Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03 september 2015
gepubliceerd op 24 december 2015

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van opdrachten aan een Hoge Ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031880
pub.
24/12/2015
prom.
03/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/03/2015031880/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van opdrachten aan een Hoge Ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 48, derde lid, zoals gewijzigd door artikel 53 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, VIII, 1°, zoals gewijzigd door de bijzondere wetten van 13 juli 2001, 25 april 2004 en 13 september 2004 Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014031836 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van opdrachten aan een hoge ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 sluiten houdende toekenning van opdrachten aan een hoge ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op advies 57.737/2/V van de Raad van State, verstrekt op 27 juli 2015 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het akkoord van de Minister van de Begroting;

Overwegende dat artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen bepaalt dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aan een door haar aangestelde hoge ambtenaar bepaalde opdrachten toekent;

Overwegende dat met het besluit van 24 april 2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van opdrachten aan een hoge ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014, aan de hoge ambtenaar opdrachten worden toegekend voor een periode van een jaar die verstrijkt op 1 juli 2015;

Overwegende de noodzaak om na 1 juli 2015 aan de hoge ambtenaar opdrachten toe te kennen;

Overwegende de wet van 29 juli 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1971 pub. 03/05/2019 numac 2018012850 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Indonesië inzake de aanmoediging en de wederzijdse bescherming van investeringen, en van het Protocol, ondertekend te Djakarta op 15 januari 1970. - Addendum sluiten houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor de Plaatselijke Besturen, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Hoge Ambtenaar oefent de bevoegdheden van de provinciegouverneur uit, zoals vastgesteld door de wet van 8 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens sluiten houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, behoudens indien deze wet hierover anders beschikt.

Art. 2.De Hoge Ambtenaar oefent de bevoegdheden van de provinciegouverneur uit, zoals vastgesteld door het koninklijk besluit van 28 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997014258 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben sluiten houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben, behoudens indien dit besluit hierover anders beschikt.

Art. 3.De Hoge Ambtenaar oefent de bevoegdheden van de provinciegouverneur uit, zoals vastgesteld door het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen sluiten houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, behoudens indien dit besluit hierover anders beschikt.

Art. 4.De Hoge Ambtenaar oefent de bevoegdheden van de provinciegouverneur uit, zoals vastgesteld door het koninklijk besluit van 25 september 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/1974 pub. 22/09/2017 numac 2017031188 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, behoudens indien dit besluit hierover anders beschikt.

Art. 5.De Hoge Ambtenaar oefent de bevoegdheden van de provinciegouverneur uit, zoals vastgesteld door artikel 8, 10, 11 en 13 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, behoudens indien deze wet hierover anders beschikt.

Art. 6.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014031836 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van opdrachten aan een hoge ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 sluiten houdende toekenning van opdrachten aan een hoge ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

Brussel, 3 september 2015.

Voor de Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, R. VERVOORT

^