Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 06 maart 2008
gepubliceerd op 08 april 2008

Ordonnantie houdende omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2008031119
pub.
08/04/2008
prom.
06/03/2008
ELI
eli/ordonnantie/2008/03/06/2008031119/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 MAART 2008. - Ordonnantie houdende omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (1)


De Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest heeft aangenomen en Wij bekrachtigen wat volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Bij deze ordonnantie wordt Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie omgezet.

Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Omschrijvingen en toepassingsgebied

Art. 2.Voor de toepassing van deze ordonnantie wordt verstaan onder : 1° overheid : a) het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;b) de publiekrechtelijke rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;c) de gemeenten en de overige territoriale collectiviteiten;d) de personen die, ongeacht hun vorm of aard : - zijn opgericht met het specifi eke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn; - rechtspersoonlijkheid bezitten; - en waarvan hetzij de activiteit in hoofdzaak wordt gefi nancierd door de overheden of instellingen vermeld in a), b) of c), hetzij het beheer is onderworpen aan toezicht door deze overheden of instellingen, hetzij de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door die overheden of instellingen zijn aangewezen; e) de verenigingen opgericht door één of verschillende overheden bedoeld in a), b), c) of d) ;2° bestuursdocument : informatie waarover een overheid beschikt en die in een specifi eke vorm opgeslagen wordt, ongeacht de drager of de opslagvorm ervan.Computerprogramma's zijn geen bestuursdocumenten; 3° persoonsgegevens : alle informatie betreffende een natuurlijke persoon die geïdentifi ceerd wordt of identificeerbaar is in de zin van de omschrijving opgenomen in artikel 1, § 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;4° hergebruik : het gebruik voor commerciële of nietcommerciële doeleinden van bestuursdocumenten waarover de overheden beschikken en die verschillen van het oorspronkelijke doel van de openbaredienstopdrachten waarvoor de bestuursdocumenten zijn aangemaakt;5° vergunning : document dat uitgaat van een overheid en waarin hergebruiksvoorwaarden vastliggen voor beide partijen, met name de overheid die de documenten verstrekt en de begunstigde;6° beschikken over : in het bezit zijn van of een zekere controle hebben over of beheerd worden voor een overheid;7° schriftelijk : per post, telefax, e-mail of webformulier.

Art. 3.Deze ordonnantie is van toepassing op alle volledige en afgewerkte bestuursdocumenten waarover de openbare overheden beschikken en die ze besluiten ter beschikking van derden te stellen met het oog op het hergebruik ervan.

Deze ordonnantie bevat geen enkele verplichting om het hergebruik van documenten toe te staan. De overheden beschikken over een discretionnaire beoordelingsbevoegdheid op dat gebied binnen een kader vastgelegd in een besluit.

Deze ordonnantie kan nooit van toepassing zijn op : 1° de bestuursdocumenten waarvan de verstrekking niet tot de openbaredienstopdrachten van de betrokken overheid behoort;2° de bestuursdocumenten waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij derden berusten;3° de bestuursdocumenten waartoe de toegang is uitgesloten op basis van de geldende regelingen inzake toegang, onder meer wegens : - de bescherming van de staatsveiligheid, defensie of openbare veiligheid; - de vertrouwelijkheid van de statistische of commerciële gegevens; - gebrek aan persoonlijk belang wanneer voor de toegang tot een bestuursdocument een persoonlijk belang moet worden aangetoond.

Deze ordonnantie is ook niet van toepassing op bestuursdocumenten die onvoorwaardelijk ter beschikking gesteld worden door een overheid.

De uitwisseling van bestuursdocumenten tussen openbare instellingen uitsluitend met het oog op het vervullen van hun openbaredienstopdrachten is geen hergebruik. HOOFDSTUK III. - Beginselen inzake het hergebruik van bestuursdocumenten

Art. 4.Een bestuursdocument dat persoonsgegevens bevat, mag slechts hergebruikt worden op de voorafgaande voorwaarde dat de overheid de nodige voorzorgsmaatregelen genomen heeft om de identiteit van de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben te verhullen, meer be paald door de informatie anoniem te maken, overeenkomstig de defi nitie opgenomen in artikel 1, 5°, van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Art. 5.De bestuursdocumenten die de overheden ter beschikking stellen, kunnen voor al dan niet-commerciële doeleinden hergebruikt worden, overeenkomstig de voorwaarden omschreven in deze ordonnantie.

De documenten die uit het hergebruik voortkomen, moeten de bronnen en de datum van de laatste bijwerking vermelden en de integriteit en de aard van de ter beschikking gestelde bestuursdocumenten in acht nemen.

De overheden kunnen het hergebruik van de bestuursdocumenten aan bijkomende voorwaarden onderwerpen.

Deze voorwaarden mogen de mogelijkheden tot hergebruik niet nodeloos beperken noch gebruikt worden om de mededinging aan banden te leggen.

Herbruikbare documenten worden, in de mate van het mogelijke, langs elektronische weg ter beschikking gesteld. HOOFDSTUK IV. - Verzoek en behandeling

Art. 6.Het verzoek om hergebruik, dat schriftelijk ingediend moet worden, bevat op zijn minst de nauwkeurige identificatie van het aangevraagde bestuursdocument, een omschrijving van het hergebruik dat ervan gemaakt zal worden, de vorm waarin de gezochte gegevens ter beschikking gesteld moeten worden, alsook de nagestreefde finaliteit.

Als het verkrijgen van het bestuursdocument het gebruik van een vergunning vereist, stuurt de overheid waaraan het verzoek om hergebruik gericht wordt een standaardexemplaar naar de aanvrager binnen de termijnen die bij besluit vastgelegd worden. De voorwaarden vervat in de vergunning mogen de mogelijkheden tot hergebruik niet nodeloos beperken noch gebruikt worden om de mededinging aan banden te leggen.

De overheid kan de vergunning steeds en eenzijdig opzeggen, zonder recht te geven op een schadevergoeding, als de aanvrager niet voldoet aan één of verschillende voorwaarden van de vergunning.

De overheid kan ook steeds en eenzijdig een einde maken aan de terbeschikkingstelling van de bestuursdocumenten, zonder recht te geven op een schadevergoeding, als de aanvrager niet voldoet aan één of verschillende voorwaarden bedoeld in artikel 5, tweede en derde lid.

De procedure en de termijnen voor de behandeling van een aanvraag tot hergebruik alsook de vorm van de beslissingen liggen vast in een besluit. HOOFDSTUK V. - Hergebruiksvoorwaarden

Art. 7.§ 1. Als de bestuursdocumenten beschikbaar zijn en zonder buitensporige kosten in de gevraagde vorm ter beschikking gesteld kunnen worden, worden ze door de overheid in die vorm verstrekt.

Als de bestuursdocumenten niet beschikbaar zijn in de gevraagde vorm, geeft de overheid de verzoeker in haar beslissing kennis van de vorm(en) waarin de documenten beschikbaar zijn of ter beschikking gesteld kunnen worden. § 2. De overheden zijn niet verplicht de aanmaak van bestuursdocumenten voort te zetten met het oog op het hergebruik ervan. Ze zijn echter verplicht zo spoedig mogelijk hun beslissingen bekend te maken.

Art. 8.Gesteld dat een bijdrage wordt afgehouden voor de vermenigvuldiging en de verspreiding van bestuursdocumenten, dan moet deze overeenstemmen met de marginale vermenigvuldigings- en verspreidingskosten.

Als de voorbereiding van een bestuursdocument verschillende bijkomende verrichtingen vereist, mogen de totale kosten niet hoger zijn dan de kosten van verzameling, aanmaak, vermenigvuldiging en verspreiding met evenwel een redelijk rendement op de investering. HOOFDSTUK VI. - Beroepen

Art. 9.§ 1. In het kader van het hergebruik van bestuursdocumenten is de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten, bedoeld in artikel 19 van de ordonnantie van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur bevoegd voor beroepen ingesteld tegen een beslissing tot terbeschikkingstelling van bestuursdocumenten, in geval van weigering tot uitvoering van een beslissing of wegens elke andere moeilijkheid die zich voordoet bij de uitoefening van de rechten waarin deze ordonnantie voorziet. § 2. De Commissie oefent deze bevoegdheid onpartijdig en ongebonden uit. Tijdens de behandeling van de beroepen mag ze geen enkele richtlijn krijgen.

Art. 10.Op straffe van niet-ontvankelijkheid, moet het beroep schrif telijk worden ingediend binnen een termijn van twintig dagen, te rekenen vanaf het feit dat aanleiding geeft tot het beroep.

Art. 11.De Commissie stelt de betrokken overheid onmiddellijk op de hoogte van het beroep en stuurt tegelijk een bericht van ontvangst naar de persoon die het beroep heeft ingesteld.

Art. 12.De Commissie spreekt zich zo spoedig mogelijk uit over het beroep en deelt haar beslissing uiterlijk binnen dertig dagen schriftelijk mee aan de persoon die het beroep heeft ingesteld en aan betrokken overheid.

Art. 13.De beslissing waarbij het beroep is aangenomen wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd door de betrokken overheid, uiterlijk binnen vijftien dagen.

Art. 14.Als een beroep bij de Commissie ingesteld wordt, kan zij ter plaatse inzage nemen van alle nuttige gegevens of ze zich door betrokken overheid laten meedelen.

Ze kan alle betrokken partijen en deskundigen horen en de personeelsleden van de overheid verzoeken om aanvullende gegevens. HOOFDSTUK VII. - Discriminatieverbod, vrije concurrentie en transparantie

Art. 15.§ 1. Een voorwaarde voor het hergebruik van bestuursdocumenten mag niet discriminerend zijn voor vergelijkbare categorieën van hergebruik. § 2. Als de overheid documenten hergebruikt in het kader van handelsactiviteiten die buiten haar openbaredienstopdrachten vallen, zijn de tariefvoorwaarden en overige voorwaarden die van toepassing zijn op de verstrekking van de documenten die voor deze activiteiten bestemd zijn dezelfde als voor de overige gebruikers.

Art. 16.§ 1. Exclusiviteitsregelingen inzake hergebruik zijn verboden tenzij blijkt dat ze noodzakelijk zijn voor het verlenen van een dienst van algemeen belang.

Als een exclusiviteitsrecht verleend wordt in het algemeen belang, dient de overheid die het exclusiviteitsrecht heeft verleend of die er houder van is minstens om de drie jaar na te gaan of de redenen daarvoor nog steeds geldig zijn. § 2. Elk exclusief recht op hergebruik dat verleend is na de inwerkingtreding van deze ordonnantie wordt bekendgemaakt op initiatief van de overheid die het verleent. § 3. De rechten op exclusief hergebruik die zijn verleend vóór de inwerkingtreding van deze ordonnantie vervallen na afl oop van de geldigheidsduur ervan of, in ieder geval, uiterlijk 31 december 2008, behalve als zij in aanmerking komen voor de uitzondering bedoeld in § 1 van dit artikel.

Art. 17.De documenten die beschikbaar zijn voor hergebruik, de eventuele voorwaarden, waaronder de standaardvergunningen, alsook eventuele bijdragen moeten in een register opgenomen worden en bekendgemaakt op de portaalwebsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Als een bijdrage geëist wordt, kan de aanvrager op eenvoudig verzoek door de betrokken overheid in kennis gesteld worden van de berekeningsbasis, alsook van de factoren die in aanmerking genomen worden bij de berekening van de bijdrage.

Art. 18.Artikel 14 van de ordonnantie van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt opgeheven. HOOFDSTUK VIII. - Slotbepaling

Art. 19.Deze ordonnantie treedt in werking van zodra zij wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 6 maart 2008.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, B. CEREXHE De Minister van de Brussels Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Mevr. E. HUYTEBROECK _______ Nota (1) Gewone zitting 2006/2007. Documenten van het Parlement. - Ontwerp van ordonnantie, A-421/1.

Gewone zitting 2007/2008.

Documenten van het Parlement. - Verslag, A-421/2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van vrijdag 22 februari 2008.

^