Etaamb.openjustice.be
Arrest van 06 november 2019
gepubliceerd op 25 november 2019

Besluit van de leidende ambtenaren houdende aanwijzing van de stormcoördinatoren binnen Leefmilieu Brussel

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019042392
pub.
25/11/2019
prom.
06/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBER 2019. - Besluit van de leidende ambtenaren houdende aanwijzing van de stormcoördinatoren binnen Leefmilieu Brussel


De leidende ambtenaren, Gelet op het artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 8 maart 1989Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/1989 pub. 07/11/2014 numac 2014031896 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer sluiten tot oprichting van Leefmilieu Brussel;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaalde artikel 364;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015031880 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van opdrachten aan een Hoge Ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen sluiten houdende toekenning van opdrachten aan een Hoge Ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, en meer bepaald artikel 5 betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op de overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en het Koninklijk Meteorologisch Instituut, gesloten op 23 januari 2012 betreffende de waarschuwingen voor extreme meteorologische gebeurtenissen waaronder stormen;

Overwegende dat artikel 364 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigings-regeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet dat een compensatieverlof of een wachttoelage wordt toegekend aan de ambtenaar die, in het kader van een georganiseerd wachtsysteem, buiten zijn prestaties oproepbaar dient te zijn met het oog op het vervullen van eventuele prestaties;

Overwegende dat de Directieraad op 19 juli 2019 de organisatie van het wachtsysteem betreffende de waarschuwingen voor extreme meteorologische gebeurtenissen waaronder stormen heeft goedgekeurd en delegatie heeft verleend aan de aangeduide personen om in naam van Leefmilieu Brussel als stormcoördinator op te treden;

Overwegende dat de lijst van de stormcoördinatoren vastgesteld wordt en bijgewerkt wordt via een besluit van de leidende ambtenaren op gemeenschappelijk voorstel van de afdeling HR, de afdeling Groene Ruimten en de onderafdeling Bos en Natuur, Besluiten :

Artikel 1.De volgende personen worden aangesteld als stormcoördinator binnen Leefmilieu Brussel: - De heer Renaud TONDEUR ; - De heer Laurent SOMME ; - De heer Gregory REINBOLD ; - De heer Stéphane VANWIJSNBERGHE ; - De heer Frederik VAES.

Art. 2.Het huidige besluit treedt in werking op 5 juli 2019.

Brussel, 6 november 2019.

Fr. FONTAINE, Directeur-generaal B. DEWULF, Adjunct-Directrice-generaal

^