Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 01 april 2021
gepubliceerd op 03 mei 2021

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals, voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en -attesten

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021041327
pub.
03/05/2021
prom.
01/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/01/2021041327/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 APRIL 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041352 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvragen om verkavelingsvergunning en om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling sluiten tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals, voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en -attesten


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, meer bepaald artikel 6, § 1, I, 1° en artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, met name artikel 8;

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, gewijzigd door de ordonnantie van 15 januari 2021 tot wijziging van hoofdstuk IIIbis van Titel IV van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, meer bepaald de artikelen 197/2 en 197/10bis;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041352 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvragen om verkavelingsvergunning en om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling sluiten tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals, voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en -attesten;

Gelet op het evaluatieverslag betreffende de gelijke kansen, "gelijkekansentest" genoemd, zoals vereist door artikel 2, § 1 van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest en door artikel 1, § 1 van het besluit van 22 november 2018 tot uitvoering van deze ordonnantie, waarvan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering kennis heeft genomen op 1 april 2021 ;

Overwegende dat het huidige besluit geen noemenswaardige impact heeft op de ontwikkeling van het Gewest in de zin van artikel 7 van het BWRO, zodat dit ontwerp niet ter advies voorgelegd werd aan de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie; dat dit besluit gericht is op het formele aspect van de procedures voor de behandeling van de vergunnings- en attestaanvragen, meer bepaald de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen; dat dit besluit tot doel heeft de formulieren voor ontvangst te wijzigen met het oog op de ordonnantie tot wijziging van hoofdstuk IIIbis van Titel IV van het BWRO, waarmee specifieke termijnen voor de ontvangstbewijzen van de aanvragen worden vastgelegd;

Op voorstel van de Minister, belast met Stedenbouw en Monumenten en Landschappen, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Bijlage 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041352 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvragen om verkavelingsvergunning en om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling sluiten tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals, voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en -attesten, wordt vervangen door de aangehechte bijlage.

Art. 2.Bijlage 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de aangehechte bijlage.

Art. 3.De minister bevoegd voor Stedenbouw, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 april 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, S. GATZ

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^