Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 09 juli 2019
gepubliceerd op 17 juli 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de tijdelijke aanstelling van de heer Benoit Yu om de functie uit te oefenen van administratief coördinator van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019041399
pub.
17/07/2019
prom.
09/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de tijdelijke aanstelling van de heer Benoit Yu om de functie uit te oefenen van administratief coördinator van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikelen 5 en 56;

Gelet op de Wet van 16 maart 1954 over de controle van sommige instellingen van openbaar nut artikel 11;

Gelet op de gecoördineerde wetten op het gebruik van talen in administratieve zaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

Gelet op de Ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van een Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratieve statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ("algemeen statuut"), artikel 449;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten houdende de verdeling van de bevoegdheden onder de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juli 2019;

Overwegende dat de ontslagaanvraag van de administratief coördinator door de regering aanvaard werd;

Overwegende dat artikel 449 van het algemene statuut de mogelijkheid voorziet om tijdelijk een mandataris aan te stellen voor een hernieuwbare duur van zes maanden door over te gaan tot een vergelijking van de diploma's en de verdiensten, met name wanneer een mandataris ontslag neemt;

Overwegende dat gezien de samenstelling van het administratieve kader en de vooruitzichten op middellange termijn een gewone bevoegdheidsdelegatie van de administratief coördinator niet volstaat; dat het noodzakelijk is tijdelijk een ambtenaar aan te duiden als administratief coördinator om een globale visie van de administratieve leiding te verzekeren en om hem de legitimiteit van de functie te verlenen tijdens de aanstellingstermijn van de nieuwe administratief coördinator;

Overwegende dat de heer Benoit Yu (Fr) momenteel mandataris directeur-afdelingshoofd A4 is, belast met begroting, financiën en logistiek sinds 1 november 2018 ; dat door zijn functie en zijn aanwezigheid in de directieraad hij de belangrijkste problemen van de DBDMH goed kent; dat in toepassing van de delegatieregels de bevoegdheden van de administratief coördinator hem toekomen en de heer Benoit Yu in deze hoedanigheid reeds in de praktijk de bevoegdheden van de administratief coördinator uitoefent sinds het ziekteverlof van de huidige administratief coördinator;

Overwegende dat het blijkt uit de vergelijking van de diploma's en verdiensten dat de heer Benoit Yu de meest geschikte kandidaat is om tijdelijk de functie van administratief coördinator uit te oefenen en de beste opvolging van de probleemdossiers te verzekeren ;

Overwegende dat zijn tijdelijke aanstelling in de functie van administratief coördinator de verplichte taalpariteit in de eerste rang van de hiërarchie naleeft;

Op voorstel van de Minister belast met Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Benoit Yu wordt tijdelijk aangesteld om de functie uit te oefenen van administratief coördinator van de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp voor een duur van zes maanden.

Art. 2.De betrokkene geniet tijdens de periode van tijdelijke aanstelling bovenop de vergoeding waarvan hij in zijn effectieve graad geniet, van een toelage gelijk aan het verschil tussen de vergoeding waarvan de ambtenaar in rang A5 zou genieten en de vergoeding waarvan hij in zijn effectieve graad geniet.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2019.

Art. 4.Er wordt een kopie van dit besluit aan de betrokkene overgemaakt.

Art. 5.De Minister van Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gedaan te Brussel, 9 juli 2019.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

D. GOSUIN

^