Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019
gepubliceerd op 29 mei 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de retributies verschuldigd voor preventieopdrachten die uitgevoerd worden door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019012755
pub.
29/05/2019
prom.
16/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/16/2019012755/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 MEI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de retributies verschuldigd voor preventieopdrachten die uitgevoerd worden door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de Ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van een Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewijzigd door de ordonnantie van 12 maart 1998, in het bijzonder artikel 7, derde lid;

Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van de Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980;

Gelet op artikel 8 van de Bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse Instellingen van 12 januari 1989;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 24/03/2004 numac 2004031127 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de retributies verschuldigd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor de verrichte opdrachten van brandpreventie. - Tweede erratum type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2004031006 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de retributies verschuldigd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor de verrichte opdrachten van brandpreventie sluiten houdende vaststelling van de retributies verschuldigd voor preventieopdrachten die uitgevoerd worden door de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp wordt opgeheven.

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 23 januari 2019;

Gelet op het akkoord van de minister belast met de Begroting, gegeven op 31 januari 2019;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad van 21 maart 2019 ;

Gelet op het advies 65.789/2 van de Raad van State, gegeven op 23 april 2019., in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat, aangezien dit besluit geen merkbare gevolgen heeft voor de ontwikkeling van het Gewest in de zin van artikel 7 van het BWRO, het ontwerp ervan niet aan de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie voor advies werd voorgelegd;

Gelet op de gelijke kansentest uitgevoerd overeenkomstig artikel 2 van de Ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest;

Overwegende dat dit besluit geen gevolgen heeft op de specifieke situatie en de specifieke behoeften van de verschillente bevolkingsgroepen bedoeld door de voormelde test;

Overwegende dat de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp de financiering moet verzekeren van haar preventieopdrachten en dat het opportuun lijkt om de kosten van bepaalde interventies door de begunstigden te laten dragen, aangezien ze er een rechtstreeks voordeel uit halen en deze vereist zijn omwille van het bijzondere risico dat door hun handelingen en/of werken veroorzaakt wordt zodat de genaamde kost niet ten laste moet blijven van de gemeenschap;

Op voorstel van de Minister bevoegd voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De prestaties bedoeld in dit besluit zijn deze die voortvloeien uit de opdrachten op het vlak van brandpreventie van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp vermeld in artikel 4 § 2 van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp die de te geven adviezen evenals het toezicht en de uit te voeren controle in uitvoering van de geldende reglementering op dit vlak omvat.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : - Vloeroppervlakte (afgekort tot oppervlakte): Totaal van de overdekte vloeren met een vrije hoogte van minstens 2,20 m in alle lokalen met inbegrip van de lokalen gelegen onder het grondniveau die bestemd zijn voor parkeerplaatsen, kelders, technische uitrustingen en opslagplaatsen. De afmetingen van de vloeren worden gemeten op het onbeklede buitendeel van de gevelmuren, waarbij de vloeren als doorlopend beschouwd worden, zonder rekening te houden met hun onderbreking door wanden en binnenmuren, door kokers, trappenhuizen en liften; - Nieuwe vierkante meter (afgekort tot nieuwe m2) : elke toegevoegde vloeroppervlakte begrepen als het verschil in oppervlakte, uitgedrukt in m2, tussen de in rechte bestaande toestand voor en na de toepassing van een stedenbouwkundige vergunning of van een regularisatievergunning zoals deze blijkt uit het adviesaanvraagformulier of uit elk ander element van de beschouwde vergunningsaanvraag, zoals een wijzigingsplan, voor zover dit verschil positief is; - Bestaande toestand in rechte: bestaande en regelmatige vloeroppervlakte op het stedenbouwkundig plan evenals de vloeroppervlakte die toegelaten wordt door een niet vervallen maar nog niet uitgevoerde stedenbouwkundige vergunning; - Preventieprestatie: elke interventie van de DBDMH die voortvloeit uit zijn preventieopdrachten die bedoeld zijn in artikel 1 met uitzondering van de informatie die gegeven wordt in het kader van de technische permanentie.

Art. 3.§ 1. Elke preventieprestatie geeft aanleiding tot de betaling van een retributie opgesteld op basis van een uurtarief van 100 euro. § 2. In voorkomend geval wordt aan het uurtarief, welke in het vorige lid voorzien is, een bedrag van 1,2 € per nieuwe m2 toegevoegd voor het onderzoek van het dossier met betrekking tot de stedenbouwkundige aanvragen. Deze retributie per nieuwe m2 is niet van toepassing op de informatie die aan de FOD Binnenlandse Zaken wordt doorgegeven voor een afwijkingsaanvraag bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 05/03/2009 numac 2009000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan. - Duitse vertaling sluiten tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan. § 3. Aan de bedragen die in de vorige alinea's zijn beoogd, worden administratiekosten van een forfaitair bedrag van 60 euro per dossier gevoegd.

Art. 4.§ 1. De betaling van de retributies bepaald volgens artikel 3, dekt alle preventieprestaties en met name: het onderzoek van de dossiers met betrekking tot de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen; de informatie die aan de FOD Binnenlandse Zaken wordt doorgegeven voor een afwijkingsaanvraag bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 05/03/2009 numac 2009000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan. - Duitse vertaling sluiten tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan; het onderzoek van de wijzigingen van de vergunning tijdens de procedure op basis van artikels 126/1 en 177/1 van het BWRO; de controles op de uitgevoerde werkzaamheden; alle andere adviezen, documenten, onderzoeken, controles of interventies die afhangen van de preventieopdrachten van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp bedoeld in artikel 1 en, met name, zijn interventies op het vlak van milieuvergunningen en -attesten, stedenbouwkundige attesten, periodieke controle (horeca, scholen, rusthuizen, enz.), aanvragen tot opening van de weg, adviezen gegeven in het kader van een brandveiligheidsattest voor toeristische logies, verkavelingsvergunningen, omkadering van evacuatieoefeningen en adviezen die in het kader van de organisatie van events gegeven worden. § 2. Voor de toepassing van het uurtarief wordt elk begonnen uur als een volledig uur aangerekend. § 3. De prestaties voor het bezoek van de plaatsen worden, voor de toepassing van het uurtarief, aangerekend vanaf het ogenblik dat de ambtenaar op de te bezoeken plaats aankomt totdat hij uit de plaats vertrekt. § 4. Alle prestaties die met een advies-, attest- of controleaanvraag te maken hebben zullen indien mogelijk op één enkele factuur staan, zonder afbreuk te doen aan de verzending van een nieuwe factuur volgens de evolutie van het dossier, met name in geval van wijzigende plannen, een tweede advies, een nieuwe verplaatsing of een advies dat de ontvangst van ontbrekende documenten bij een vorig bezoek vastlegt.

De wijzigende plannen worden slechts aan een nieuwe tarifering per m2 onderworpen wanneer ze bijkomende nieuwe vierkante meter genereren in vergelijking met deze die door de oorspronkelijke aanvraag gegenereerd worden. § 5. In geval van definitieve en niet betwiste weigering van de vergunning, kan de retributieplichtige een aanvraag tot terugbetaling indienen bij de Brandweerdienst voor het bedrag dat voor de niet gebouwde nieuwe m2 betaald werd. Het uurtarief en de administratiekosten blijven echter verschuldigd. § 6. Indien de werken en/of de preventiemaatregelen, welke voorzien zijn door de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp niet uitgevoerd worden, blijft het gevorderde bedrag toch verschuldigd aangezien de prestaties van de Brandweerdienst niet aan de afwerking van het dossier gekoppeld zijn.

Art. 5.§ 1. De retributies bedoeld in dit besluit worden gefactureerd bij de overhandiging van het advies of van het gevraagde attest of na afsluiting van het dossier. § 2. De bedragen worden vastgelegd rekening houdend met de consumptieprijzenindex van de maand januari 2019. Ze worden jaarlijks, in de maand januari geïndexeerd op basis van de index aangenomen aan het einde van de maand van december van het afgelopen jaar. § 3. Het betalingsbericht vermeldt het onderwerp van de aanvraag, de datum of de periode van de beoogde prestaties, de gepresteerde uren en, in voorkomend geval, de nieuwe m2 waarmee rekening gehouden wordt.

Art. 6.§ 1. De retributie is verschuldigd door de persoon van wie de gegevens in het kader "facturatiegegevens" van het aanvraagformulier voor de preventieprestatie staan. Voor de informatie die aan de FOD Binnenlandse Zaken doorgegeven wordt voor een afwijkingsaanvraag bedoeld in artikel 4.1, is de retributie door de aanvrager van de afwijking verschuldigd.

Art. 7.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 24/03/2004 numac 2004031127 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de retributies verschuldigd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor de verrichte opdrachten van brandpreventie. - Tweede erratum type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2004031006 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de retributies verschuldigd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor de verrichte opdrachten van brandpreventie sluiten houdende vaststelling van de retributies verschuldigd voor preventieopdrachten die uitgevoerd worden door de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Alle aanvragen waarvan de indienings- of verzendingsdatum bij de SIAMU vroeger valt dan de vankrachtwording blijven vallen onder de bepalingen die op het ogenblik van de genoemde indiening of verzending van kracht zijn.

Art. 9.De Minister bevoegd voor Brandbestrijding en Dringende Medisch Hulp wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 mei 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met territoriale ontwikkeling en stedenbouw, R. VERVOORT De Minister bevoegd voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN

^