Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 01 april 2021
gepubliceerd op 03 mei 2021

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021041328
pub.
03/05/2021
prom.
01/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/01/2021041328/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 APRIL 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014031095 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning sluiten tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, meer bepaald artikel 6, § 1, I, 1° en artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, met name artikel 8;

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, gewijzigd door de ordonnantie van 15 januari 2021 tot wijziging van hoofdstuk IIIbis van Titel IV van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder artikel 197/1;

Gelet op het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, gewijzigd door de ordonnantie van 18 december 2020 tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing met het oog op de omzetting van richtlijn (EU) 2018/844, in het bijzonder de artikelen 2.2.7 en 2.6.5;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014031095 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning sluiten tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning;

Gelet op het evaluatieverslag betreffende de gelijke kansen, "gelijkekansentest" genoemd, zoals vereist door artikel 2, § 1 van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest en door artikel 1, § 1 van het besluit van 22 november 2018 tot uitvoering van deze ordonnantie, waarvan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering kennis heeft genomen op 1 april 2021 ;

Overwegende dat, aangezien het huidige besluit geen noemenswaardige impact heeft op de ontwikkeling van het gewest in de zin van artikel 7 van het BWRO, het project niet ter advies aan de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie werd voorgelegd; dat het huidige besluit zich immers beperkt tot het aanpassen van de samenstelling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, rekening houdend met: - de ordonnantie van 15 januari 2021 tot wijziging van hoofdstuk IIIbis van Titel IV van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, omdat deze ordonnantie voorziet in bijzondere bepalingen voor de behandeling van de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning voor projecten die de opvangcapaciteit van schoolvoorzieningen vergroten of die sociale woningen creëren a rato van 25 % van de totale oppervlakte van de aanvraag; - de ordonnantie van 18 december 2020 tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing met het oog op de omzetting van richtlijn (EU) 2018/844 in de zin dat deze ordonnantie de verplichte geïntegreerde haalbaarheidsstudie schrapt wegens het opgelegde eisenniveau van de energieprestatie op de nieuwe constructies;

Op voorstel van de Minister belast met Stedenbouw en Monumenten en Landschappen, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 6, 4° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014031095 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning sluiten tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt als volgt vervangen: "Wanneer het vereist is door het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing van 2 mei 2013 of een van zijn uitvoeringsbesluiten, het EPB-voorstel, in viervoud;"

Art. 2.In artikel 6 van het voornoemde besluit wordt het punt op het einde van 9° vervangen door een puntkomma en wordt een 10° toegevoegd, dat als volgt luidt: "10° Wanneer de aanvraag wordt ingediend op basis van artikel 197/1 van het BWRO, elk document waarmee kan worden aangetoond dat de overeenkomstig voornoemd artikel nieuw gecreëerde sociale wooneenheden verworven zullen worden door de BGHM en/of een OVM."

Art. 3.Bijlage I van het voornoemde besluit wordt vervangen door de aangehechte bijlage.

Art. 4.De minister bevoegd voor Stedenbouw wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 april 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, S. GATZ

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gehecht aan het besluit van de Brusselse Hooofdstedelijke Regering van 1 april 2021 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014031095 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning sluiten tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stredenbouwkundige vergunning.

Brussel, 1 april 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang, R. VERVOORT De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, S. GATZ

^