Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 maart 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/03/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008011124 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 06/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008011123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones bedoeld in artikel 68-7 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 06/03/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008021021 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 1995 houdende oprichting van een sociale dienst voor het personeel van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden en van de federale wetenschappelijke inrichtingen die ressorteren onder de Minister van Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 06/03/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008021019 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende integratie van sommige loopbanen van het personeel van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid in de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 06/03/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008022225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van de Vlaamse Reguleringsinstantie van de Elektriciteits- en Gasmarkt, van de Strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad en van agentschappen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/03/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008201476 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 06/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008201485 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 06/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008201484 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 06/03/2008 pub. 27/05/2008 numac 2008201755 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 06/03/2008 pub. 27/05/2008 numac 2008201754 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Moeskroen

arrest

type arrest prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031132 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot uitvoering van de artikelen 4, §§ 1 tot 3, en 8 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen type arrest prom. 06/03/2008 pub. 26/05/2008 numac 2008031239 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van 26 september 1996 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen

beschikking

type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031115 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, gedaan te Tampere op 18 juni 1998 type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031112 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van het Koninkrijk Bahrein, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Manama op 11 juli 2006 type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031111 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Conventie voor het Europees Centrum voor Weersvoorspellingen op middellange termijn, alsook van het Protocol over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, ondertekend te Brussel op 11 oktober 1973, aangenomen op 22 april 2005 type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031113 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Federale Democratische Republiek Ethiopië, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 26 oktober 2006 type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031114 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 1 februari 2007 afgesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitrusting ter beschikking gesteld in het kader van de herwaardering van het kwalificerend onderwijs en de samenwerking tussen de Centra voor spitstechnologie en de Beroepsreferentiecentra type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031117 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Rwanda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kigali op 16 april 2007 type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031116 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg, gedaan te Brussel op 22 november 2004 type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031119 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008031118 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1997 type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031120 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031123 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successierechten type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008031121 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het avenant van 28 december 2006 aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031124 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende organisatie van openbaar vervoer tussen bezienswaardigheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/03/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008029606 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Lessines en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2003 tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Lessines type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/03/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008029605 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Libramont-Chevigny en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2003 tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Libramont-Chevigny type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/03/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008029607 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Moeskroen en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 1999 tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Moeskroen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/03/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008029613 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Ciney

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/03/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008031101 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 8 « Klakkedellewijk », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 3 oktober 1956 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/03/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008031131 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/03/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008031142 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidinggevende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer en aan de Reguleringscommissie voor Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de begroting en het individuele personeelsbeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/03/2008 pub. 29/04/2008 numac 2008031202 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een huurtoelage

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/03/2008 pub. 23/04/2009 numac 2009029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Schaarbeek-Evere en tot opheffing van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 oktober 2003 tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Schaarbeek-Evere en 1 september 2006 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 oktober 2003 tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Schaarbeek-Evere

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/03/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008027073 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief betreffende de uitvoering van de milieuaansprakelijkheidsregeling

erratum

type erratum prom. 06/03/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008031167 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. - Erratum
^