Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/05/1999 pub. 03/05/2019 numac 2018012849 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek India inzake de bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te New Delhi op 31 oktober 1997. - Addendum type wet prom. 29/07/1971 pub. 03/05/2019 numac 2018012850 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Indonesië inzake de aanmoediging en de wederzijdse bescherming van investeringen, en van het Protocol, ondertekend te Djakarta op 15 januari 1970. - Addendum type wet prom. 10/06/1996 pub. 03/05/2019 numac 2018012852 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Bolivië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 25 april 1990. - Addendum type wet prom. 16/02/2000 pub. 03/05/2019 numac 2018012851 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Zuid-Afrika inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Pretoria op 14 augustus 1998. - Addendum type wet prom. 16/06/2006 pub. 03/05/2019 numac 2018031040 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Guatemala inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 14 april 2005 (2)(3) type wet prom. 11/12/2016 pub. 03/05/2019 numac 2018031995 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 (2)(3) type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019012006 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de afzonderlijke aanslag betreft type wet prom. 27/09/2005 pub. 03/05/2019 numac 2019040859 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische-Luxemburgse Economische Unie en de Islamitische Republiek Pakistan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 23 april 1998 (2)(3) type wet prom. 01/03/1991 pub. 03/05/2019 numac 2019040863 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van de Volksrepubliek Polen, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en van de wisseling van brieven, ondertekend te Warschau op 19 mei 1987. - Addendum type wet prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019041089 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 april 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, juffrouw ****, **** ****,(...) Bij koninklijk besluit van 13 april 2019 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, **** ****(...) type wet prom. 21/03/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019201979 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, voor wat betreft de moederschapshulp en de instelling van de adoptiehulp

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 03/05/2019 numac 2018202458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de grondafhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011570 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Monopoly 2 euro" en "Monopoly 5 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011574 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27511 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011983 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten betreffende het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019012012 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan IDH the Sustainable Trade Initiative type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019012050 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 13 april 2019 : - is de heer Stoel, C., notaris ter standplaats Merksplas, benoemd tot Officier in de Kroonorde. - is de heer Houben, M., ereplaatsvervangend rechter in de Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019012057 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 juni 2018, is de heer Vangoethem M., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Luik, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een Deze machtiging is hernieuwbaar. Bij koninklijk besluit van 15 januari 2019, dat in werking (...) type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding overeenkomstig artikel 17 van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op de verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041104 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019201240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2018 en van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2018 type koninklijk besluit prom. 31/01/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019201299 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en van gehandicapten geplaatst ten laste van de openbare besturen type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019201239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de maatregelen ten aanzien van de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202055 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2019 betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 31/01/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202102 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging met een duur van zes maanden van het beheerscontract 2013-2018 van de « Société wallonne de crédit social » type ministerieel besluit prom. 31/01/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202103 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging met een duur van zes maanden van het beheerscontract 2013-2018 tussen Wallonië en de "Société wallonne du Logement" type ministerieel besluit prom. 31/01/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202104 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging met een duur van zes maanden van het beheerscontract 2013-2018 van het "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie"

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202037 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 243.866 van 1 maart 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 maart 2019, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële « Schendt artikel 21, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State het recht op to(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202035 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 243.911 van 7 maart 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 maart 2019, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële « Schenden artikel 112 van het decreet van 20 juli 2016 tot opheffing van het decreet van 24 april (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202039 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee arresten, nrs. 243.839 en 243.838, van 28 februari 2019, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 14 maart 2019, heeft de Raad van Sta « Schenden de artikelen 285 en 288 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamhei(...)

decreet

type decreet prom. 15/02/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019030252 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de woonzorg type decreet prom. 25/02/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019201689 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de mobiliteitshulpmiddelen type decreet prom. 28/02/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202056 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen

beschikking

type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011786 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden type beschikking prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019041078 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Limburg Bij beschikking van 14 februari 2019, van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, is de aanwijzing van Mevr. Lecocq, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limbur Rechtbank van eerste aanleg te Leuven De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 28 m(...) type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041095 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Multilaterale Overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en de verklarende nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019201985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 3 april 2019 werd de heer DE RUYVER Patrice, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrou

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019012004 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid tot deelname aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019012089 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het verslag over de wijze waarop het lid van het administratief personeel van de hogescholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap, in tijdelijk verband aangesteld, zijn opdracht heeft uitgeoefend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019012086 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019012087 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019012088 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd niet-confessioneel vrij gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019040819 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 september 2015 houdende toekenning van opdrachten aan een Hoge ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041058 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/377 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van Bestuursdirecteur , van het directiebestuur Culturele en socioculturele zaken, sport en sociaal toerisme van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041069 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de transitie van de personen met een handicap die zorg en ondersteuning krijgen in het buitenland en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders, wat betreft de besteding van het budget in het buitenland

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202054 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202057 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van een Titel VIII in Bboek II van het tweede deel van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten en voorzieningen voor de begeleiding van partnergeweld en gendergerelateerd geweld type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202068 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 24/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019030372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief aangaande de voortgezette opleiding van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202036 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 februari 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 maart 2019, heeft de Franstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel de 1. « Schendt artikel 88, §§ 1 en 2, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekerin(...) type bericht prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202080 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 april 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 april 2019, zijn een beroep tot b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 april 2019 ter post aangetekende brie(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0446.577.904 BRUSSELS BROKING AND SERVICES intrekking van de ambtshalve doorhaling (...) type lijst prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202012 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202013 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0436.738.441 ETABLISSEMENTS DE SPIRLET Op 15/04/2019 werd het ondernemingsnummer 043(...) type lijst prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202186 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Business Partners (niveau A2) voor FOD BOSA. - Selectienummer : ANG19136 Solliciteren kan tot 16/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019011459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 april 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019011772 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 april 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Natagora » te Namen om van 1 mei 2019 tot en met 30 apr

document

type document prom. 26/02/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019201693 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 februari 2017 tot aanwijzing van de leden van het gespecialiseerd adviesorgaan voor de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven type document prom. 28/03/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202019 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van een rekenplichtige voor de diensten van het hoofdbestuur van de Duitstalige Gemeenschap

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid. - Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van het koninklijk besluit van 14 december 2018 houdende ontslag en benoeming van een lid van het

document

type document prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202107 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés teamchef ECL (niveau A1) voor het RSVZ. - Selectienummer : BFG19048 Solliciteren kan tot 17/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaar(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202106 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés teamchef ECL (niveau A1) voor het RSVZ. - Selectienummer : BNG19043 Solliciteren kan tot 17/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202148 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Reserve van bachelors (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer : AFG19139 Solliciteren kan tot 20/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202157 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Douaniers shift Waaslandhaven voor de Algemene Administratie Douane en Accijnzen (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19012 Deze selectie werd afgesloten op 1(...) Er zijn 52 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld v(...) type document prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202182 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Beheerder in gebied en stadsplanning (niveau A) voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW19007 Solliciteren kan tot 16/05/2019 via www.selor.be De ged(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202184 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de HZIV: Attachés interne audit (m/v/x). - Selectienummer: BNG19046 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun(...) Solliciteren kan tot 17 mei 2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019012053 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wordt de heer Yannick GRIGNET, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voor Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wor(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019012055 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wordt mevrouw Céline F.G. UBIETA, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de V Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wor(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019030385 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 dat in werking treedt op 1 januari 2018, wordt de Mevrouw VAN OVERMEIRE Sofie, in vast verband benoemd in de klasse A1 met de titel attaché, bij de Federale Overheidsdienst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019030386 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 dat in werking treedt op 1 januari 2018, wordt de Mevrouw VEECKMAN Maren, in vast verband benoemd in de klasse A1 met de titel attaché, bij de Federale Overheidsdienst Justi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019041082 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wordt de heer Pierre J.-M.F. PIRARD, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019041083 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wordt Mevr. Lucie DE SCHUTTER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voor type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019041080 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wordt de heer Kevin A.F. GAENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voo Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wor(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019041081 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wordt de heer Michael BISSCHOPS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Vo Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wor(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019041084 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wordt de heer Hein A.F.C. FORCE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Vo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019041085 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wordt Mevr. Anastasia ANTIOCHOS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Vo

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019012123 bron federale overheidsdienst justitie Benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders Oproep tot kandidaten voor één vacante plaats van Nederlandstalig plaatsvervangend lid als gerechtsdeurwaarder ten einde de Nederlandstalige benoemingscommissie voor de gerechtsdeurwaarders samen te Ter uitvoering van artikel 512, § 2, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 9, lid 3(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019040880 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende bijzondere mandaten in de rechterlijke orde zijn vacant: - rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te: ? Antwerpen: 1 ? Gent: 1 ? Luik: 1 ? Bergen: 1 - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in str(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019012064 bron rekenhof **** van **** vertalers Het Rekenhof organiseert in samenwerking met ****, het **** van de federale overheid, een vergelijkend **** voor **** vertalers (****/****). Op 1 oktober 2019 zal een (...) Laureaten die niet in dienst worden geroepen, krijgen een plaats in de **** die twee ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019041103 bron gewestelijke overheidsdienst brussel **** via **** mobiliteit. - **** van de selectie voor een betrekking van assistent in de **** **** (****. 40000759) De selectie, via **** mobiliteit, van een assistent (rang ****1) in de **** **** ****(...) Het aantal geslaagden bedraagt 1.

document

type document prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019201791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie Bij besluit van de Directeur-generaal van 5 april 2019, dat worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd do(...) type document prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019201796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Bij besluit van de Directeur-generaal van 5 april 2019, dat uitwerking heeft met ingang worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingspro(...) type document prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202089 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Monitoren / groepsbegeleiders te Steenokkerzeel en Merksplas (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectie-nummer : ANG19021 Deze selectie werd afgesloten op 18/04/2019(...) Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202096 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen spoorveiligheid (niveau A1) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectie-nummer : ANG19137 Solliciteren kan tot 03/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202156 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal controleurs (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19146 Solliciteren kan tot 19/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202158 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers-revisoren (niveau A1) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG19152 Solliciteren kan tot 17/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202167 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridisch Dossierverantwoordelijken (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19145 Solliciteren kan tot 19/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202181 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data - Analisten Passenger Information Unit (niveau A1) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19149 Solliciteren kan tot 19/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202180 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Veiligheidsbegeleiders (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19150 Solliciteren kan tot 19/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202185 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de HZIV: Deskundigen dossiers uitkeringen (m/v/x). - Selectienummer: BNG19045 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te sollici(...) Solliciteren kan tot 17 mei 2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 03/05/2019 numac 2019202188 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bibliothecarissen (niveau B) voor Koninklijke Bibliotheek van België. - Selectie-nummer : ANG19143 Solliciteren kan tot 17/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^