Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/05/2019 numac 2019012926 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringson Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...) type wet prom. 05/09/2018 pub. 29/05/2019 numac 2019040853 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke zendingen en consulaire posten, gedaan te Brussel op 20 april 2017 (2)(3) type wet prom. 13/04/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019041112 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van fietszones betreft type wet prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202252 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot het verbieden van een beroep op managementsvennootschappen door overheidsbestuurders

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012642 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2017 betreffende de billijke vergoeding van de uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering van fonogrammen of bij uitzending van fonogrammen via de omroep type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen type koninklijk besluit prom. 09/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2018 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en houdende benoeming van haar ondervoorzitters type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156bis, eerste lid, eerste zin, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de koppeling van de gegevens die essentieel zijn voor de ontwikkeling van nieuwe financieringsregels en hun controle als onderdeel van een efficiënt gezondheidsbeleid type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige lijstnamen voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 18/04/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012609 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de boekhoudkundige stukken van de erkende diensten inzake preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012616 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012665 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezers voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012754 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een bijzitter personeelslid van de politiediensten bij de paritaire commissie type ministerieel besluit prom. 10/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012889 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen, van het model van de attesten die de burgemeester afgeeft aan de kiezers die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefenen, en aan de kiezers die op de dag van de verkiezing tijdelijk in het buitenland verblijven, en van het model van de verklaring op erewoord van die kiezers type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/05/2019 numac 2019202603 bron waalse overheidsdienst Exploitatie van de luchthavens Bij ministerieel besluit van 21 maart 2019, wordt de onderneming, als natuurlijke persoon, Olivier Herman, voor een periode van tien jaar die ingaat op 21 maart 2019, erkend om op de luchthaven van Luik de volgende 2. 2. passagiersafhandeling met elke vorm van assistentie van passagiers bij vertrek, bij aankomst,(...)

arrest

type arrest prom. 07/04/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012590 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type arrest prom. -- pub. 29/05/2019 numac 2019201831 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 52/2019 van 4 april 2019 Rolnummers 6782, 6784, 6785 en 6786 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 18 mei 2017 tot wijziging van de artikelen 3, 15 e Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012533 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën type decreet prom. 03/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012547 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2019 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012546 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, wat betreft de regeling van administratieve geldboeten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012549 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijziging van het decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 03/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012548 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs betreft type decreet prom. 31/01/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202557 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap ter aanvulling van het Verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975, over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België, gedaan te Brussel op 24 mei 2017 type decreet prom. 31/01/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202555 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid, gedaan te Nagoya op 15 oktober 2010 type decreet prom. 31/01/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202556 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van sommige personeelscategorieën van de agentschappen van de NAVO die op het grondgebied van het Koninkrijk België gevestigd zijn, gedaan te Brussel op 20 mei 2016

beschikking

type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012726 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Strategische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, gedaan te Tokio op 17 juli 2018 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012730 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, en de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie van 14 december 2017

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012701 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die de MIVB toestaat om percelen op het grondgebied van de Stad Brussel te onteigenen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012755 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de retributies verschuldigd voor preventieopdrachten die uitgevoerd worden door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202550 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 betreffende de landinrichting van de landeigendommen

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/05/2019 numac 2019202643 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst : Business analysts (werknemerssector) (m/v/x). - Selectienummer: BNG19020 Deze selectie werd afgesloten op 09/05/2(...) Er is geen laureaat. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 29/05/2019 numac 2019202644 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst : Attachés analyse en programmering (m/v/x). - Selectienummer: BNG19022 Deze selectie werd afgesloten op 10/05/2019(...) Er is 0 laureaat. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 29/05/2019 numac 2019202646 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst : Attachés analyse en programmering (m/v/x). - Selectienummer: BFG19026 Deze selectie werd afgesloten op 10/05/2019. (...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 29/05/2019 numac 2019012233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 11/1/2019, wordt het enig artikel van het besluit van 3/2/ "Enig artikel. De onderneming HAECK BEVEILIGING BVBA, die haar activiteiten uitoefent onder de(...)

document

type document prom. 11/04/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202389 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het Paritair Comité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type document prom. 11/04/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202391 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het Paritair Comité voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs type document prom. -- pub. 29/05/2019 numac 2019202645 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst : Business analysts (werknemerssector) (m/v/x). - Selectienummer: BFG19024 Deze selectie werd afgesloten op 09/05/2019.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/05/2019 numac 2019012894 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019, bladzijde 48677, omtrent de vacante plaatsen van raadsheer in het hof van beroep Luik, dient zin « In toepassing van artikel 43bi

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/05/2019 numac 2019202649 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** in rekrutering (niveau ****1) voor ****. - ****: ****19058 Deze selectie werd afgesloten op 23/05/2019. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)

document

type document prom. -- pub. 29/05/2019 numac 2019202570 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG19089 Deze selectie werd afgesloten op 20/05/2019. Er zijn 17 laureaten. De lijst is 1(...) type document prom. -- pub. 29/05/2019 numac 2019202581 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analist-Ontwikkelaars Service Now (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG19056 Deze selectie werd afgesloten op 13/05/2019. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 29/05/2019 numac 2019202583 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Consultanten Management Office (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG19082 Deze selectie werd afgesloten op 20/05/2019. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 29/05/2019 numac 2019202634 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsmedewerkers Energie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG18074 Deze selectie werd afgesloten op 20/03/2019. Er zijn (...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 29/05/2019 numac 2019202648 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs psychosociale aspecten op het werk (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18191 Deze selectie werd afgesloten op 01/02/2019. Er zijn 6 la(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...) type document prom. -- pub. 29/05/2019 numac 2019202647 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bibliothecarissen (niveau B) voor Koninklijke Bibliotheek van België. - Selectienummer: ANG19143 Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 03/05/2019. De inschrijvingen(...) Solliciteren kan tot 03/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) type document prom. -- pub. 29/05/2019 numac 2019202650 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Transfer Pricing (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19066 Deze selectie werd afgesloten op 15/05/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 ja(...)
^