Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 november 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019015324 bron europese centrale bank Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Met toepassing van artikel 212 in samenlezing met artikel 77 van de wet van 25 april 2014 op het st(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019055571 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap Ruys, Maria Josephina Edward Mevrouw Ruys, Maria Josephina Edwar Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019015338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2019, houdende de benoeming van de voorzitters en leden van de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019015362 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 november 2019, is benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché in het rechtsgebied van het hof van beroep Antwerpen, de heer Frans M., deskundige in het rechtsgebied van het hof van beroep Antw Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Het verzoekschrift tot nietigverk(...) type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019030967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019030992 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erkenn(...) type koninklijk besluit prom. 08/10/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042406 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2019 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042464 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042506 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019042509 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2019, wordt de heer Philippe HERMKENS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol o De heer Philippe HERMKENS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van (...) type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042536 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019042537 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019 wordt de heer Benjamin DESSY, klasse A1, door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in een betrekking van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019204678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019204684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019204846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de werkzekerheidsclausule type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019204915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het recht op vorming en opleiding (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019204917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende het sociaal akkoord type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019204962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het outplacement type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019204968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik sociaal voordeel (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019205005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het gewaarborgd minimumloon type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019205012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de bijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019205015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 33 jaar beroepsverleden en met nachtprestaties voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019205018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen vanaf 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019205035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het klein verlet type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019205091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de opleiding en de vorming ten voordele van de risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042393 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling bij Leefmilieu Brussel van de lijst van ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die een gevoel van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn en die de toekenning van een vaste uurtoelage rechtvaardigen type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019042533 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Benoemingen. - Ontslag Bij ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 29 oktober 2019 wordt Mevrouw DEMUYNCK Caitlin met ingang van 1 jullie 2019 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij ministeriee Bij ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 29 oktober 2019 wordt Mevro(...) type ministerieel besluit prom. 25/10/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019205199 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2019

arrest

type arrest prom. 06/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042392 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren houdende aanwijzing van de stormcoördinatoren binnen Leefmilieu Brussel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019042391 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst gehouden Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 oktober 2019, de heer Feuillien Hervé wordt vanaf 1 december 2019 in dienst gehouden in zijn functies van algemeen directeur van het Centrum voor Informatica voor het B

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 14/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042483 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van twee leden van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019042492 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Mandaat Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 26 september 2019 wordt een verlof wegens opdracht toegekend aan Mevrouw MEULEMANS Isabelle Directrice bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, voor de duur van haar mandaat al Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 26 september 2019 wordt de heer Gerd V(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 2009 tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein en de nadere regels voor de aanwijzing van de domaniale politieagenten en de ambtenaren die gemachtigd zijn om administratieve geldboetes op te leggen en het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2011 tot uitvoering van artikel 8bis van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019042514 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het GEMEENSCHAPSONDERWIJS dat woonplaats kiest bij Mrs. Vé Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2019. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019205187 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beschikking van 8 oktober 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 oktober 2019, heeft een onderzoeksrechter van de Rechtbank van eer « Schendt artikel D.145 van het decreet van het Waalse Gewest van 5 juni 2008 betreffende de opspor(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019205371 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business Analisten - Adjunct Directeurs (niveau A3) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering (HVW). - Selectienummer: ANG19324 Solliciteren kan tot 11/12/2019 via www.selor.be. De gedetai(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019205411 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0431.105.909 ETS BARBIR intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 03/(...) type lijst prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019205412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019042394 bron federale overheidsdienst justitie Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Vierde oproep tot het gerechtspersoneel ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen Het Belgisch Staatsblad heeft op 30 augustus 2019 een derde oproep Deze oproep wordt gedaan ter uitvoering van het artikel 411 van het Gerechtelijk Wetboek. Aangez(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019042505 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 14 november 2019 hebben H.E. mevrouw Andreea Pastîrnac, de heer Zaheer A. Janjua, de heer Thérence Ntahiraja en de heer Patricio Torres de eer gehad aan de Koning, in offic H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

document

type document prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019205462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019042510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, wordt de heer Damien STERPIN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019015367 bron brussels hoofdstedelijk gewest Haven van Brussel. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van attaché "interne controle" in de Franstalige taalrol Mevr. Anne Verhulst is laureaat van de selectie voor de betrekking van Attaché "interne controle" type document prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019205395 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij akte van 29 mei 2019, wordt de vennootschap "BEDIGA bvba" vanaf 29 mei 2019 voor vijf jaar erkend voor het uitvoeren van boringen en het uitrusten van putten in het volgende activiteitengebied(en): - geologische (...) - installatie van piëzometers Deze erkenning heeft het nummer 001-19. Bij akte van 29 mei(...) type document prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019205426 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige ICT-Netwerkexpert (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19341 Solliciteren kan tot 09/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019205427 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige ICT-Specialisten (niveau A) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19342 Solliciteren kan tot 09/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019205505 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Geomatici (niveau A2) voor het Nationaal Geografisch Intsituut. - Selectienummer: ANG19393 Solliciteren kan tot 09/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/11/2019 numac 2019205504 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Projectmedewerkers (niveau B) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG19374 Solliciteren kan tot 09/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^