Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 mei 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/05/2019 pub. 10/09/2019 numac 2019203811 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012580 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het aviaire influenzavirus type H3 tegen te gaan type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012607 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van aanvraagformulier tot aflevering van het attest bedoeld in artikel 140/6, § 2, 2°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012616 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012691 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van de permanente werkgroep bij de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, belast met de behandeling van individuele financieringsdossiers type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041902 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 26 februari 2014 van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Vervolmakingsraad voor het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot aanduiding van de vice-voorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019202741 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van tot toekenning van een steun aan de ondernemingen die actief zijn in de visserij- en aquacultuursector om de uitzonderlijke droogte van 2018 het hoofd te bieden type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019205911 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 02 van organisatieafdeling 16, programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019205912 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019205913 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 31 en 11 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

decreet

type decreet prom. 16/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012673 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen type decreet prom. 16/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012674 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen type decreet prom. 16/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012672 bron verenigde vergadering van de franse gemeenschapscommissie Decreet en Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen type decreet prom. 16/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012702 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Gezamenlijk decreet en ordonnantie met betrekking tot de Brusselse ombudsman type decreet prom. 16/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012900 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gezamenlijk decreet en ordonnantie met betrekking tot de Brusselse ombudsman

beschikking

type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012703 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot kinderopvang in Brussel type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012726 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Strategische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, gedaan te Tokio op 17 juli 2018 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019012727 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en van 30 mei 2018 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012723 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad, en tot wijziging van de ordonnantie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019012725 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Brede en Versterkte Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, gedaan te Brussel op 24 november 2017 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012724 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de classificatie van films, vertoond in Belgische bioscoopzalen type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019012729 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen in New York op 20 november 1989 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019012728 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 28 februari 2019 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een gemeenschappelijke dienstenintegrator voor de elektronische uitwisseling van gegevens type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012730 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, en de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie van 14 december 2017 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012732 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012902 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van de ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012901 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing om vervuiling door stilstaande voertuigen met draaiende motor te verminderen type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019012903 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende het beheer en de bescherming van onbevaarbare waterlopen en vijvers type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019012904 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het jaar 2014 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019012905 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het jaar 2015 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019012906 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het jaar 2016 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019012907 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het jaar 2017 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012908 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van Actiris voor het jaar 2014 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012912 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 28, § 1, van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012909 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van Actiris voor het jaar 2015 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012911 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van Actiris voor het jaar 2017 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012910 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van Actiris voor het jaar 2016 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012915 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag betreffende de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank, evenals het verslag, gedaan te Beijing op 29 juni 2015 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012916 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie in verband met het Schoolcontract type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012914 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van visit.brussels voor het jaar 2017 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012913 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van visit.brussels voor het jaar 2016 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012917 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ter versterking van de samenwerking inzake statistiek en houdende aanwijzing van de gewestelijke statistische autoriteit tot statistische autoriteit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019012918 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012919 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van de MIVB/CITEO voor het jaar 2016 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012920 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van de MIVB/CITEO voor het jaar 2017 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019012922 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gezamenlijke Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, en de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012921 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de uitbating en de veiligheid van de verkeerstunnels type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 27/09/2019 numac 2019014807 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor een sterkere samenwerking op het gebied van statistieken en tot aanwijzing van de gewestelijke statistische autoriteit als statistische autoriteit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 16/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012625 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/966 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012650 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Weststation - Delhaize" op het grondgebied van de gemeenten Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012701 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die de MIVB toestaat om percelen op het grondgebied van de Stad Brussel te onteigenen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019012741 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019012742 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012755 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de retributies verschuldigd voor preventieopdrachten die uitgevoerd worden door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012762 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter omzetting van Richtlijn 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012779 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012780 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het mandaat en de compensatie van de sociale inschakelingsondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012778 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de maatregel voor inschakelingsbanen in de sociale economie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012781 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering van 16 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de toelating tot arbeid voor activiteiten gevoerd in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming, van een seizoenarbeider, van een onderzoeker, van een stagiair, van een vrijwilliger, of in het kader van de **** blauwe kaart type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013276 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het mandaat en de compensatie van de sociale inschakelingsondernemingen. - Rechtzetting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013278 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de maatregel voor inschakelingsbanen in de sociale economie. - Rechtzetting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019013573 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure om het gewestelijk bestemmingsplan om redenen van openbaar nut gedeeltelijk te wijzigen teneinde het project voor de renovatie van de hippodroom van Ukkel-Bosvoorde te kunnen verwezenlijken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013778 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de oprichting van het "Parc naturel de l'Ardenne méridionale" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013790 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de omtrek en de stadsheroplevingsoperatie "Place Capouillet" te Waterloo type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013789 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de stadsvernieuwingsoperatie van de wijk Elouges te Dour type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 10/09/2019 numac 2019014328 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het directiecomité van het "Institut scientifique de service public"

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 16/05/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019013384 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/570 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2013/129 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 december 2013 betreffende de toekenning van bepaalde voordelen aan stagiairs die een beroepsopleiding volgen in het kader van het Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019014389 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de uitbreiding van het Natuurpark Viroin-Hermeton tot de gemeenten Philippeville en Couvin, tot goedkeuring van het Beheersplan 2017-2027 en tot opheffing van het besluit van 4 juni 1998 houdende goedkeuring van de oprichting van het « Parc naturel Viroin-Hermeton » type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014388 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Wetboek van Leefmilieu, dat het Waterwetboek inhoudt, met het oog op een betere bescherming van de oppervlaktewaterwinningen voor tot drinkwater verwerkbaar water en de grondwaterwinningen en verscheidene bepalingen terzake type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019014725 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997 tot opstelling van een afvalcatalogus type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 08/10/2019 numac 2019014846 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene besluiten m.b.t. de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019015205 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat bepalingen betreft met betrekking tot de ouderen type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015439 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de herziening van het ruimtelijk ontwikkelingsplan aangenomen door de Waalse Regering op 27 mei 1999 type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019202547 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 mei 2017 tot benoeming van de leden van het Producentencollege type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019202721 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 juni 2014 tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019202722 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 juni 2014 tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden, voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019202740 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een steun aan de ondernemingen die actief zijn in de visserij- en aquacultuursector om de uitzonderlijke droogte van 2018 het hoofd te bieden type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202774 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202773 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 7, § 3, van het Waalse Erfgoedwetboek type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202870 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019202988 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de tornado van 17 augustus 2018 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019202987 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de tornado van 7 en 8 augustus 2018 als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019202986 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 9, 10 en 11 juni 2018 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203024 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode met het oog op de valorisering van de weddeschalen van rang B3 type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019203498 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013 betreffende de sociale huisvestingsinstellingen type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019203670 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toewijzing van kosteloze broeikasgasemissierechten voor vaste installaties type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019204705 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen op grond waarvan de kredieten uit Fonds 2 door het « Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie » toegestaan worden type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019203594 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 tot opstelling van de lijst van de broeikasgasuitstotende installaties en activiteiten bedoeld in het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een "Fonds wallon Kyoto" en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2018/410 van het Europees Parlement en van de Raad van 14 maart 2018 type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019204721 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de "Société wallonne du crédit social" en de "Guichets du crédit social" (Sociaal kredietloketten) type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019204767 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de Autonome Haven van Namen type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019204768 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende reclamemaatregelen voor de bescherming van bedreigde diersoorten en -rassen of verzamelingen type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019204813 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 juli 2015 tot aanwijzing van bestuurders binnen de raad van bestuur van de « Office francophone de la formation en alternance » type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 29/10/2019 numac 2019204856 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de begeleidingsdiensten voor de sociale opvang in een rurale omgeving en de erkenning van de structuren voor de sociale opvang in een rurale omgeving type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 18/02/2020 numac 2020020234 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de herziening van het ruimtelijk ontwikkelingsplan aangenomen door de Waalse Regering op 27 mei 1999. - Addendum

erratum

type erratum prom. 16/05/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031156 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum type erratum prom. 16/05/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031157 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel. - Erratum

document

type document prom. 16/05/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019203001 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 februari 2017 tot aanwijzing van de leden van het gespecialiseerd adviesorgaan voor de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven type document prom. 16/05/2019 pub. 16/07/2019 numac 2019203217 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 december 2015 tot aanwijzing van de leden van de Raad van beroep

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 16/05/2019 pub. 02/12/2020 numac 2020016255 bron waalse overheidsdienst en ministerie van de franse gemeenschap Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van de gezamenlijke auditdienst van de Federatie Wallonië-Brussel en Wallonïe en de modaliteiten voor de overplaatsing van de personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en van de Waalse Overheidsdienst naar deze gezamenlijke dienst
^