Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 09 juli 2020
gepubliceerd op 26 augustus 2020

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij autonome bestuursinstellingen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020031252
pub.
26/08/2020
prom.
09/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JULI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij autonome bestuursinstellingen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten ;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, de artikelen 73 en 85 ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/06/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen sluiten inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de financiële actoren sluiten betreffende de financiële actoren;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2009 pub. 05/03/2010 numac 2010031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2009 pub. 20/01/2010 numac 2010031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van boekhouders in de autonome bestuursinstellingen sluiten houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en de boekhouder in autonome bestuursinstellingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/02/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012031071 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/02/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031108 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « HuurdersUnie NoordWijk » als vereniging bedoeld in hoofdstuk V van de Huisvestingscode betreffende de straffen in geval van woningleegstand sluiten houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij Brugel ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013031921 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen en de vereffeningen sluiten houdende aanstelling van ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen en de vereffeningen ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016031911 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2017 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016031891 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de jury belast met het uitbrengen van een advies betreffende de vergunnings-aanvragen voor het exploiteren van elektrische voertuigen als taxivoertuig type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2016 pub. 21/02/2017 numac 2017010799 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toezending door de gemeenten van gegevens over het gemeentepersoneel en de lokale mandatarissen aan de toezichthoudende overheid sluiten houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij het Brussels Planningsbureau, bij Brussel Preventie en Veiligheid en bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2017 pub. 08/03/2017 numac 2017010521 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het Waterbeheerplan voor de periode 2016-2021 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2017 pub. 21/02/2017 numac 2017010520 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen sluiten houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt sluiten houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij Visit.Brussels ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB) ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij Haven van Brussel ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij het Brussels Agentschap Net Brussel ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op de gelijkekansentest van 9 maart 2020 uitgevoerd zoals bedoeld in artikel 2° van ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest;

Op voorstel van de minister van Financiën en Begroting, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel worden aangesteld als controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen voor de volgende autonome bestuursinstellingen van eerste categorie: 1° Brussels Planningsbureau 2° Brussel Preventie en Veiligheid 3° Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp 4° Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel 5° Gewestelijk Agentschap voor Netheid 6° Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (werkingskosten).

Art. 2.Voor de volgende autonome bestuursinstellingen van eerste categorie worden intern als controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen aangesteld: 1° De heer Omar BENYAHYA bij het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest 2° De heer Joël DUBASIN en mevrouw Vera MOMBEEK bij het Leefmilieu Brussel, het Brussels Instituut voor Milieubeheer en bij het Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid.

Art. 3.De controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel worden aangesteld als controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen voor de volgende autonome bestuursinstellingen van tweede categorie: 1° Brugel, BRUssel Gas ELektriciteit 2° Parking.brussels, Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap 3° Visit.brussels, Brussels Agentschap voor Toerisme 4° hub.brussels, Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven.

Art. 4.Voor de volgende autonome bestuursinstellingen van tweede categorie worden intern als controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen aangesteld: 1° Mevrouw Cécile COESENS, de heer Filip DELAMEILLIEURE, mevrouw Anne-Marie VANDEVELDE en mevrouw Sarah BREBOIS bij Actiris;2° De heer Marc LENELLE en mevrouw Julie MILLAN bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;3° Mevrouw Béatrice JEHANSON en de heer Bernard LIPPENS bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (Citeo inbegrepen); 4° Mevrouw Greta VERMEULEN en mevrouw Hilde PAPPAERT bij citydev.brussels, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 5° De heer Benjamin RAUSCH, de heer Jonas SOUFFRIAU en mevrouw Anne VERHULST bij de Haven van Brussel;6° Mevrouw Wassima AKEL DRAUI, mevrouw Nadia LOOSVELT en mevrouw Bitisha DUNIA bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;7° Mevrouw Maleknia POUNEH (tot 30 april 2020), de heer Hughes BATILA en de heer Julien DROSSART bij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;8° De heer Omar BENYAHYA bij de vzw Iristeam 9° De heer Alain Martens bij de NV Brussel Ontmanteling.

Art. 5.Elk wijzigingsvoorstel van dit aanwijzingsbesluit dat de aanwijzing van een nieuwe controleur van de vastleggingen en de vereffeningen beoogt, moet bezorgd worden aan de Algemene Directie van Brussel Financiën en Begroting door de functioneel bevoegde minister of door de overheid bevoegd voor de autonome bestuursinstellingen van tweede categorie.

Dit voorstel bevat de gegevens die de Algemene Directie van Brussel Financiën en Begroting in staat stellen de naleving te controleren van de voorwaarden voor aanwijzingen als controleur van de vastleggingen en de vereffeningen.

De minister van Financiën en Begroting dient het voorstel tot wijziging van dit besluit in bij de regering.

De minister bezorgt ook de beslissing tot aanwijzing van de nieuwe controleurs genomen door de regering aan de Algemene Directie van Brussel Financiën en Begroting, die toeziet op de coördinatie van dit besluit en de latere wijzigingen ervan.

Art. 6.Wordt opgeheven: Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2009 pub. 05/03/2010 numac 2010031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2009 pub. 20/01/2010 numac 2010031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van boekhouders in de autonome bestuursinstellingen sluiten houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen;

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/02/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012031071 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/02/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031108 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « HuurdersUnie NoordWijk » als vereniging bedoeld in hoofdstuk V van de Huisvestingscode betreffende de straffen in geval van woningleegstand sluiten houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij Brugel;

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016031911 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2017 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016031891 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de jury belast met het uitbrengen van een advies betreffende de vergunnings-aanvragen voor het exploiteren van elektrische voertuigen als taxivoertuig type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2016 pub. 21/02/2017 numac 2017010799 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toezending door de gemeenten van gegevens over het gemeentepersoneel en de lokale mandatarissen aan de toezichthoudende overheid sluiten houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij het Brussels Planningsbureau, bij Brussel Preventie en Veiligheid en bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2017 pub. 08/03/2017 numac 2017010521 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het Waterbeheerplan voor de periode 2016-2021 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2017 pub. 21/02/2017 numac 2017010520 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen sluiten houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel ;

Het besluit van 6 juli 2017 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij Visit.Brussels;

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB);

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij Haven van Brussel ;

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij het Brussels Agentschap Net Brussel ;

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 jullie 2019 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

Art. 7.Een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt aan de ambtenaren die aangesteld worden en aan het Rekenhof ter informatie bezorgd.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 2 april 2020.

De minister van Financiën en Begroting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 juli 2020.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel, S. GATZ

^