik van de gebeurtenis: - 15 werkdagen; - 20 werkdagen vanaf 1 januari 2023. » 2) Punt 4° wordt vervangen door het volgende: « 4° het overlijden van de echtgenoot of van de samenwonende partner van de ambtenaar: 10 werkdagen.»; 3) Punt 5° wordt vervangen door het volgende: « 5° het overlijden van een bloedverwant in de eerste graad hetzij van de ambtenaar, hetzij van de echtgenoot of van de samenwonende partner van de ambtenaar: 10 werkdagen.».

Art. 9.In artikel 426, tweede lid van hetzelfde besluit worden de woorden "de minister" vervangen door de woorden "de directeur-generaal of de adjunct-directeur-generaal".

Art. 10.In Artikel 439, tweede lid, tussen de woorden "onder deze leden aan" en "De leden van de selectiecommissies" wordt de volgende zin ingevoegd: "De regering legt tevens een reserve aan van leden van de selectiecommissie waaruit geput zal worden in de gevallen bedoeld in artikel 442, § 1.".

Art. 11.In artikel 442 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 1 door de volgende zin aangevuld : "Een lid van de commissie dat zich in een situatie bevindt die zijn onpartijdigheid in het gedrang kan brengen of dat zich in de onmogelijkheid bevindt om te zetelen, om welke reden dan ook, wordt vervangen door een lid uit de reserve die is aangelegd op grond van artikel 439, tweede lid. ».

HOOFDSTUCK III. - Slotbepalingen

Art. 12.Alle procedures die reeds lopende zijn op het moment van inwerkingtreding van dit besluit, worden verdergezet overeenkomstig de modaliteiten die voorzien waren vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad met uitzondering van volgende artikelen die van kracht zijn op volgende data : - Artikel 3, 1), eerste streepje en artikel 8, 1), eerste streepje : 1 januari 2021 ; - Artikel 3, 2) ; artikel 3, 3) ; artikel 8, 2) en artikel 8, 3) : 25 juli 2021.

Art. 14.De minister bevoegd voor Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 september 2022.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, S. GATZ De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, E. VAN DEN BRANDT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, A. MARON De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn, B. CLERFAYT

^