Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 01 april 2021
gepubliceerd op 20 april 2021

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 2020 houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021020754
pub.
20/04/2021
prom.
01/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/01/2021020754/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 APRIL 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/07/2020 pub. 08/07/2020 numac 2020042128 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken sluiten houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, vervangen door de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd door de wet van 18 juli 1990, artikel 27;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/07/2020 pub. 08/07/2020 numac 2020042128 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken sluiten houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van Covid-19 in te perken;

Gelet op de gelijkekansentest van 24 november 2020;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 januari 2021;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 20 januari 2021;

Gelet op het advies nr. 66.886/4 van de Raad van State, gegeven op 17 maart 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat België momenteel een grootschalige gezondheidscrisis doormaakt in verband met de pandemie van het coronavirus SARS-CoV2, veroorzaker van de ziekte COVID-19;

Overwegende het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, artikel 26bis;

Overwegende het koninklijk besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, artikel 10;

Overwegende het besluit van de federale minister van Binnenlandse Zaken van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door het besluit van de federale minister van Binnenlandse Zaken van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 28/10/2020 numac 2020010455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Overwegende het besluit van de federale minister van Binnenlandse Zaken van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Overwegende de impact van deze maatregelen op de operatoren die actief zijn in de rijopleidingsector;

Op voorstel van de minister belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 7, eerste lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/07/2020 pub. 08/07/2020 numac 2020042128 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken sluiten houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken worden de woorden "Worden verminderd ten belope van een zesde van het voor het jaar 2020 opeisbare bedrag" vervangen door de woorden "Worden geannuleerd voor het jaar 2020".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister die bevoegd is voor Verkeersveiligheid wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 april 2021 Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid E. VAN DEN BRANDT

^