Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 28 oktober 2010
gepubliceerd op 18 november 2010

Ordonnantie betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031514
pub.
18/11/2010
prom.
28/10/2010
ELI
eli/ordonnantie/2010/10/28/2010031514/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


28 OKTOBER 2010. - Ordonnantie betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1 Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 2 § 1. - Deze ordonnantie legt de algemene regels vast voor de oprichting en de werking van de infrastructuur voor ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via het Brusselse portaal voor de verspreiding van ruimtelijke informatie. § 2. - Ze zet de Richtlijn 2007/2/EG om, en betreft de verspreiding onder het publiek van ruimtelijke informatie en de uitwisseling ervan tussen overheidsinstanties, via een dienstennetwerk voor ruimtelijke gegevens.

Ze heeft tot doel te helpen bij de uitvoering van de milieubeleidsmaatregelen en van andere beleidsmaatregelen die de eisen voor milieubescherming moeten integreren, zoals vooropgezet door de Europese Unie, de lidstaten en hun indelingen en de regionale beleidskeuzes. Daarnaast moet ze de besluitvorming bij dit beleid ondersteunen evenals de activiteiten die een directe of indirecte invloed kunnen hebben op het milieu, en het ontwikkelen door derden bevorderen van diensten met meerwaarde ten voordele van zowel de overheidsinstanties als van het publiek.

Artikel 3 Verhouding tot andere wetteksten § 1. - Deze ordonnantie is van toepassing onverminderd de ordonnantie van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur, de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 6 maart 2008 houdende omzetting van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. § 2. - In het kader van de publieke toegang tot de verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens die wordt bedoeld in artikel 14, mag het hergebruik van de administratieve documenten in de zin van de ordonnantie van 6 maart 2008 slechts worden verhinderd in toepassing van artikel 14, paragrafen 2, 3, 4 en 6.

Wanneer de publieke toegang tot de verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens, bedoeld in artikelen 14 en 16, wordt uitgeoefend met het oog op een hergebruik in de zin van de ordonnantie van 6 maart 2008, mogen de persoonsgegevens in de zin van de wet van 8 december 1992 worden hergebruikt overeenkomstig artikel 14, § 3, 6° van deze ordonnantie. § 3. - Deze ordonnantie laat het bestaan of de eigendom van intellectuele eigendomsrechten onverlet.

Artikel 4 Definities In de zin van deze ordonnantie en van haar uitvoeringsbesluiten moet, behoudens andersluidende bepalingen in deze, worden verstaan onder : 1° « ruimtelijke gegevens » : gegevens die direct of indirect verwijzen naar een specifieke locatie of een specifiek geografisch gebied;2° « verzameling van ruimtelijke gegevens » : een identificeerbare verzameling van ruimtelijke gegevens;3° « ruimtelijk object » : een abstracte voorstelling van een reëel verschijnsel in relatie tot een specifieke locatie of een specifiek geografisch gebied;4° « metagegevens » : informatie waarin verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens worden beschreven en die het mogelijk maakt deze gegevens en diensten te zoeken, te inventariseren en te gebruiken;5° « diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens » : de verwerking van de ruimtelijke gegevens die zich bevinden in verzamelingen van ruimtelijke gegevens of de verwerking van de aanverwante metagegevens door middel van een computertoepassing;6° « infrastructuur voor ruimtelijke informatie » : metagegevens, verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens;netwerkdiensten en -technologieën; overeenkomsten betreffende de uitwisseling van, de toegang tot en het gebruik van de gegevens; en overeenkomstig deze ordonnantie ingestelde, beheerde of beschikbaar gemaakte mechanismen, processen en procedures voor coördinatie en monitoring; 7° « interoperabiliteit » : de mogelijkheid dat, zonder terugkerende handmatige verrichtingen, verzamelingen van ruimtelijke gegevens zodanig worden gecombineerd en dat diensten zodanig op elkaar inwerken dat het resultaat coherent is en de meerwaarde van de verzamelingen gegevens en van de diensten wordt verhoogd;8° « UrbIS » : de databases en de vector- of rasterbestanden die deel uitmaken van de UrbIS-producten die door het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG) worden verdeeld overeenkomstig de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 mei 1994 betreffende de opdracht tot promotie, distributie en dienstverlening aan de gebruikers van het product Brussels UrbIS-R-C, door het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest en van 4 juli 1996 ter uitbreiding van de opdrachten en de diensten van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest en voor de vaststelling van de nieuwe tarifering van de aangeboden diensten, in het kader van de promotie, de distributie en dienstverlening aan de gebruikers van het product Brussels UrbIS-R-C;9° « afgeleide UrbIS-gegevens » : elke verzameling ruimtelijke gegevens die ofwel wordt samengesteld door toevoeging van een attribuut aan bepaalde gegevens vervat in UrbiS, ofwel door samenvoeging van gegevens vervat in UrbIS, ofwel door splitsing van gegevens vervat in UrbIS, ofwel door de omlijning van de UrbIS-gegevens volledig of gedeeltelijk te volgen;10° « Brussels portaal voor de verspreiding van ruimtelijke informatie » : een internetsite of een ander geschikt telecommunicatiemiddel dat toegang verschaft tot de diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 9 en dat het Geoportaal voedt dat werd opgericht in toepassing van artikel 7 van het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010;11° « overheidsinstantie » : a) de bestuurlijke overheden zoals bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeenten, en de intercommunales waarvan de bevoegdheid het grondgebied van het Gewest niet overschrijdt, alsook de gemeentelijke en gewestelijke raadgevende instanties;b) elke natuurlijke of rechtspersoon die openbare bestuursfuncties uitoefent in de bevoegdheidssfeer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met inbegrip van specifieke taken, activiteiten of diensten met betrekking tot de materies die zijn opgenomen in artikel 6, § 1, II, III en V van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980;c) elke natuurlijke of rechtspersoon die onder toezicht van een orgaan of persoon als bedoeld in punt 11°, a) of b) belast is met openbare verantwoordelijkheden of functies of openbare diensten op milieugebied verleent. Worden met name bedoeld, de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of het Gewest minstens de helft van de stemmen hebben in een van de beheersinstanties, of minstens de helft van de financiering op zich nemen; 12° « derde partij » : elke natuurlijke of rechtspersoon die geen overheidsinstantie is;13° « BISA » : « Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse », administratie van het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;14° « BROH » : « Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting », administratie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;15° « BIM » : « Brussels Instituut voor Milieubeheer », opgericht bij koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, bevestigd door artikel 41 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen;16° « CIBG » : « Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest », opgericht door artikel 27 van de wet van 21 augustus 1987 houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten en houdende bepalingen met betrekking tot het Brussels Gewest;17° « productie » : alle activiteiten die verband houden met de verzameling, de opslag, de verwerking en de analyse die nodig zijn om statistieken en ruimtelijke gegevens op te stellen;18° « Commissie voor de bescherming van de persoonlijke Levenssfeer » : de commissie bedoeld in artikel 23 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;19° « Samenwerkingsakkoord » : het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie;20° « Richtlijn 2007/2/EG » : de Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Gemeenschap (INSPIRE);21° « Ordonnantie van 6 maart 2008 » : de ordonnantie van 6 maart 2008 houdende omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie;22° « Wet van 8 december 1992 » : de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. HOOFDSTUK II. - Toepassingssfeer Artikel 5 Verzamelingen van ruimtelijke gegevens § 1. - Deze ordonnantie is van toepassing op de verzamelingen van ruimtelijke gegevens die aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° ze zijn beschikbaar in elektronisch formaat;2° ze worden bewaard door of namens : a) een overheidsinstantie, in die zin dat ze zijn geproduceerd of ontvangen door die instantie en binnen haar publieke taak vallen, dan wel worden beheerd of bijgewerkt door die instantie en binnen haar publieke taak vallen;b) een derde partij die deze verzamelingen van gegevens ter beschikking stelt via het Brusselse portaal voor de verspreiding van ruimtelijke informatie, overeenkomstig artikel 12;3° ze hebben betrekking op een of meer vastgestelde thema's krachtens artikel 6. § 2. - Deze ordonnantie heeft betrekking op verzamelingen van gegevens zoals bedoeld in paragraaf 1 die zijn aangeduid door het Coördinatiecomité, opgericht krachtens artikel 13 van het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010, zoals verzamelingen van ruimtelijke gegevens van het Geoportaal, opgesteld in toepassing van artikel 7 van het genoemde samenwerkingsakkoord. § 3. - Deze ordonnantie is eveneens van toepassing op de verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in paragraaf 1 die ofwel elk bestaan in slechts één exemplaar, ofwel, indien er meerdere kopieën van bestaan, referentieverzamelingen van ruimtelijke gegevens vormen in de zin van de tweede alinea.

Wanneer er meerdere kopieën zijn van een verzameling van ruimtelijke gegevens zoals bedoeld in paragraaf 1, bepaalt het « GeoBru »-comité, bedoeld in artikel 18, welke de Brusselse referentieverzameling van ruimtelijke gegevens is, rekening houdend met het operationele karakter van de gegevens. § 4. - In het geval van verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in paragraaf 1, 2° waarvan een derde partij intellectuele eigendomsrechten bezit, kan de overheidsinstantie slechts handelen in toepassing van deze ordonnantie indien deze derde partij hiermee instemt.

Wanneer een overheidsinstantie bij een derde partij een bestelling plaatst van gegevens of van verzamelingen van ruimtelijke gegevens die worden beschermd door het auteursrecht of door het recht sui generis van de databases, voorziet ze, in het bestek of, in voorkomend geval, in de overeenkomst, een bepaling krachtens welke de respectieve exploitatierechten van de auteur(s) of de producent(en) worden overgedragen. § 5. - In afwijking van §§ 1 tot 3, is deze ordonnantie slechts van toepassing op verzamelingen van ruimtelijke gegevens die door of namens een gemeente of een intercommunale bewaard worden, indien de ordonnantiële of reglementaire bepalingen de verzameling of de verspreiding ervan voorschrijven.

Artikel 6 Thema's van de ruimtelijke gegevens § 1. - De thema's van ruimtelijke gegevens worden bepaald in de bijlagen van deze ordonnantie. § 2. - Op voorstel van het « GeoBru »-comité bedoeld in artikel 18, kan de Regering andere thema's van ruimtelijke gegevens definiëren die moeten voldoen aan alle of een deel van de bepalingen van deze ordonnantie.

Artikel 7 Diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens Deze ordonnantie is eveneens van toepassing op de diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens die verband houden met de gegevens die deel uitmaken van de verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 5, § 1.

HOOFDSTUK III. - Brussels portaal voor de verspreiding van ruimtelijke informatie Artikel 8 Metagegevens § 1. - Overeenkomstig artikel 13 worden metagegevens opgesteld en bijgewerkt met betrekking tot, enerzijds, de verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 5, §§ 2 en 3 en, anderzijds, de diensten met betrekking tot deze gegevens zoals bedoeld in artikel 9, §§ 2 en 3.

De metagegevens omvatten minstens de verplichte aspecten die zijn opgenomen in bijlage 4.

Het « GeoBru »-comité bedoeld in artikel 18 stelt een technisch document ter beschikking van de overheidsinstanties en van de derde partijen bedoeld in artikel 5 § 1, 2°. Dit technisch document preciseert het formaat waarin de informatie in bijlage 4 beschikbaar zal zijn, overeenkomstig de norm ISO 19115. § 2. - De metagegevens kunnen andere informatie omvatten dan degene die is opgenomen in bijlage 4, op voorwaarde evenwel dat deze informatie compatibel is met de norm ISO 19115.

In dit geval kunnen de betrokken overheidsinstanties evenwel de toegang tot deze informatie beperken. § 3. - De metagegevens die betrekking hebben op een of meer van de thema's bedoeld in artikel 6, § 1, worden opgesteld overeenkomstig het volgende tijdsschema : 1° uiterlijk twee jaar na de datum van aanneming van de uitvoeringsbepalingen overeenkomstig artikel 5, paragraaf 4 van Richtlijn 2007/2/EG, voor de verzamelingen van ruimtelijke gegevens die overeenstemmen met de in bijlagen 1 en 2 van deze richtlijn vermelde thema's;2° uiterlijk vijf jaar na de datum van aanneming van de uitvoeringsbepalingen overeenkomstig artikel 5, paragraaf 4 van Richtlijn 2007/2/EG, voor de verzamelingen van ruimtelijke gegevens die overeenstemmen met de in bijlage 3 van deze richtlijn vermelde thema's;3° bij de productie van nieuwe verzamelingen van ruimtelijke gegevens. Artikel 9 Netwerk van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens § 1. - Overeenkomstig artikel 13 wordt een dienstennetwerk opgericht en geëxploiteerd zoals gedefinieerd in de paragrafen 2 tot 4. Dit dienstennetwerk wordt « Brussels portaal voor de verspreiding van ruimtelijke informatie » genoemd en heeft betrekking op de verzamelingen van ruimtelijke gegevens en de diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens waarvoor metagegevens werden opgesteld overeenkomstig deze ordonnantie. § 2. - Overeenkomstig artikel 13 en met betrekking tot de verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 5, § 2, worden de volgende diensten opgericht en geëxploiteerd : 1° zoekdiensten, die het mogelijk maken verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens op te zoeken op basis van de inhoud van de overeenkomstige metagegevens, en de inhoud van de metagegevens weer te geven;2° raadpleegdiensten, die het minstens mogelijk maken gegevens weer te geven, in meerdere gegevensverzamelingen te navigeren, in of uit te zoomen, panoramisch of met overlays weer te geven en om de legendes en de relevante inhoud van de metagegevens weer te geven;3° downloaddiensten, die het mogelijk maken kopieën van verzamelingen van ruimtelijke gegevens geheel of gedeeltelijk te downloaden en er, waar praktisch mogelijk, rechtstreeks toegang toe te hebben;4° verwerkingsdiensten, die het mogelijk maken verzamelingen van ruimtelijke gegevens om te zetten om tot interoperabiliteit te komen, zoals bedoeld in artikel 11;5° diensten die het mogelijk maken diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens op te roepen. Deze diensten moeten bovendien rekening houden met de volgende eisen : 1° ze houden rekening met relevante gebruikerseisen en zijn gebruiksvriendelijk;2° ze zijn beschikbaar voor het publiek en via internet of andere telecommunicatiemiddelen toegankelijk, overeenkomstig artikelen 14 en 15;3° ze zijn ontworpen volgens een formaat met open specificaties met het oog op de interoperabiliteit van de gegevens, en waarvan de technische specificaties publiek zijn en zonder beperkingen op het vlak van toegang of toepassing, wanneer een dergelijk formaat bestaat;4° ze worden geëxploiteerd overeenkomstig de regels bedoeld in artikel 11, § 1, en te dien einde worden de verwerkingsdiensten bedoeld in paragraaf 2, alinea 1, 4° gecombineerd met de andere in deze paragraaf bedoelde diensten;5° ze zijn bruikbaar van op het Geoportaal dat wordt opgericht door artikel 7 van het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010. § 3. - Overeenkomstig artikel 13 worden de volgende diensten opgericht en geëxploiteerd met betrekking tot de verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 5, § 3 : 1° de diensten gedefinieerd in paragraaf 2, 1°, zonder dat deze evenwel moeten voldoen aan de vereisten bedoeld in punten 4° en 5° van het tweede lid van paragraaf 2;2° raadpleegdiensten die het mogelijk maken de gegevens visueel weer te geven en die voldoen aan de vereisten bedoeld in 4° en 5° van alinea 2 van paragraaf 2. § 4. - Dit artikel legt geen centralisering op van de verzamelingen van ruimtelijke gegevens die in het bezit zijn van afzonderlijke overheidsinstanties in één of meer gegevensbestanden, op voorwaarde evenwel dat de verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens toegankelijk zijn, overeenkomstig deze ordonnantie, via het portaal bedoeld in paragraaf 1.

Artikel 10 Zoekcriteria § 1. - Voor de diensten bedoeld in artikel 9, § 2 moet de minimale combinatie van zoekcriteria, die hieronder wordt opgesomd, worden uitgevoerd : 1° trefwoorden;2° de classificering van de diensten en van de verzamelingen van ruimtelijke gegevens;3° de kwaliteit en de temporele dekking van de ruimtelijke gegevens;4° de mate van overeenstemming met de uitvoeringsbepalingen bedoeld in artikel 7, § 1 van de Richtlijn 2007/2/EG;5° de maximale geografische omvang;6° voorwaarden van toepassing voor de toegang tot en het gebruik van de verzamelingen van ruimtelijke gegeven en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens;7° overheidsinstanties of derde partijen die verantwoordelijk zijn voor de oprichting, het beheer, het onderhoud en de verspreiding van de verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens. Op voorstel van het « GeoBru »-comité bedoeld in artikel 18 kan de Regering andere zoekcriteria definiëren. § 2. - Voor de diensten bedoeld in artikel 9, § 3 zal minstens één van de zoekcriteria bedoeld in paragraaf 1, met uitzondering van 4°, worden uitgevoerd.

Artikel 11 Interoperabiliteit § 1. - De verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 5 en de diensten bedoeld in artikel 9 zijn interoperabel.

Daartoe worden de ruimtelijke gegevens ontworpen volgens de geomatische referentie van het UrbIS-basisplan, volgens de versie die beschikbaar is op het moment van de productie van de verzamelingen van ruimtelijke gegevens of van de diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens. § 2. - De verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 5, § 2 en de diensten met betrekking tot deze gegevens bedoeld in artikel 9, § 2 zijn ook interoperabel overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen bedoeld in artikelen 7 en 16, a) van de Richtlijn 2007/2/EG. Deze verzamelingen van ruimtelijke gegevens worden overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen ter beschikking gesteld ofwel door de aanpassing van de bestaande verzamelingen van ruimtelijke gegevens, ofwel door de in artikel 9, § 2, alinea 1, 4° bedoelde verwerkingsdiensten. § 3. - Uiterlijk twee jaar na de aanneming, van de in paragraaf 2 bedoelde uitvoeringsbepalingen, zullen de nieuw verzamelde en uitgebreid geherstructureerde verzamelingen van ruimtelijke gegevens en de desbetreffende diensten beschikbaar zijn overeenkomstig deze bepalingen.

De andere nog in gebruik zijnde verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens zullen uiterlijk zeven jaar na de aanneming van de uitvoeringsbepalingen beschikbaar zijn in overeenstemming met deze bepalingen. § 4. - De informatie, die nodig is om te voldoen aan de in paragraaf 1 vermelde voorschriften, worden inclusief de gegevens, codes en technische classificaties ter beschikking gesteld van de overheidsinstanties en derde partijen onder zodanige voorwaarden dat die informatie zonder beperking voor dat doel kan worden aangewend. § 5. - Om de coherentie te garanderen van ruimtelijke gegevens die betrekking hebben op een geografisch kenmerk dat gedeeltelijk is gesitueerd in een gebied onder de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gedeeltelijk in een gebied onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest, sluit de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de nodige akkoorden met de Federale Staat en/of met de gemeenschappen en de overige gewesten om de afbeelding en de plaats van dergelijke gemeenschappelijke kenmerken te bepalen.

Artikel 12 Verbinding met het Brussels portaal voor de verspreiding van ruimtelijke informatie § 1. - De Regering bepaalt de overheid die de nodige maatregelen treft opdat de overheidsinstanties de technische mogelijkheid zouden krijgen om hun verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens te koppelen aan het netwerk bedoeld in artikel 9, § 1.

Wanneer de maatregelen bedoeld in paragraaf 1 van dit artikel betrekking hebben op de verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 5, § 2 en de desbetreffende diensten bedoeld in artikel 9, § 2, zullen ze voldoen aan de uitvoeringsbepalingen bedoeld in artikel 16, b) van Richtlijn 2007/2/EG. § 2. - Derde partijen, die erom vragen of die dit aanvaarden op vraag van de Regering of van het « GeoBru »-comité bedoeld in artikel 18, kunnen hun verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens koppelen aan het netwerk bedoeld in artikel 9, indien deze verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens voldoen aan deze ordonnantie.

In onderlinge overeenstemming bepalen één of meer overheidsinstanties, aangesteld door het « GeoBru »-comité bedoeld in artikel 18, en de derde partijen, die gebruik maken van de door alinea 1 voorziene mogelijkheid, in een overeenkomst de voorwaarden en modaliteiten onder welke de gekoppelde verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens publiekelijk toegankelijk zijn, krachtens artikel 14, en gebonden zijn aan uitwisseling, krachtens artikel 15. De verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens respecteren de regels voor de uitvoering van deze ordonnantie, waaronder met name de verplichtingen omtrent de metagegevens, de netwerkdiensten en de interoperabiliteit.

Artikel 13 Verantwoordelijkheden § 1. - De metagegevens bedoeld in artikel 8, §§ 1 en 2 worden opgesteld en bijgewerkt door de overheidsinstanties of de derde partijen bedoeld in artikel 5, § 1, 2°.

Deze overheidsinstanties of derden garanderen de overeenstemming van deze metagegevens met de bepalingen die deel uitmaken van deze ordonnantie en met de bepalingen die zijn aangenomen krachtens deze ordonnantie, en zien erop toe dat ze volledig en van voldoende kwaliteit zijn.

Wanneer een overheidsinstantie de productie van één of meer verzamelingen van ruimtelijke gegevens bestelt, omvat deze bestelling eveneens de productie van de ermee verband houdende metagegevens. § 2. - De verzamelingen van ruimtelijke gegevens worden beheerd, verspreid en in overeenstemming gebracht met de bepalingen die deel uitmaken van deze ordonnantie of die zijn aangenomen krachtens deze ordonnantie door de overheidsinstanties of de derde partijen bedoeld in artikel 5, § 1, 2°. § 3. - De diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens worden opgericht, beheerd en onderhouden door de overheidsinstanties of de derde partijen bedoeld in artikel 5, § 1, 2°.

Deze overheidsinstanties of derde partijen garanderen de overeenstemming van deze diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens met de bepalingen die deel uitmaken van deze ordonnantie of die zijn aangenomen krachtens deze ordonnantie. § 4. - De Regering bepaalt de modaliteiten met betrekking tot de invoering en het onderhoud van het Brussels portaal voor de verspreiding van ruimtelijke informatie.

De Regering bepaalt de instelling die aan de overheid materiële en technische ondersteuning biedt bij de uitvoering van de paragrafen 1 tot 5. § 5. - De e-commercediensten bedoeld in artikel 14, § 5, alinea 3 worden opgericht en beheerd door de overheidsinstanties of de derde partijen bedoeld in artikel 5, § 1, 2°. § 6. - Het « GeoBru »-comité bedoeld in artikel 18 kan een akkoord sluiten met deze overheidsinstanties om te garanderen dat, alleen of samen met deze overheidsinstanties, aan alle of een deel van de verplichtingen voorzien in paragrafen 1 tot 5 wordt voldaan. § 7. - De overheidsinstanties bedoeld in paragraaf 2 zijn de verantwoordelijken ten aanzien van verwerkingen in de zin van artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992.

HOOFDSTUK IV. - Modaliteiten voor toegang tot het Brusselse portaal voor de verspreiding van ruimtelijke informatie Artikel 14 Publieke toegang tot de verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 5, § 2, en de diensten met betrekking tot deze gegevens zoals bedoeld in artikel 9, § 2, alinea 1 § 1. - Zonder afbreuk aan artikel 15 zijn de verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 5, § 2 en de diensten met betrekking tot deze gegevens bedoeld in artikel 9, § 2, alinea 1 publiekelijk toegankelijk voor geoorloofde doeleinden zoals bedoeld in artikel 2, § 2 en overeenkomstig huidig artikel. § 2. - De overheidsinstanties of derde partijen die gebruik maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 12, § 2 mogen de publieke toegang tot verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens bedoeld in paragraaf 1 beperken via de diensten bedoeld in artikel 9, § 2, alinea 1, 1°, indien een dergelijke toegang de internationale betrekkingen, de openbare veiligheid of de nationale defensie zou schaden. § 3. - De overheidsinstanties of derde partijen die gebruik maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 12, § 2 mogen de publieke toegang tot de verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens bedoeld in paragraaf 1 beperken via de diensten bedoeld in artikel 9, § 2, alinea 1, 2° tot 5°, wanneer een dergelijke toegang een of meer van de volgende aspecten zou schaden : 1° het vertrouwelijke karakter van handelingen van overheidsinstanties, indien deze vertrouwelijkheid bij wet, decreet of ordonnantie is voorzien;2° de internationale betrekkingen, openbare veiligheid of nationale defensie;3° de rechtsgang, de mogelijkheid voor een persoon om een eerlijk proces te krijgen of de mogelijkheid voor een overheid om een onderzoek van strafrechtelijke of disciplinaire aard in te stellen;4° de vertrouwelijkheid van commerciële of industriële informatie, om een gewettigd economisch belang te beschermen, met inbegrip van het algemeen belang dat met statistische en fiscale geheimhouding is gediend;5° de intellectuele eigendomsrechten;6° de naleving van de wet van 8 december 1992. In dit opzicht wordt het advies gevraagd van het in artikel 18 bedoelde « GeoBru »-comité in de gevallen en volgens de modaliteiten die door de Regering worden vastgelegd.

Wanneer een hergebruik in de zin van de ordonnantie van 6 maart 2008 van de ruimtelijke gegevens gepland is, mogen persoonsgegevens in de zin van de wet van 8 december 1992 slechts worden hergebruikt indien de anonimiteit van deze gegevens kan worden bewaard bij het geplande hergebruik. 7° de belangen of de bescherming van de persoon die de gevraagde informatie op vrijwillige basis heeft verstrekt, zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn of te kunnen worden, tenzij die persoon ermee heeft ingestemd dat de betrokken informatie wordt vrijgegeven;8° de bescherming van het milieu waarop deze gegevens betrekking hebben, zoals bijvoorbeeld de habitat van zeldzame soorten. § 4. - De in paragrafen 2 en 3 vermelde redenen voor het beperken van de toegang dienen restrictief te worden geïnterpreteerd, waarbij rekening moet worden gehouden met het openbaar belang dat gediend wordt met de toegang. In alle gevallen moet het openbaar belang van de toegang worden afgewogen tegen het belang dat wordt nagestreefd door het beperken van de toegang of het stellen van voorwaarden aan de toegang.

De toegang tot de informatie over de emissies in het milieu kan niet worden beperkt krachtens paragraaf 3, 1°, 4°, 6° tot 8°. § 5. - De verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens bedoeld in paragraaf 1 zijn kosteloos toegankelijk overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgelegd in de klikvergunningen of gewone vergunningen betreffende hun gebruik.

De Regering kan evenwel toelaten, in voorkomend geval op voorstel van het « GeoBru »-comité bedoeld in artikel 18, dat de overheidsinstanties een vergoeding verlangen, binnen de volgende perken : 1° De diensten bedoeld in artikel 9, § 2, alinea 1, 1° en 4° blijven kosteloos;2° De diensten bedoeld in artikel 9, § 2, alinea 1, 2° en 3° mogen niet gebonden zijn aan een vergoeding, behalve indien deze het behoud van de verzamelingen van ruimtelijke gegevens en van de diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens garandeert, vooral wanneer het gaat om een zeer groot volume van gegevens die regelmatig worden bijgewerkt; Wanneer de overheidsinstanties de diensten bedoeld in artikel 9, § 2, alinea 1, 2°, 3° en 5° tegen betaling ter beschikking stellen, moeten kosteloos e-commercediensten worden voorzien overeenkomstig artikel 13. Aan deze diensten kunnen bewijzen van afstand, klikvergunningen of indien noodzakelijk vergunningen worden gekoppeld. § 6. - De gegevens die publiekelijk toegankelijk zijn door de diensten bedoeld in artikel 9, § 2, alinea 1, 2° kunnen dit zijn in een vorm die hun hergebruik voor commerciële doeleinden verhindert. § 7. - De ruimtelijke gegevens mogen slechts worden gebruikt met uitdrukkelijk vermelding van hun bron.

Artikel 15 Uitwisseling van de verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 5, § 2 en van de diensten met betrekking tot deze gegevens bedoeld in artikel 9, § 2 § 1. - De verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 5, § 2 et de diensten met betrekking tot deze gegevens bedoeld in artikel 9, § 2 worden uitgewisseld tussen overheidsinstanties.

Deze overheidsinstanties hebben toegang tot deze verzamelingen en diensten, kunnen ze uitwisselen en gebruiken voor overheidstaken die invloed hebben op het milieu en op het gewestelijke beleid, overeenkomstig dit artikel. § 2. - De verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens bedoeld in paragraaf 1 worden uitgewisseld tussen de overheidsinstanties en de andere Belgische overheidsinstanties.

Deze overheidsinstanties hebben toegang tot deze verzamelingen en diensten, kunnen ze uitwisselen en gebruiken voor overheidstaken die invloed hebben op het milieu, overeenkomstig dit artikel.

In de zin van deze paragraaf wordt verstaan onder « andere Belgische overheidsinstantie » : elke overheidsinstantie in de zin van artikel 3, 9), a) en b) van Richtlijn 2007/2/EG, zoals omgezet door de bevoegde wetgever en dienovereenkomstig geïnterpreteerd in de bovenvermelde bepalingen. § 3. - De in paragraaf 1 bedoelde verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens worden uitgewisseld tussen de overheidsinstanties en de overheidsinstanties die afhangen van andere lidstaten of de instellingen en de instanties van de Europese Unie.

Deze overheidsinstanties, instellingen en instanties kunnen er toegang toe krijgen, ze uitwisselen en ze gebruiken voor de uitvoering van overheidstaken die van invloed kunnen zijn op het milieu, overeenkomstig dit artikel.

De instellingen en de instanties van de Europese Unie hebben toegang tot de verzamelingen van ruimtelijke gegevens en de diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens onder geharmoniseerde voorwaarden, overeenkomstig de in artikel 17, punt 8 van Richtlijn 2007/2/EG bedoelde uitvoeringsbepalingen.

In de zin van deze paragraaf wordt verstaan onder « andere overheidsinstantie die afhangt van een andere lidstaat » : elke overheidsinstantie in de zin van artikel 3, 9), a) en b) van Richtlijn 2007/2/EG, zoals omgezet door de bevoegde wetgever van deze lidstaat en dienovereenkomstig geïnterpreteerd in de bovenvermelde bepalingen. § 4. - De in paragraaf 1 bedoelde verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens worden uitgewisseld tussen de overheidsinstanties en de instanties opgericht bij internationale overeenkomsten waarbij de Europese Unie en de lidstaten partij zijn.

Deze instanties kunnen er toegang toe krijgen, ze uitwisselen en ze gebruiken, met het oog op de uitvoering van taken die van invloed kunnen zijn op het milieu en op basis van wederkerigheid en gelijke behandeling en overeenkomstig dit artikel. § 5. - Elke beperking die praktische belemmeringen kan meebrengen, die zich voordoen op de plaats van gebruik, voor de uitwisseling van verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens bedoeld in paragrafen 1 tot 3, is uitgesloten.

De overheidsinstanties kunnen de uitwisseling evenwel beperken : 1° indien deze uitwisseling de rechtsgang, de openbare veiligheid, de nationale defensie of de internationale beperkingen in gevaar brengt;2° indien er een schending is van de wet van 8 december 1992, volgens de modaliteiten voorzien in artikel 14, § 3, 6°. § 6. - De uitwisseling van gegevens bedoeld in paragrafen 1 tot 4 is kosteloos.

De Regering kan de overheidsinstanties die verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens bedoeld in paragraaf 1 verstrekken, evenwel toestaan een vergoeding te verlangen, op voorstel van het « GeoBru »-comité bedoeld in artikel 18 en binnen de volgende perken : 1° in geen geval wordt een vergoeding verlangd voor door de Lidstaten aan instellingen en instanties van de Europese Unie verstrekte verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens die zij nodig hebben ter vervulling van hun verplichtingen met betrekking tot verslaglegging krachtens de Europese wetgeving inzake het milieu;2° de vergoeding moet ten volle verenigbaar zijn met de algemene doelstelling om de uitwisseling van verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens tussen overheidsinstanties te vergemakkelijken;3° de vergoeding blijft beperkt tot een minimum dat nodig is om de noodzakelijke kwaliteit en beschikbaarheid van verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens te garanderen, vermeerderd met een redelijk rendement op de investering, in voorkomend geval met inachtneming van de vereisten inzake zelffinanciering van de overheidsinstanties die verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens verstrekken. De overheidsinstanties die verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens verstrekken, kunnen vergunningen toekennen. Hun toekenning moet beantwoorden aan de doelstelling om het uitwisselen van verzamelingen van ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens tussen openbare instanties te vergemakkelijken.

Artikel 16 Opzoeking en publieke weergave van de verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 5, § 3 § 1. - De diensten bedoeld in artikel 9, § 3 zijn publiekelijk en kosteloos toegankelijk voor de informatie van personen. § 2. - De overheidsinstanties of derde partijen die gebruik maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 12, § 2 kunnen enerzijds de publieke toegang tot de diensten bedoeld in artikel 9, § 3, 1° beperken in het geval de publieke toegang schade zou toebrengen aan één of meer van de belangen bedoeld in artikel 14, § 2, en anderzijds de publieke toegang tot de diensten bedoeld in artikel 9, § 3, 2° beperken voor zover de publieke toegang een of meer van de aspecten bedoeld in artikel 14, § 3 zou schaden.

Ter fine van het voorgaand lid handelt de overheidsinstantie of de derde partij die gebruik maakt van de mogelijkheid voorzien in artikel 12, § 2, in overeenstemming met artikel 14, § 4.

Artikel 17 Uitwisseling tussen overheidsinstanties van de verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 5, § 3 en van de diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 9, § 3 § 1. - De diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 9, § 3 worden kosteloos uitgewisseld tussen overheidsinstanties in de zin van artikel 15, § 1.

De uitwisseling van de diensten bedoeld in de voorgaande alinea kan echter worden beperkt overeenkomstig artikel 15, § 5, tweede lid. § 2. - De overheidsinstanties kunnen kosteloos toegang krijgen tot en gebruik maken van de verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 5, § 3, met het oog op de uitvoering van overheidstaken die invloed hebben op het milieu en met het oog op het gewestelijke beleid.

De toegang tot en het gebruik van de verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in het voorgaand lid kunnen evenwel worden beperkt overeenkomstig artikel 15, § 5, tweede lid.

HOOFDSTUK V. - Administratieve structuur Artikel 18 GeoBru-comité § 1. - De Regering richt een « GeoBru-comité » op en bepaalt zijn samenstelling, zijn taken en zijn werkingsregels.

De Regering bepaalt de nodige menselijke en budgettaire middelen die worden toegekend aan het « GeoBru-comité » en/of, in voorkomend geval, individueel aan de overheden die het comité vormen, met het oog op de vervulling van de in het eerste lid bedoelde opdrachten.

Artikel 19 Andere instellingen Op voorstel van het in artikel 18 bedoelde « GeoBru-comité » richt de Regering andere instellingen op die nodig zijn voor de uitvoering van deze ordonnantie en de omzetting van Richtlijn 2007/2/EG. HOOFDSTUK VI. - Diverse bepalingen Artikel 20 De Regering bepaalt de modaliteiten met betrekking tot : 1° de vertegenwoordiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen het Coördinatiecomité bedoeld in artikel 13 van het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010;2° de deelname aan het contactpunt met de Europese Unie voor wat de uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG betreft;3° de tenlasteneming van de kosten, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die voortvloeien uit de toepassing door het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010;4° de uitbating van het Brussels portaal voor de verspreiding van ruimtelijke informatie;5° de tenlasteneming van de opvolg- en rapportageverplichting die wordt bedoeld in artikel 21 van Richtlijn 2007/2/EG. Artikel 21 § 1. - De Regering kan de bepalingen van deze ordonnantie opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen met het oog op de omzetting en uitvoering van de bepalingen die voortvloeien uit de verdragen met betrekking tot de Europese Unie en de aangelegenheden uit het voorwerp en het toepassingsveld van deze ordonnantie.

De Regering kan alle maatregelen goedkeuren die nodig zijn voor de omzetting en uitvoering van de bepalingen die voortvloeien uit de verdragen met betrekking tot de Europese Unie en de aangelegenheden uit het voorwerp en het toepassingsveld van deze ordonnantie. § 2. - Als de Regering de bevoegdheid uitoefent zoals bepaald in de eerste paragraaf voor een aangelegenheid die uitdrukkelijk voor de wetgevende macht voorbehouden is door de Grondwet en de bijzondere wetten tot hervorming der instellingen, moeten de goedgekeurde besluiten worden bevestigd door de wetgevende macht binnen een termijn van een jaar vanaf hun inwerkingtreding.

De in het eerste lid bedoelde besluiten worden geacht nooit van kracht te zijn geworden als ze niet worden bevestigd binnen de termijn zoals voorzien in hetzelfde lid.

BIJLAGE 1 Referentiegegevens 1. Systemen voor verwijzing door middel van coördinaten Systemen om aan ruimtelijke informatie een unieke reeks coördinaten (x, y, z) en/of breedte, lengte en hoogte toe te kennen, gebaseerd op een horizontaal en verticaal geodetische datum.2. Geografisch rastersysteem Geharmoniseerde multiresolutieraster met een gemeenschappelijk beginpunt en gestandaardiseerde plaats en grootte van de gridcellen.3. Geografische namen Namen van gebieden, regio's, plaatsen, steden, voorsteden, gemeenten, nederzettingen, of andere geografische of topografische elementen van openbaar of historisch belang.4. Administratieve eenheden Door administratieve grenzen gescheiden lokale, regionale en nationale bestuurlijke eenheden die deel uitmaken van gebieden waarover de lidstaten rechtsbevoegdheid hebben en/of uitoefenen.5. Adressen Locatie van onroerende zaken, gebaseerd op adresaanduidingen, gewoonlijk aan de hand van de straatnaam, het huisnummer en de postcode.6. Kadastrale percelen Gebieden die worden bepaald door kadastrale registers of een equivalent daarvan.7. Vervoersnetwerken Netwerken voor vervoer over de weg, per spoor, in de lucht en over het water en de aanverwante infrastructuur met inbegrip van koppelingen tussen verschillende netwerken en het transeuropees vervoersnetwerk.8. Hydrografie Hydrografische elementen, waaronder mariene gebieden en alle andere waterlichamen en daarmee verband houdende elementen, met inbegrip van stroomgebieden en deelstroomgebieden, in voorkomend geval volgens de omschrijvingen vermeld in Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, en in de vorm van netwerken.9. Beschermde gebieden Gebieden die worden aangeduid of beheerd in het kader van internationale en communautaire wetgeving of wetgeving van de lidstaten om specifieke doelstellingen op het vlak van milieubescherming te verwezenlijken. BIJLAGE 2 Globale gegevens en fysisch-geografische gegevens 1. Hoogte Digitale hoogtemodellen voor land-, ijs- en oceaanoppervlakken, inclusief landhoogte, bathymetrie en kustlijn.2. Bodemgebruik Fysieke en biologische bedekking van het aardoppervlak, met inbegrip van kunstmatige oppervlakken, landbouwgebieden, bossen, halfnatuurlijke gebieden, moeraslanden en wateroppervlakken.3. Orthobeeldvorming Geogerefereerde beeldgegevens van het aardoppervlak, afkomstig van sensoren op satellieten of vliegtuigen.4. Geologie Geologie, gekenmerkt volgens samenstelling en structuur, inclusief vast gesteente, waterhoudende grondlagen en geomorfologie. BIJLAGE 3 Menselijk-geografische gegevens en milieugegevens 1. Statistische eenheden Eenheden voor verspreiding en gebruik van statistische informatie.2. Gebouwen Geografische locatie van gebouwen.3. Bodem Bodem en ondergrond, gekenmerkt volgens diepte, textuur, structuur en inhoud van deeltjes en organisch materiaal, steenachtigheid, erosie en, waar passend, gemiddelde hellingsgraad en verwachte wateropslagcapaciteit. 4. Landgebruik Het grondgebied, gekenmerkt volgens zijn huidige en geplande toekomstige functionele dimensie of sociaaleconomische bestemming (b.v. wonen, industrieel, commercieel, landbouw, bosbouw, recreatie). 5. Menselijke gezondheid en veiligheid De geografische spreiding van veel voorkomende ziekten (allergieën, kankers, ademhalingsziekten, enz.), informatie over de gevolgen voor de gezondheid (biomarkers, vruchtbaarheidsdaling, epidemieën) of het welzijn van de mens (vermoeidheid, stress, enz.) die direct (luchtvervuiling, chemicaliën, aantasting van de ozonlaag, lawaai, enz.) of indirect (voeding, genetisch gemodificeerde organismen, enz.) verband houden met de kwaliteit van het milieu. 6. Nutsdiensten en overheidsdiensten Nutsvoorzieningen zoals riolering, afvalbeheer, energievoorziening, watervoorziening, bestuurlijke en maatschappelijke instanties van de overheid, zoals bestuurlijke overheden, civiele bescherming, scholen en ziekenhuizen. 7. Milieubewakingsvoorzieningen Locatie en werking van milieubewakingsvoorzieningen, met inbegrip van waarneming en meting van emissies, de staat van de milieucompartimenten en van andere ecosysteemparameters (biodiversiteit, ecologische omstandigheden van vegetatie, enz.) door of namens de overheidsinstanties. 8. Vestigingen voor productie en industrie Industriële productievestigingen, met inbegrip van installaties die onder Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging vallen en installaties voor wateronttrekking, mijnbouw, opslagplaatsen.9. Installaties voor landbouw en aquacultuur Installaties voor landbouw en productie (met inbegrip van irrigatiesystemen, broeikassen en stallen).10. Spreiding van de bevolking - demografie Geografische spreiding van de bevolking, met inbegrip van bevolkingskenmerken en activiteitsniveaus, verzameld per raster, regio, administratieve eenheid of andere analytische eenheid.11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden Gebieden die worden beheerd, gereguleerd of gebruikt voor rapportage op internationaal, Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau, met inbegrip van stortplaatsen, beperkte gebieden rond drinkwaterbronnen, nitraatgevoelige gebieden, gereguleerde vaarwegen op zee of op grote binnenwateren, gebieden voor het storten van afval, gebieden waar geluidsbeperkingen gelden, gebieden met toestemming voor exploratie en mijnbouw, stoomgebieden, relevante rapportage-eenheden en gebieden voor kustbeheer.12. Gebieden met natuurrisico's Kwetsbare gebieden die worden gekenmerkt door natuurrisico's (alle atmosferische, hydrologische, seismische, vulkanische verschijnselen en ongecontroleerde branden die door hun locatie, hevigheid en frequentie, mogelijk ernstige maatschappelijke gevolgen kunnen hebben), zoals overstromingen, aardverschuivingen en -verzakkingen, lawines, bosbranden, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.13. Atmosferische omstandigheden Fysische omstandigheden in de atmosfeer, met inbegrip van ruimtelijke gegevens die gebaseerd zijn op metingen, modellen of een combinatie daarvan, en met inbegrip van meetlocaties.14. Meteorologische geografische kenmerken Weersomstandigheden en de meting daarvan;neerslag, temperatuur, verdamping, windsnelheid en windrichting. 15. Oceanografische geografische kenmerken Fysische kenmerken van oceanen (stroming, zoutgehalte, golfhoogte, enz.). 16. Zeegebieden Fysische kenmerken van zeeën en zoutwateroppervlakken, ingedeeld in regio's en subregio's met gemeenschappelijke kenmerken.17. Biogeografische gebieden Gebieden met betrekkelijk homogene ecologische omstandigheden die gemeenschappelijke kenmerken vertonen.18. Habitats en biotopen Geografische gebieden die worden gekenmerkt door specifieke ecologische omstandigheden, processen, structuur en (leven ondersteunende) functies die fysiek de daar levende organismen ondersteunen, met inbegrip van volledig natuurlijke of semi-natuurlijke land- en wateroppervlakken, onderscheiden naar geografische, abiotische en biotische kenmerken.19. Spreiding van soorten Geografische spreiding van dier- en plantensoorten per raster, regio, administratieve eenheid of andere analytische eenheid. 20. Energiebronnen Energiebronnen met inbegrip van koolwaterstof, waterkracht, bio-energie, zon, wind enz., waar passend met inbegrip van diepte/hoogte-informatie over de omvang van de bron. 21. Minerale bronnen Minerale bronnen met inbegrip van metaalertsen, industriële mineralen enz., waar passend met inbegrip van diepte/hoogte-informatie over de omvang van de bron.

BIJLAGE 4 Inhoud van de metagegevens 1. In het geval van de verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 5, §§ 2 en 3 van deze ordonnantie, en van de diensten met betrekking tot deze gegevens bedoeld in artikel 9, §§ 2 en 3 van deze ordonnantie : Identificatie - Titel van de bron (verplicht) - Naam van het bestand (verplicht) - Samenvatting van de bron (verplicht) - Type bron (verplicht) - Resource locator (url) (verplicht) - Unieke identifier van de bron (verplicht) - Coupled resource (verplicht) - Taal van de bron (verplicht) Informatie over de verspreiding - Gebruikte UrbIS-referentieversie (verplicht) - Gebruikt coördinatensysteem (verplicht) - Formaat van de gegevensset (verplicht) - Totaal aantal objecten van het type punt of vector die een rol spelen in de gegevensset (facultatief) - Aantal velden of kolommen in de gegevensset (facultatief) - Naam van de velden : titel van de velden of kolommen (facultatief) - Beschrijving van het kenmerk dat wordt beschreven door de gemeten waarde (facultatief) - Types van ruimtelijke objecten die worden gebruikt om de plaats van de gegevens te bepalen : punten, lijnen polygonen, polylijnen,... (facultatief) Classificatie van ruimtelijke gegevens en diensten - Onderwerpcategorie (verplicht) - Type dienst met betrekking tot de ruimtelijke gegevens (verplicht) - Overeenkomst met een thematische categorie van de INSPIRE-richtlijn (verplicht) - Standaard : neen - Indien ja : Referentie van de thematische categorie (Bijlage/Nummer/Onderdeel) van de INSPIRE-richtlijn waarop de gegevensset betrekking heeft Trefwoord - Trefwoordwaarde (verplicht) - Origineel gecontroleerde vocabulaire (verplicht) - Referentiedatum originele vocabulaire (verplicht) Geografische situatie (geografische rechthoek) - Lengteligging van de meest westelijke grens van de dekking van de gegevensset, uitgedrukt met decimale graden (verplicht) - Lengteligging van de meest oostelijke grens van de dekking van de gegevensset, uitgedrukt met decimale graden (OOST positief) (verplicht) - Breedteligging van de meest zuidelijke grens van de dekking van de gegevensset, uitgedrukt met decimale graden (verplicht) - Breedteligging van de meest noordelijke grens van de dekking van de gegevensset, uitgedrukt met decimale graden (verplicht) Tijdsreferentie - Temporele dekking (begindatum) (verplicht indien de einddatum gegeven is) - Temporele dekking (einddatum) (verplicht indien de begindatum gegeven is) - Aanmaakdatum (verplicht indien geen datum van dekking of van bekendmaking of van herziening) - Datum van bekendmaking (verplicht indien geen datum van dekking of van aanmaak of van herziening) - Datum van laatste herziening (verplicht indien geen datum van dekking of van bekendmaking of van aanmaak) - Updatefrequentie (facultatief) Kwaliteit en geldigheid - Algemene beschrijving herkomst (verplicht) - Algemene beschrijving herkomst (Algemene kwaliteit van de verzameling ruimtelijke gegevens) - Algemene beschrijving herkomst (Is de verzameling gegevens gevalideerd of aan een kwaliteitscontrole onderworpen ?) - Algemene beschrijving herkomst (Betreft het de officiële versie ?) - Algemene beschrijving herkomst (Is de verzameling gegevens rechtsgeldig ?) - Ruimtelijke resolutie (verplicht) - Ruimtelijke resolutie (Schaal = schaalnoemer) - Ruimtelijke resolutie (Resolutieafstand) - Volledigheid (verplicht) Beperking met betrekking tot toegang en gebruik - Voorwaarden die van toepassing zijn op toegang en gebruik (verplicht) - Beperkingen op openbare toegang (verplicht) Organisatie(s) die verantwoordelijk is (zijn) voor de opmaak, het beheer, het onderhoud en de verspreiding van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten - Naam van de verantwoordelijke organisatie (verplicht) - E-mailadres van de contactpersoon (verplicht) - Rol van de verantwoordelijke organisatie (verplicht) - Postadres (straat, postcode, stad, land) (facultatief) - Naam van een contactpersoon (facultatief) - Rol van de persoon (facultatief) - Telefoonnummer (facultatief) - Faxnummer (facultatief) - E-mailadres van de contactpersoon (facultatief) Dit element kan vermenigvuldigd worden in functie van de verschillende rollen Metagegevens over metagegevens - Unieke aanduiding (verplicht) - Naam van de verantwoordelijke organisatie (verplicht) - E-mailadres van de contactpersoon (verplicht) - Datum van de metagegevens (verplicht) - Taal van de metagegevens (verplicht) - Rol van de organisatie (facultatief) - Postadres (straat, postcode, stad, land) (facultatief) - Naam van een contactpersoon (facultatief) - Rol van de persoon (facultatief) - Telefoonnummer (facultatief) - Faxnummer (facultatief) - E-mailadres van de contactpersoon (facultatief) 2. Verdere informatie in geval van verzamelingen van ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 5, § 2 van deze ordonnantie : Conformiteit - Specificatie (verplicht) - Mate van overeenstemming (verplicht) Gezien om gevoegd te worden bij de ordonnantie van 21 oktober 2010 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 28 oktober 2010.

Ch. PICQUE, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking J.-L. VANRAES, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen Mevr. E. HUYTEBROECK, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting Mevr. B. GROUWELS, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer B. CEREXHE, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota (1) Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2009-2010. A-115/1 Ontwerp van ordonnantie.

A-115/2 Verslag.

Integraal verslag : Bespreking : vergadering van woensdag 20 oktober 2010.

Aanneming : vergadering van donderdag 21 oktober 2010.

^