Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2013
gepubliceerd op 03 oktober 2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2013 houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031758
pub.
03/10/2013
prom.
12/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013031273 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid sluiten houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2012 pub. 01/10/2012 numac 2012031704 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013031273 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid sluiten houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid;

Overwegende de noodzakelijkheid om in de vervanging van een aftredend lid te voorzien;

Op de voordracht van de Minister van Werkgelegenheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Ter vervanging van de heer Frans De Keyser, wordt de heer Jan De Brabanter aangesteld als effectief lid dat een representatieve werkgeversorganisatie bij het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid vertegenwoordigt. Hij zal het mandaat van zijn voorganger beëindigen.

Art. 2.Ter vervanging van de heer Jan De Brabanter, wordt de heer Frédéric Simon aangesteld als plaatsvervangend lid dat een representatieve werkgeversorganisatie bij het het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid vertegenwoordigt. Hij zal het mandaat van zijn voorganger beëindigen.

Art. 3.Onderhavig besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister bevoegd voor Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 september 2013.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie, Werkgelegenheid en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. C. FREMAULT

^