Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2021
gepubliceerd op 29 juni 2021

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van twee nieuwe leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Brussel Financiën en Begroting

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021042447
pub.
29/06/2021
prom.
10/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van twee nieuwe leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal (A5) bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Brussel Financiën en Begroting


DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, inzonderheid op artikel 446.

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021031044 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot organisatie van de Gewestelijke Grondallianties, hun erkenning en hun financiering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021041328 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021020754 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 2020 houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021041327 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals, voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en -attesten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021020753 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs sluiten tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal (A5) bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Financiën en Begroting;

Gelet op het feit dat mevrouw Isabelle MONTAIGNE (FR) et Sabien DE CORTE (NL) niet langer beschikbaar zijn om te zetelen in deze selectiecommissie en dat het derhalve nodig is om hen te vervangen;

Gelet op het feit dat mevrouw Florence COUTELLIER (FR) beschikt over ervaring inzake human resources als consultante en opleidster sedert 20 jaar bij Progress Consulting;

Gelet op het feit dat mevrouw Christine BERWAERTS (NL) beschikt over ervaring inzake financieel beheer en human resources in de privésector, met name als CFO ad interim bij de Belchim Crop Protection Group en als Managing Director bij Be Fresh;

Op voordracht van de Minister van Openbaar Ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als nieuwe leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een betrekking van directeur/directrice-generaal (A5) van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Financiën en Begroting: 1. Mevrouw Florence COUTELLIER (FR) in de plaats van mevrouw Isabelle MONTAIGNE (FR) 2.Mevrouw Christine BERWAERTS (NL) in de plaats van mevrouw Sabien DE CORTE (NL)

Art. 2.Geen enkel lid mag zetelen indien hij zich in een situatie bevindt die zijn onpartijdigheid in het gedrang kan brengen.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 10 juni 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: R. VERVOORT Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor de Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang.

S. GATZ Minister bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel.

^