Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 april 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008009216 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2008 is machtiging verleend aan ***** den ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende (...) Bij koninklijk besluit van 11 maart 2008 is machtiging verleend aan : Mevr. ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 08/04/2008 numac 2008000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 08/04/2008 numac 2008000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van **** ****, **** 6 «*****» van de **** van 24 december 2002. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008000294 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008000305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008009267 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 maart 2008 is Mevr. Hannecart, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, ambtshalve in ruste gesteld op datum van 31 januari 2008 's avonds. Betrokkene mag haar aanspraak op pen Bij koninklijke besluiten van 27 maart 2008 : - is een einde gesteld aan de functies van Mev(...) type koninklijk besluit prom. 18/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008012150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 18/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008012155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008012159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008012158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008012162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008012167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008012180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008012181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een dag anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008012207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de voortzetting van het « Fonds voor vorming in de scheikundige nijverheid » type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008012378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 13 mei 2004 Dhr. Pieters, Hugo, Belsele; Dhr. Smekens, August, Sinaai; Dhr. Van Havere, François, Melsele. Zij nemen vanaf 8 april 2004 hun rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008012380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen voor beroepsactiviteit Benoemingen Zilveren penning Koninklijk besluit van 13 mei 2004 : Dhr. Bevernaege, Jean, Gent; Dhr. Leroy, Jean, Charleroi. Bronzen penning Koninklijk besluit van 13 mei 2004 : Dhr. Kode Dhr. Pierard, Christian, Geldenaken; Dhr. Vanden, Borre Jose, Harelbeke. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008014072 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 29 februari 2008, dat in werking treedt op 1 maart 2008 wordt aan de heer Michel Looze, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal. type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008014099 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 3 op de spoorlijn 285 Val-Saint-Lambert - Hermalle-sous-Huy te Engis machtigt type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008022181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 maart 2008 wordt de heer Paul Van Sprundel, geboren op 5 februari 1958, op eigen verzoek ontslagen uit zijn staffunctie van directeur Budget & Beheerscontrole - Logistiek, bij de federale ov type koninklijk besluit prom. 18/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008024150 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008201058 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 worden de volgende eretitels verleend : - de heren André Delmarcelle, Jacques Duvivier en Christian Peeters worden bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde; de heer Jules Nom de heren Serge Genot, Raymond Polome, Freddy Rosy en Jean-Pierre Simal worden bevorderd tot Officie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008201057 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer **** eretekens Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt de **** medaille 1 **** klasse verleend aan ***** en ***** koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt de **** medaille 2 **** klasse (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008000293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Luik. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 05/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008027049 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen voor de aangiften bedoeld in artikel 4, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type ministerieel besluit prom. 26/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031143 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanduiding van het organisme dat geschikt is om de labels van garantie van oorsprong uit te geven en uit te wisselen voor rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008201056 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 21 februari 2008 wordt de VZW "CPE HN " vanaf 21 februari 2008 voor twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend v(...) Deze erkenning heeft het erkenningsnummer W.SO.480. Bij ministerieel besluit van 21 februari(...)

decreet

type decreet prom. 29/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de inrichting van de proeven voor de balans opmakende evaluaties in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan type decreet prom. 04/06/2007 pub. 08/04/2008 numac 2008033016 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007

beschikking

type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031111 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Conventie voor het Europees Centrum voor Weersvoorspellingen op middellange termijn, alsook van het Protocol over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, ondertekend te Brussel op 11 oktober 1973, aangenomen op 22 april 2005 type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031115 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, gedaan te Tampere op 18 juni 1998 type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031112 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van het Koninkrijk Bahrein, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Manama op 11 juli 2006 type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031113 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Federale Democratische Republiek Ethiopië, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 26 oktober 2006 type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031117 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Rwanda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kigali op 16 april 2007 type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031114 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 1 februari 2007 afgesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitrusting ter beschikking gesteld in het kader van de herwaardering van het kwalificerend onderwijs en de samenwerking tussen de Centra voor spitstechnologie en de Beroepsreferentiecentra type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031116 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg, gedaan te Brussel op 22 november 2004 type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031119 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031120 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008029187 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de Zonale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon gesubsidieerd niet-confessioneel vrij voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008029186 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor de Studentenmobiliteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008029193 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor studiebeurzen en -leningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 maart 2008, wordt artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden en d Onder B : "Plaatsvervangende leden" : 1° Vier plaatsvervangende leden die het officie(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008031168 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2007 wordt de heer Devleeschouwer, Paul, eerste attaché kader betrekking bij het Bestuur Financiën en Begroting , Directie van comptabiliteit, gemachti(...) Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 januari 2007 wordt de heer Schoolm(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008000334 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 14 maart 2008 wordt de vergunning voor het organiseren De hierboven bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit (...) type vergunning prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008000335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 20 maart 2008 wordt de vergunning tot het exploiteren van ee De hierboven bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit (...) type vergunning prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 19 maart 2008, wordt het ministerieel besluit v De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 19 maart 2008, wordt de vergunning om een bewa Dit besluit sorteert zijn effect op 7 augustus 2007. type vergunning prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008000339 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 19 maart 2008 wordt het ministerieel beslui De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008000340 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering tot vergunning Bij ministerieel besluit van 19 maart 2008, wordt de vergunni

erratum

type erratum prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008000349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 april 2008, pagina 18321, in de Nederlandse tekst van de benoeming van de heer TYZO, Michel, dient te worden gelezen « TYZO » in plaats van « TYSO ». type erratum prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008009239 bron federale overheidsdienst justitie Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenningen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2008, pagina 16712, wordt, in de Franstalige tekst, de erkenning van de vereniging « Servic

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008024121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming via mobiliteit Bij koninklijk besluit van 3 maart 2008 wordt Mevr. Sokolowski, Sophie, attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, met ingang van 1 juli 2007, via de vrijwillige mobiliteit, overgepla De vakrichting « Algemeen beheer » wordt aan belanghebbende toegewezen. Ze wordt ter beschikking(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008024127 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 maart 2008 wordt de heer Vieilvoye, Manuel, attaché bij Selor, met ingang van 15 februari 2008, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst in de klasse A1 als Attaché statistieken naar de Fed De vakrichting « Wetenschappen, Toegepaste wetenschappen, Studie en onderzoek » wordt aan belangheb(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008009266 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Verviers : 1; - Bergen : 1; - bij de rechtbank van koophandel te Brussel : 1 ; - bij het vredegerecht van het kanton Charle(...) - adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te Luik : 1; - bij het vredegerecht van het k(...)

document

type document prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008003121 bron federale overheidsdienst financien Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van België en van Nederland inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat ten behoeve van belastingonderzoek type document prom. -- pub. 08/04/2008 numac 2008022151 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Geneesmiddelen voor humaan gebruik geregistreerd tussen 1 september 2004 en 30 september 2004 (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^