Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2019
gepubliceerd op 03 mei 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 september 2015 houdende toekenning van opdrachten aan een Hoge ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019040819
pub.
03/05/2019
prom.
28/03/2019
ELI
eli/besluit/2019/03/28/2019040819/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 MAART 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015031880 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van opdrachten aan een Hoge Ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen sluiten houdende toekenning van opdrachten aan een Hoge ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van opdrachten aan een Hoge ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;

Gelet op de vraag om een advies binnen de 30 dagen die op 1 maart 2019 aan de Raad van State gericht werd in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet binnen deze termijn werd meegedeeld omdat de afdeling wetgeving op dit ogenblik overbelast is;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Minister-President, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015031880 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van opdrachten aan een Hoge Ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen sluiten houdende toekenning van opdrachten aan een Hoge ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen wordt een artikel 2/1 ingevoegd dat luidt als volgt: «

Art. 2/1.De Hoge ambtenaar oefent de bevoegdheden van de Provinciegouverneur uit bepaald in het koninklijk besluit van 26 april 1995 tot aanwijzing van de overheid bedoeld in artikel 8 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, behoudens indien dit besluit hierin anders voorziet ».

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 5/1 ingevoegd dat luidt als volgt: «

Art. 5/1.De Hoge ambtenaar oefent de bevoegdheden uit van de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen bevoegde overheid van de Brusselse Agglomeratie zoals bepaald door de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, behoudens indien deze wet hierin anders voorziet. ».

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 5/2 ingevoegd dat luidt als volgt: «

Art. 5/2.De Hoge ambtenaar oefent de bevoegdheden van de Provinciegouverneur uit die zijn bepaald in het koninklijk besluit van 23 september 1958Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/1958 pub. 21/02/2001 numac 2001000085 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, behoudens indien dit besluit hierin anders voorziet ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Brussel, 28 maart 2019.

Voor de Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, R. VERVOORT

^