Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 april 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/04/2019 pub. 20/04/2021 numac 2021020766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 29/03/2019 pub. 20/04/2021 numac 2021020765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot uitbreiding van de taxshelter naar de gaming-industrie. - Duitse vertaling type wet prom. 13/04/2019 pub. 20/04/2021 numac 2021020768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende opheffing van de sanctie wegens het niet-voldoen aan de voorwaarde betreffende het bedrag van de bezoldiging van de bedrijfsleider. - Duitse vertaling type wet prom. 22/04/2019 pub. 20/04/2021 numac 2021020770 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbe-lastingen 1992 wat de belastingvrijstelling voor de overdracht van erfpacht betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 07/04/2019 pub. 20/04/2021 numac 2021020767 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de afzonderlijke aanslag betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 13/04/2019 pub. 20/04/2021 numac 2021020769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 22/04/2019 pub. 20/04/2021 numac 2021020771 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021020809 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juli 2019 houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021020808 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit betreffende de ontbinding van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en de overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen aan de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021030954 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de tweede plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021030952 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Franstalige kamer van de commissie van beroep van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021031075 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 maart 2021 is een einde gesteld aan de functies van griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen van mevr. Beun K.; Dit besluit heeft uitwerking met ingang v Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden; Bij koninklij(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021031055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 maart 2021, wordt mevrouw Suzanne BEGUIN bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021031083 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 25 februari 2021, wordt de heer Erwin NERINCKX, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol onts Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021201843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 2 april 2021 wordt de heer Christian Jean LAMBINET, attaché klasse A2, met ingang van 1 november 2021, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021201846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 april 2021 wordt de heer Kurt VERHELST, attaché klasse A2, met ingang van 1 oktober 2020 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen d type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021201853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 april 2021 wordt Mevrouw Anne VANBREUSE, attaché klasse A2, met ingang van 1 oktober 2020 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021201864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 april 2021 wordt Mevrouw Sarah VERGAUWEN, attaché klasse A2, met ingang van 1 oktober 2020 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021201869 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 april 2021 wordt Mevrouw Liesbet HERREMAN, attaché klasse A2, met ingang van 1 oktober 2020 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tege

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021020786 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2021 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge raad voor studietoelagen type ministerieel besluit prom. 13/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021020810 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 12/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021031011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021031010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021031012 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021031079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van de concessieduur van de domeinconcessie toegekend aan de nv Rentel bij het ministerieel besluit EB-2009-0014-A van 4 juni 2009 houdende toekenning aan de tijdelijke handelsvennootschap "RENT-A-PORT-ELECTRAWINDS" van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden (Zuidwest-Schaar tussen de Thorntonbank en de Bank zonder Naam) - EB-2009-0014quater-A type ministerieel besluit prom. 18/11/2020 pub. 20/04/2021 numac 2021201663 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 11 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 18/11/2020 pub. 20/04/2021 numac 2021201664 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 18/11/2020 pub. 20/04/2021 numac 2021201662 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 19/11/2020 pub. 20/04/2021 numac 2021201666 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 19/11/2020 pub. 20/04/2021 numac 2021201665 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

arrest

type arrest prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021200590 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 142/2020 van 22 oktober 2020 Rolnummer 7282 In zake: de prejudiciële vraag betreffende artikel 2 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 9 juli 2010 « houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedri Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, de rechters J.-(...) type arrest prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021201112 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 23/2021 van 25 februari 2021 Rolnummers 7008 en 7009 In zake : de beroepen : - tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 21 november 2017 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang - tot vernietiging van de artikelen 4 en 5 van de wet van 17 december 2017 « tot wijziging van de w(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021201679 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 15 maart 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 maart 2021, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciël « Schendt artikel 15 van het Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en d(...)

decreet

type decreet prom. 29/03/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021201833 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging en opheffing van verscheidene bepalingen inzake onteigening

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021020744 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021020753 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021020754 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 2020 houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021020806 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 maart 2021 wordt de heer DELCOMMUNE Jean-Marie, door verhoging in graad, op 1 april 2021 benoemd in de graad van adjunct-directeur-generaal-expert - categorie van de graad : Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan een ondertekend en gedateerd verz(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021020805 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2021, wordt mevrouw CULOT Séverine, per 1 april 2021, door verhoging in graad, benoemd in de graad van eerste gegradueerde - graadcategorie : gespecialiseerd - kwalif Bij besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2021, wordt mevrouw DE BACKE(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021030964 bron ministerie van de franse gemeenschap Overheidsbedrijf voor digitale informatie- en communicatietechnologieën . - Benoeming Bij besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 ma(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan binnen zestig dagen na deze bekend(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021030965 bron ministerie van de franse gemeenschap Instituut voor de opleiding tijdens de loopbaan . - Benoeming Bij besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 2021 wordt mevrouw Hélène MEEUS op 1 april 2021 benoemd in de gr(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan binnen zestig dagen na deze bekend(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021030966 bron ministerie van de franse gemeenschap Instituut voor de opleiding tijdens de loopbaan . - Benoeming Bij besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 25 februari 2021 wordt mevrouw Jessica RE op 1 maart 2021 benoemd in de g(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan binnen zestig dagen na deze bekend(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021201937 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economische controleurs (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21115 Solliciteren kan tot 04/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

erratum

type erratum prom. 19/03/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021031085 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de aangifte en het register voor kunstmest en de bemesting. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021093004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)    Indices avril 2021 Moyenne(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021040750 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 24 december 2020 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : LEOPOLDSORDE Commandeur De heer DEBBAUT Ronny Adviseur Ridder AMERIJCKX Christiane Administratief deskundige met ingang van 15 november 2020; De (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021030981 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Oproep tot kandidaten om lid te worden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, ingesteld bij het FAGG De wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen vo De Commissie fungeert als een wetenschappelijk centraal adviesorgaan dat het beslissingsvormingsproc(...)

document

type document prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021201758 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de voorzitter van het directiecomité voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: ANG21713 Solliciteren kan tot en met 11/05/2021 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectiep(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021201800 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Administrateur Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21714 Solliciteren kan tot en met 18/05/2021 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. (...) type document prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021201932 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten Digitale Innovaties (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21120 Solliciteren kan tot 04/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 20/04/2021 numac 2021201930 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Communicatiemedewerkers (m/v/x). - Selectienummer: BNG21220 De medewerkers die voldoen a(...) Solliciteren kan tot 4 mei 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)
^