Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 juli 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019041595 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de interne administratieve overdracht van onroerende goederen type ministerieel besluit prom. 09/07/2019 pub. 08/06/2020 numac 2020040065 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Franstalige kamer en van de Nederlandstalige kamer van de beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het niet-slagen voor het praktisch examen rijbewijs type ministerieel besluit prom. 09/07/2019 pub. 10/02/2020 numac 2020200534 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03, 11 en 13 van organisatieafdeling 15 en programma 23 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 09/07/2019 pub. 11/02/2020 numac 2020200535 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13 en programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013653 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot bepaling van de procedure van erkenning, intrekking van erkenning en sluiting van de ziekenhuizen, samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen en ziekenhuisactiviteiten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041397 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het ontslag van het mandaat van Administratief Coördinator bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041398 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de delegatie van bevoegdheden en handtekeningen aan de directeur-generaal en aan de adjunct-directeur-generaal, de uitoefenings-modaliteiten van het advies van de administratief coördinator in de zaken die behoren tot zijn bevoegdheid en houdende diverse bepalingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041399 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de tijdelijke aanstelling van de heer Benoit Yu om de functie uit te oefenen van administratief coördinator van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041431 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met de lijst van de vergunningsaanvragen die het advies van de Bouwmeester vereisen en tot bepaling van de modaliteiten voor het uitbrengen van dit advies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041435 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 november 2008 tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door stikstofdioxide te voorkomen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041436 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van een lid van het Milieucollege type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041437 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aangifte en voor de aanvraag van een milieuattest en -vergunning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019041498 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de controleurs van de vastleggingen en vereffeningen bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041499 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041731 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten voordele van de kinderen die een stage volgen om in een ambt te kunnen worden benoemd type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041732 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een eindverhandeling voor hogere studies voorbereidt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041533 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 oktober 2018 houdende vaststelling van de handelingen en werken die aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn maar vrijgesteld van het voorafgaand advies, van het controlebezoek en van het gelijkvormigheidsattest van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041733 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten voordele van kinderen die verbonden zijn door een leerovereenkomst type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041734 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van kinderen die lessen volgen of een opleiding doorlopen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019042884 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering houdende goedkeuring van het plan voor erfgoedbeheer van het zoniënwoud
^